Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam nämnd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam nämnd."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam nämnd

2 Gemensam nämnd - Är ett offentligrättsligt organ
- Möjliggör samverkan över kommungräns, varje part behåller huvudmannaskapet - Gemensam nämnd enligt KL eller - Gemensam nämnd på vård- och omsorgsområdet, särskild lag härom (2003:192) Tomas Storm

3 Inledning - I huvudsak en ”vanlig nämnd” - Ingår i en av de samverkande kommunernas/ landstingens organisation, värdkommun - Är myndighet men ingen juridisk person - Samverkansavtal och reglemente obligatoriskt - Varje fullmäktige godkänner avtal och reglemente - Gemensamma uppgifter från vardera part, alla lämnar över samma uppgift - Olika uppgifter från olika huvudmän möjligt i gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet Tomas Storm

4 Uppgifter - Alla kommunala uppgifter möjliga, utom KS/LS uppgifter vid förhöjd beredskap - Även myndighetsutövning - Överförmyndarverksamhet möjlig - Den överlämnade uppgiften ska vara en kommunal angelägenhet för var och en av de samverkande Tomas Storm

5 Uppgifter - Gemensam nämnd enligt den särskilda lagen om gemensam nämnd inom vård och omsorgsområdet. - Landstinget och en eller flera kommuner inom landstinget skall ingå i sådan nämnd. - Uppgifter från både landstinget och kommunerna skall ingå i nämndens verksamhet. Tomas Storm

6 Nämndens sammansättning
- Ledamöter och ersättare utses av respektive fullmäktige. Skall vara valbar i den egna kommunen - Minst en ledamot och en ersättare från varje part. Lika många ersättare som ordinarie. - Ordförande och vice ordförande utses av värdkommunen men behöver inte komma därifrån - Avtal om roterande ordförandeskap?? - Ersättning till förtroendevalda. Utges av den part som valt ledamoten/ersättaren. Innebär olika ersättning för olika ledamöter Tomas Storm

7 Den gemensamma nämndens ställning
- Följer i huvudsak regler i KL som gäller vanlig nämnd - Den gemensamma nämnden är en egen myndighet och anställer personal, ingår avtal - Krav från utomstående – värdkommunen/-landstinget ansvarar med möjlighet till regressrätt mot övriga ingående parter Tomas Storm

8 Avtalet - Är till för att reglera parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varann och samarbetets gränser - KL och övrig lagstiftning sätter gränser - Uppgiftsområdet ska avgränsas - Fullmäktiges godkännande - Vem äger fast och lös egendom? Var ska personalen vara anställd - Uppsägning, avveckling och tvistelösning - Kostnadsfördelning, finansiering - Öppna nämndsammanträden, utskott och roterande ordförandeskap – nämnden bestämmer själv Tomas Storm

9 Styrning och insyn - KS/LS hos alla parter har uppsiktsplikt över nämndens verksamhet, som över egna nämnder - De egna ledamöterna i nämnden - Varje fullmäktige har rätt att begära upplysningar - Ordförande och vice ordförande i nämnden skyldig att vid fullmäktigesammanträde - lämna uppgifter - svara på frågor och interpellationer Ytterligare insyn bör kunna regleras i avtalet Tomas Storm

10 Reglementet - Avtal och reglemente likalydande i vissa frågor - Samma funktion som ett reglemente för vanlig nämnd - Uppgiftsområde/verksamhet - Arbetsformer - Endast ett reglemente som antas av samtliga fullmäktige Tomas Storm


Ladda ner ppt "Gemensam nämnd."

Liknande presentationer


Google-annonser