Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetslagen (2010:659) Carita Fallström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetslagen (2010:659) Carita Fallström"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetslagen (2010:659) Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se)

2 Vad vet vi om säkerhetsbrister i vården? • 8,6% av alla vårdtillfällen inom somatisk slutenvård leder till en vårdskada. = 105 000 skadas. = 3 000 dör. = 6 extra vårddygn/patient. = 5,7 miljarder kronor = ca.20% av vårdkostnaderna. SoS Vårdskademätning 2008. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

3 Säker vård – en del av visionen Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

4 0 Vi i Vårdförbundet arbetar för en nolltolerans mot vårdskador Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström Ett av tre politiska mål 2011

5 Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström Verksamhetens uppdrag och värdegrund En öppen kultur Tänk efter före Lär av misstag – fråga varför och inte vem Legitimationen och yrkes- ansvaret Dokumentationen i vården Arbetstid Kunskap och kompetens Kvalitetsmått Vårdtagaren – en del av sin egen säkerhet Vårdmiljö – säker vård

6 Lagstiftningsprocessen •Utredning tillsätts i april 2007 •Betänkande (SOU 2008:117) i december 2008 •Remissomgång våren 2009 •Lagrådsremiss i februari 2010 •Proposition till riksdagen (prop. 2009/10:210) i april 2010 •Beslut i riksdagen i juni 2010 •Lagen gäller från den 1 januari 2011 – LYHS har upphört •Detaljföreskrifter m.m. senare… Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

7 Varför ny lag? •Stort antal vårdskador •Behövs systemperspektiv och proaktivitet •Dagens regelverk i LYHS alltför individinriktat •Patienternas erfarenheter inte i centrum Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

8 Viktigaste nyheterna •Vårdgivaren ansvarar för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete •All vårdpersonal ska bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls •Förstärkt yrkesansvar för vårdpersonal •Klagomål hos Socialstyrelsen •Disciplinpåföljder tas bort Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

9 Fler nyheter 1.Verksamhetschef även inom tandvården. 2.Skyldighet för apotekspersonal att anmäla missbruk av förskrivningsrätt. 3.Patientnämndernas betydelse för patientsäkerheten tydligare. 4.Socialstyrelsen direktåtkomst till belastningsregistret om vissa brott som föranlett annan påföljd än böter. 5.Vid förundersökning beträffande händelse som inträffat i hälso- och sjukvården ska utredning inhämtas från Socialstyrelsen. 6.Fler nya föreskrifter och förordningar, t.ex. patientsäkerhetsförordningen. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

10 Hur ser lagen ut? •1 kap. Inledning: syfte, innehåll och definitioner •2 kap. Anmälan om verksamhet •3 kap. Vårdgivarens skyldigheter att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete •4 kap. Behörighetsfrågor •5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder (f.d. kvacksalverilagen) •6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. •7 kap. Socialstyrelsens tillsyn •8 kap. Prövotid och återkallelse av legitimation m.m. •9 kap. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd •10 kap. Straffbestämmelser och överklaganden Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

11 1 kap. Syfte, definitioner m.m. •Syfte: främja hög patientsäkerhet •Patientsäkerhet = skydd mot vårdskada •Vårdskada = lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården •Allvarlig vårdskada = vårdskada som är bestående och inte ringa eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. •Vårdgivare = statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

12 3 kap. Vårdgivarens skyldigheter •Vårdgivaren ska leda, planera och kontrollera verksamheten så att kraven på god vård uppfylls •Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

13 Om kompetens i propositionen (s. 206) •I vårdgivarens ansvar för att verksamheten organiseras och bedrivs i överensstämmelse med regelverket ingår att tillse att personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. •Vårdgivaren ansvarar för att identifiera medarbetarnas utbildningsbehov och ge möjligheter till regelbunden fortbildning och kompetensutveckling. Vårdgivarna har också ett ansvar för att instruktioner och rutiner är ändamålsenliga och att dessa och regelverket efterlevs. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

14 Mer om vårdgivarens skyldigheter Händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska utredas för att: 1. så långt möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det. 2. ge underlag för beslut om förebyggande åtgärder Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

15 Anmälningsskyldigheter •Lex Maria: snarast anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada + utredning av händelsen •Ny anmälningsplikt: anmäla till Socialstyrelsen om det finns skälig anledning att befara att en legitimerad vårdpersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten (Propositionen: Får inte bygga enbart på spekulation el. allmänna bedömningar, utan ska vara grundade på faktiska omständigheter, t.ex. iakttagelser av bristande kompetens, bristande vilja att följa rutiner eller missbruk.) Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

16 Arbetsgivaransvar enligt propositionen Om en utredning visar att orsaken eller en av orsakerna till det inträffade är att någon i verksamheten inte har fullgjort sina skyldigheter ska vårdgivaren ta ställning till åtgärder, t.ex. Brott  polisanmälan Interna regler inte följts  tillrättavisande eller, om det inte bedöms vara verkningsfullt, arbetsrättsliga åtgärder Kompetens/kunskapsbrist  fortbildning Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

