Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientnämnden Oberoende instans för utredning av problem i vården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientnämnden Oberoende instans för utredning av problem i vården."— Presentationens avskrift:

1 Patientnämnden Oberoende instans för utredning av problem i vården

2 / Vad säger lagen? Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (Lag om patientnämndsverksamhet)

3 Uppgifterna gäller inom:
Hälso- och sjukvård som bedrivs av landstinget Kommunal hälso- och sjukvård om det finns sådant avtal mellan landstinget och kommunen Folktandvård samt annan skattefinansierad tandvård.

4 Patientnämndens uppgifter
hjälpa patienter att få information för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården främja kontakterna mellan patienter och hälso-, sjukvårds- eller tandvårdspersonal hänvisa patienter att vända sig till rätt myndighet rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter Patientnämnden har som uppgift att hjälpa patienterna att få den information som de behöver för att ta tillvara sina intressen inom hälso- och sjukvården och tandvården. I Jämtlands län finns det en gemensam patientnämnd för all offentligt finansierad vård - både för landstinget och alla kommuner. Den nuvarande Lagen om patientnämnder gäller sedan januari Enligt den ska det finnas minst en patientnämnd i varje landsting och kommun. Nämnden ska genom sitt arbete bidra till kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård. En stor del i det är att stödja och hjälpa patienter inom: - hälso-, sjuk- och folktandvård som bedrivs av landstinget. kommunal hälso- och sjukvård i länet. En annan huvuduppgift är att återföra de inkomna händelserna och iakttagelserna till de som är verksamhetsansvariga. Men minst lika viktigt är det att nämnden är en resurs för vårdgivare, för att förebyggande ge dem råd och stöd i deras arbete med patientsäkerhet.

5 Patientnämndens uppgifter
Utveckla samverkan tillsammans med landstingets förtroendevalda, patientorganisationer och kommuner. Informera patienter, anhöriga och personal om patientnämndens ansvarsområde, möjligheter och rättigheter i patientskade- eller läkemedelsförsäkringen och vara kontaktorgan gentemot dessa försäkringar. utse stödpersoner för patienter inom psykiatrisk tvångsvård

6 Stödpersoner för tvångsvårdade
Enligt lagarna om psykiatrisk tvångsvård (LPT), rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV) och Smittskyddslagen utse/utbilda stödpersoner till tvångsvårdade patienter. Denna text ska främst användas vid presentationer för personal och vårdstudenter: Patientnämnden ska rekrytera, utbilda och utse stödpersoner till patienter inom den psykiatriska tvångsvården. Det regleras i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och Smittskyddslagen. Stödpersoner har naturligtvis tystnadsplikt. Chefsöverläkaren inom psykiatrin ansvarar för att det finns rutiner gällande information om och tillsättning av stödpersoner. Personalen ska informera om rätten till en stödperson, men det är alltid patienten själv som måste avgöra sitt eget behov av en stödperson. Personalen hjälper till att kontakta Patientnämnden, som i sin tur utser personen i fråga. Som stödperson får du utbildning, stöd och handledning och även viss ekonomisk ersättning. Personalen har också ansvar för att meddela Patientnämnden när patienten inte längre tvångsvårdas och därför inte är i behov av stödpersonen längre.

7 Patientnämnden Fristående gentemot hälso- och sjukvården och även landstinget i stort. Direktplacerad under landstingsfullmäktige. Består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Patientnämnden är politiskt tillsatt och helt fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens uppgift är att informera de övriga landstingspolitikerna om de händelser och iakttagelser som inkommit till patientnämndens kansli. Nämnden ska även arbeta förebyggande genom att rapportera kring trender och tendenser som kan vara viktigt att ta hänsyn till vid eventuellt kommande beslut.

8 Patientnämndens ledamöter
Ersättare: Rune Berglund, ordförande, (S), Vemhån Anna-Britt Bromée, vice ordförande, (M), Klövsjö Irene Löfgren, (C), Hallen Catarina Raswill-Antán, (V), Stugun Eva Ljungdahl, (MP), Dvärsätt Harriet Svaleryd (S), Östersund Kjell Carlsson, (S), Lit Monika Drugge-Hjortling, (S), Gällo Yngve Hamberg, (C), Bräcke Gunnar Dovner, (FP), Östersund Mandatperioden är fyra år, precis som för landstingspolitiker i övrigt. Varje parti nominerar sina kandidater till fullmäktiges valberedning. Sedan fattar fullmäktige i sin tur det formella beslutet om tillsättning av ledamöter. En ledamot i Patientnämnden bör inte vara invald i landstingsfullmäktige, eftersom Patientnämnden har en viktig, fristående ställning.

