Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och."— Presentationens avskrift:

1

2 Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning. Samma lagstiftning som tidigare gäller. Generaldirektör Gunilla Hult Backlund

3 Korta fakta om IVO •IVO lyder under Socialdepartementet •Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor •IVO har omkring 550 medarbetare •Verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm

4 IVO:s uppdrag Tillsyn av hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänst och LSS-verksamhet. Tillsynsuppdraget omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. IVO kommer också att pröva ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS, samt ansvara för de register som behövs för att utöva verksamheten.

5 Verksamhetsidé Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillstånds- prövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

6 En regionaliserad verksamhet

7 IVO ska utvecklas inom följande områden Tillsyn Analys Tillsynsåterföring Vägledning

8 Tillsynsåterföring IVO ska återföra brett vad myndigheten ser i tillsynen för ett systematiskt lärande och för att undvika att brister och missförhållanden upprepas

9 lex Sarah anmälningar till Socialstyrelsen och IVO 2012 & 2013

10 Anmälningar 2012 och 2013( tom augusti ) Avdelning Syd ( Skåne, Kronoberg och Blekinge) TOTALT 2012186 anmälningar Äldreomsorg 110 anmälningar FH - området54 anmälningar Individ- och familjeomsorg22 anmälningar TOTALT 2013(tom augusti)152 anmälningar Äldreomsorg76 anmälningar FH -området52 anmälningar Individ- och familjeomsorg21 anmälningar

11 Felaktiga anmälningar  Missförhållandet har inte skett i den egna verksamheten  Klagomål har kommit från anhörig, inte personal  Hälso- och sjukvårdspersonal har utfört arbetsuppgifter enligt HSL  Nämnden har efter avslutad utredning funnit att det inte varit ett missförhållande

12 Vad gör IVO med anmälningarna? Granskar och bedömer inkomna anmälningar Begär in kompletteringar, t ex utredningar, att anmälan lämnas på rätt blankett, begär svar på frågor som inte har besvarats Bedömer om det allvarliga missförhållandet är tillräckligt utrett Bedömer om adekvata åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med missförhållandet Bedömer om åtgärderna är tillräckliga för att förhindra framtida missförhållanden Fattar beslut utifrån lex Sarah anmälan Om andra brister framkommer öppnas ny tillsyn på eget initiativ

13 Anmälningar gällande äldreomsorgen

14 Vanliga identifierade orsaker till missförhållandet Bristande rutiner eller att rutiner inte följs Brister i information eller kommunikation Brister i organisation/bemanning eller arbetsledning

15  Kompletteringar har krävts i nästan hälften av alla inkomna anmälningar under 2012  Antalet kompletteringar har minskat till drygt 25 % under 2013  Beslut med åtgärdskrav i sex fall 2012  Beslut med åtgärdskrav i två fall 2013

16 Erfarenheter från egeniniterade verksamhetstillsyner samt äldreuppdraget Bristande kunskap hos personalen om rapporteringsskyldigheten Bristande förståelse av begreppet missförhållande Krav på åtgärder gällande huvudmannens skyldigheter att tillse att all personal har kännedom om lagens bestämmelser

17 Anmälningar gällande personer med funktionsnedsättning Vanligaste orsakerna20122013 Brister i bemötandet10 9 Beviljad insats ej utförd 8 7 Fysiskt våld/övergrepp personal 8 6 Beviljad insats felaktigt utförd 6 5

18 Vanligaste områdena för anmälan 2013 Personlig assistans Boenden LSS för vuxna Korttidsvistelse LSS barn Boendestöd SoL Särskilt boende SoL

19 Funktionsnedsättning forts.  Kompletteringar har krävts i fyra fall inom LSS och två fall inom SoL under 2012  Kompletteringar har krävts i fyra fall enligt LSS och i inget fall enligt SoL under 2013  Beslut med åtgärdskrav i fyra fall inom LSS 2012  Beslut i ett ärende under 2013. Initiativ tillsyn.

20 Vanliga identifierade orsaker till missförhållandet Rutiner och riktlinjer saknas eller följs inte Brister i organisation, bemanning och arbetsledning Brister i utbildning, kompetens och handledning Brister i kommunikation och information Övrigt

21 Anmälningar gällande individ- och familjeomsorgen 2012 och 2013 2012 Från kommuner15 Från enskild verksamhet 2 Från statlig myndighet 5 2013 Från kommuner 9 Från enskild verksamhet 4 Från statlig myndighet 1

22 IFO forts. Verksamhetsområden som anmält 20122013 Barn och familj 14 6 Missbruk 6 2 Familjerätt 1 Ekonomiskt bistånd 0 2 Brister i myndighetsutövningen HVB barn och unga SiS ungdomshem

23 Vad avser det allvarliga missförhållandet? Olika typer av sekretessöverträdelser Dåligt omdöme eller bemötande av personal Brister i rättssäkerheten Fysiskt våld medboende Sexuellt övergrepp medboende

24 Orsaker till missförhållandet Brister i kommunikation och information Brister i organisation, bemanning och arbetsledning Brister i utbildning, kompetens och handledning

25 Vad händer efter IVOs granskning? Två beslut med krav på åtgärder under 2012 och ett beslut under 2013 Påpekanden i fem beslut Initiativ till verksamhetstillsyn Erfarenheter från frekvenstillsynen

26 Vidtagna åtgärder Rutiner och riktlinjer för kvalitetssäkring tas fram eller revideras Personalen utbildas Tekniska lösningar Etiska diskussioner Arbetsrättsliga åtgärder Polisanmälan

27 Viktigt att tänka på Det är inte IVO som ska utreda missförhållandena IVO gör inte någon bedömning av om missförhållandet är allvarligt eller inte Det är först när det står klart att det är ett allvarligt missförhållanden eller risk för ett sådant som anmälan ska göras, inte bara vid misstanke om missförhållanden Leta efter systemfel! Nöj er inte när ni har identifierat en skyldig person.

28 Tack! Kerstin Berger Marie Ekfors Marie Hörling Ingrid Andersson 010/788 53 00 För mer information:


Ladda ner ppt "Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och."

Liknande presentationer


Google-annonser