17 Fler skyldigheter… •Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

18 Skyldighet informera patienter Patienten (närstående) ska informeras om: - att det inträffat en händelse som medfört en vårdskada - vilka åtgärder vårdgivaren vidtar - möjlighet att klaga hos Socialstyrelsen - möjlighet att begära ersättning - patientnämndernas verksamhet Informationen ska antecknas i journalen 9 § Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

19 Ur handboken ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” Checklista till hjälp vid planering av rutiner: 1. Förklara för patienten och närstående vad som har hänt. 2. Lyssna på deras upplevelser av skadan. 3. Beklaga att patienten fått en skada och be om ursäkt. 4. Förklara hur ni arbetar för att förebygga liknande skador. 5. Hjälp till att minska den medicinska skadan. 6. Informera om var patienten kan klaga. 7. Informera om var patienten kan söka skadeersättning. 8. Analysera vad ni kan lära av skadan. 9. Ge stöd till personal som varit med vid skadetillfälle t. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

20 Dokumentation Dokumentation om fördelning av det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet inom verksamheten. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Av den ska framgå: - hur arbetet bedrivits - vilka åtgärder som vidtagits - vilka resultat man uppnått Ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

21 6 kap. Vårdpersonalens skyldigheter Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström •Personligt yrkesansvar kvar •Alla ska bidra till hög patientsäkerhet •Rapportera vårdskador och risker för vårdskador •Andra skyldigheter förs över från LYHS

22 7 kap. Socialstyrelsens tillsyn •Tillsynen ska främst riktas in på granskning av att vårdgivaren följer 3 kap. •Råd, vägledning, förmedla kunskap + informera och ge råd till allmänheten. •Tillvarata information som patientnämnderna lämnar •Säkerställa att de händelser som anmälts enligt Lex Maria utretts i nödvändig omfattning och att vårdgivaren vidtagit åtgärder. •Sprida information om händelser som anmälts. •Utreda klagomål •Utreda på eget initiativ. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

23 Tillsyn enl. SoS webb: •Med tillsynen kan vi upptäcka och påtala brister i kvaliteten och säkerheten i den svenska socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Om vi hittar brister ställer vi krav på verksamheterna att vidta åtgärder som eliminerar risker och missförhållanden. •Vi fokuserar på att identifiera brister i verksamheter – inte på att leta efter syndabockar och straffa personal som har begått misstag. •Att göra fel är mänskligt. Vården och omsorgen måste därför ha utvecklade system och rutiner som förhindrar att människor utsätts för risker och missförhållanden till följd av personalens felhandlingar. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

24 Klagomål •Inga krav på vem som kan anmäla. •Anmälningar bör vara skriftliga samt ange vårdgivare eller personal, händelse, tidpunkt och anmälares namn och adress. •Måste inte pröva alla anmälningar. •Soc. kan utreda och pröva omständigheter som inte åberopats i anmälan. •Fokus hitta orsakerna till att det blev fel och vad som behöver göras för att det inte ska hända igen •Den anmälde har rätt att yttra sig över anmälan. •Om kritik (åtgärd strider mot lag/föreskrift eller olämplig ur patientsäkerhetssynpunkt) rätt att yttra sig över förslag till beslut i förväg. •F.n. inte möjligt klaga på beslut (utredning på gång) Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

25 Åtgärder mot vårdgivare •Åtalsanmälan •Föreläggande om att fullgöra skyldigheterna •Vite •Helt eller delvis förbjuda verksamhet •Påtaglig fara – förbud att bedriva verksamhet utan föreläggande Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

26 Åtgärder mot vårdpersonal Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström •Krav på vårdgivaren •Åtalsanmälan •Anmälan till HSAN om: o prövotid o återkallelse o Läkarundersökning o Begränsad förskrivningsrätt

27 Prövotid -Oskicklig vid yrkesutövning och den befaras få betydelse för patientsäkerheten -I eller i samband med yrkesutövning gjort sig skyldig till brott som är ägnat att påverka förtroendet -Uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot någon föreskrift som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten -Andra omständigheter som medför olämplighet -Sjukdom el. likn. omständighet -Prövotidsplan, om möjligt i samråd med den legitimerade Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

28 Återkallelse -Grovt oskicklig vid yrkesutövning -I eller utanför yrkesutövning gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet -På annat sätt uppenbart olämplig -Sjukdom el. liknande omständighet -Misskött prövotid -Underlåtit följa prövotidsplan -Egen begäran Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

29 Vad händer med ”gamla” ärenden? •Leg. ärenden som anmälts före 1/1 2011 – gamla regler gäller. •Överklagade ärenden - gamla regler gäller. •De disciplinärenden som HSAN inte hunnit avsluta har överlämnats till Socialstyrelsen och handläggs enligt nya lagen. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

30 Vårdförbundet och den nya lagen Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström •Sprid kunskap om lagen •Se till att den används •Engagera medlemmar och förtroendevalda •Säkerhetskultur •Hur används lagen i praktiken?


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetslagen (2010:659) Carita Fallström"

Liknande presentationer


Google-annonser