9 Nämndens uppgift Informera övriga landstingspolitiker om de händelser och iakttagelser som inkommit till patientnämndens kansli. Rapportera kring trender och tendenser som kan vara viktigt att ta hänsyn till vid eventuellt kommande beslut.

10 Nämndens sammanträden
Avidentifierade ärenden Trender och tendenser Principärenden Diskussion om man känner igen ärende

11 Patientnämndens kansli
Tre personer arbetar på patientnämndens kansli: Agneta Ingvarsson, chef och utredare, e-post: Kerstin Kempeborg, utredare, e-post: Inger Genhög, assistent, e-post: Fax: Adress: Patientnämnden i Jämtlands län Fritzhemsgatan 1B, Frösön Utöver ledamöterna i nämnden finns Patientnämndens kansli med en kanslichef/utredare, en utredare och en assistent anställda. Utredarna är vare sig patientens eller vårdens budbärare, utan ska främst på bästa sätt vägleda patienter/anhöriga till rätt instans och ge vården stöd i att utveckla patientsäkerheten. Den som framför synpunkterna kan också välja att vara anonym.

12

13 Patientnämndens ärenden i Jämtland
Vårdsynpunkter

14

15 Ny Patientsäkerhetslag 1 jan 2011
Lagens främsta syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård samt tandvård 1 kap, 1§ Patientsäkerhetsutredningen drog slutsatsen att det gamla regelverkets funktion som styrmedel för hög patientsäkerhet inte var tillräckligt. Utgångspunkten var att både hälso- och sjukvård och tandvård är verksamheter som under lång tid har varit kringgärdat av ett omfattande regelverk och föremål för statlig tillsyn. Men trots detta inträffar varje år ett stort antal allvarliga händelser som leder till att patienter skadas eller avlider. Lagstiftaren menar att patientsäkerheten ökar om vårdgivaren får större ansvar för systemet d v s ger utrymme och förutsättningar får ett säkert system. I Sverige avlider ca patienter varje år till följd av brister i patientsäkerheten d v s sjukvårdssystemet.

16 Viktiga ”nya” definitioner
Vårdskada = lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården Allvarlig vårdskada = vårdskada som är 1) bestående och inte ringa, eller 2) har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit Definitionen av vårdskada har ändrats. Obehag har tagits bort. Det görs en gradering mellan vårdskada och allvarlig vårdskada. Definitionen är mycket tydlig då det gäller undvikbarhet. Ändringen medför att definitionen för vårdskada som finns i bl a i Generella riktlinjer för avvikelsehanteringsprocessen kommer att revideras. 1 kap, 5 §

17 Ny Patientsäkerhetslag 1 jan 2011
Patientnämndens förändringar: Tandvårds som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landstinget Bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården I nödvändig omfattning informera om verksamheten Göra SoS uppmärksam på förhållanden som faller inom den statliga tillsynen

18 Skyldighet att informera patienter vid vårdskada (Patientsäkerhetslagen3 kap. 8 §)
Inträffad händelse Viktiga åtgärder som ska vidtas Möjlighet att anmäla klagomål till Socialstyrelsen Möjlighet till ersättning Patientnämndernas verksamhet Ny Patientsäkerhetslag 1 jan 2011 Patientnämnden Tandvårds som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landstinget Bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården I nödvändig omfattning informera om verksamheten Göra SoS uppmärksam på förhållanden som faller inom den statliga tillsynen

19 Socialstyrelsens hantering av klagomål mot hälso-och sjukvården (7 kap
Vem som helst kan anmäla klagomål Mot personal eller mot vårdgivaren Anmäler en händelse

20 Enskild anmälan Socialstyrelsen. Lex Maria Patientnämnden
Enskild anmälan Socialstyrelsen Lex Maria Patientnämnden Patientförsäkringen LÖF (HSAN t. o. m 2010)

21

22 Patientnämnder i Sverige
ärenden Samarbete på riksnivå Gemensam hemsida Gemensam statistik Samarbete mellan Norrlandstingen


Ladda ner ppt "Patientnämnden Oberoende instans för utredning av problem i vården."

Liknande presentationer


Google-annonser