Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Carita Fallström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Carita Fallström"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se)

2 Vad vet vi om säkerhetsbrister i vården? 8,6% av alla vårdtillfällen inom somatisk slutenvård leder till en vårdskada. = 105 000 skadas. = 3 000 dör. = 6 extra vårddygn/patient. = 5,7 miljarder kronor = ca.20% av vårdkostnaderna. SoS Vårdskademätning 2008. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

3 0 Vi i Vårdförbundet arbetar för en nolltolerans mot vårdskador Vårdförbundet och säker vård

4 Patientsäkerhetslagen (2010:659) - Varför ny lag? •Stort antal vårdskador •Behövs mer systemperspektiv och proaktivitet •Gamla regelverket i LYHS alltför individinriktat •Patienternas erfarenheter var inte i centrum Läs mer i prop. 2009/10:210 Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

5 Viktigaste nyheterna •Vårdgivaren ansvarar för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete •All vårdpersonal ska bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls •Förstärkt yrkesansvar för vårdpersonal •Klagomål hos Socialstyrelsen •Disciplinpåföljder tagits bort Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

6 Fler nyheter 1.Verksamhetschef även inom tandvården. 2.Skyldighet för apotekspersonal att anmäla missbruk av förskrivningsrätt. 3.Patientnämndernas betydelse för patientsäkerheten tydligare. 4.Socialstyrelsen direktåtkomst till belastningsregistret om vissa brott som föranlett annan påföljd än böter. 5.Vid förundersökning beträffande händelse som inträffat i hälso- och sjukvården ska utredning inhämtas från Socialstyrelsen. 6.Fler nya föreskrifter och förordningar, t.ex. patientsäkerhetsförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

7 Säkerhetskultur? Viktiga förutsättningar för att utveckla säkerhetskulturen i en verksamhet är: •Att alla medarbetare deltar aktivt i arbetet med riskförebyggande säkerhetsarbete och utveckling av säkra rutiner. •Att all personal får utbildning och fortbildning i patientsäkerhetsfrågor, samt insikt i hur människor fungerar i komplexa system. •Att forskning och utvecklingsarbete på patientsäkerhetsområdet stärks och integreras med den medicinska och omvårdnadsvetenskapliga forskningen. •Att de krav på en hög patientsäkerhet som finns beskrivna i gällande lagar och föreskrifter är kända och kan tillämpas av all personal. Se: http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/forebygga/starkasakerhetskulturen Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

8 Hur ser lagen ut? •1 kap. Inledning: syfte, innehåll och definitioner •2 kap. Anmälan om verksamhet •3 kap. Vårdgivarens skyldigheter att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete •4 kap. Behörighetsfrågor •5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder (f.d. kvacksalverilagen) •6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. •7 kap. Socialstyrelsens tillsyn •8 kap. Prövotid och återkallelse av legitimation m.m. •9 kap. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd •10 kap. Straffbestämmelser och överklaganden Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

9 Definitioner •Patientsäkerhet = skydd mot vårdskada •Vårdskada = lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården •Vårdgivare = statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

10 Om delegering av ansvar •Vårdgivaren avgör vem eller vilka i organisationen som på vårdgivarens uppdrag ska fullgöra dennes skyldigheter enl. PSL. •För att en delegering ska vara giltig i ansvarshänseende krävs bl.a. att den som mottagit delegationen till fullo har förstått uppdraget samt att han eller hon har de kunskaper, befogenheter och resurser som behövs. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

11

12 3 kap. Vårdgivarens skyldigheter •Vårdgivaren ska leda, planera och kontrollera verksamheten så att kraven på god vård uppfylls •Prop.: Vårdgivaren ska regel- bundet följa upp verksamhetens planering, utförande, resultat och förbättringsåtgärder + fortlöpande undersöka vilka risker som finns i verksamheten. Detta ställer krav på ett system för insamling av iakttagelser och information om risker. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

13 Om kompetens i propositionen (s. 206) •I vårdgivarens ansvar för att verksamheten organiseras och bedrivs i överensstämmelse med regelverket ingår att tillse att personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. •Vårdgivaren ansvarar för att identifiera medarbetarnas utbildningsbehov och ge möjligheter till regelbunden fortbildning och kompetensutveckling. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

14 3 kap. Vårdgivarens skyldigheter •Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas Prop.: Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undanröja riskerna eller, om det inte går, hålla dem under kontroll. Rimlighetsbedömning: Om sannolikheten för att risken ska leda till vårdskada är liten och konsekvensen obetydlig, kan det inte krävas att vårdgivaren ska ha vidtagit omfattande åtgärder för att eliminera eller kontrollera risken. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

15 Mer om vårdgivarens skyldigheter Händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska utredas för att: 1. så långt möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det. 2. ge underlag för beslut om förebyggande åtgärder Prop.: ”Det centrala är därvid inte att ta reda på om det är någon viss individ som har gjort fel utan att om möjligt ta reda på vad som kan göras för att det inträffade inte ska hända på nytt” Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

16 Anmälningsskyldigheter •Lex Maria: snarast anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada + utredning av händelsen •Ny anmälningsplikt: anmäla till Socialstyrelsen om det finns skälig anledning att befara att en legitimerad vårdpersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten Prop.: Får inte bygga enbart på spekulation el. allmänna bedömningar, utan ska vara grundade på faktiska omständigheter, t.ex. iakttagelser av bristande kompetens, bristande vilja att följa rutiner eller missbruk.) Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

17 Fler skyldigheter… •Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Prop.: •lyssna på patienterna •Underlätta att aktivt fråga och ifrågasätta. •Systematisk klagomålshantering •Patientråd •Uppföljningssamtal Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

18 Skyldighet informera patienter Patienten (närstående) ska informeras om: - att det inträffat en händelse som medfört en vårdskada - vilka åtgärder vårdgivaren vidtar - möjlighet att klaga hos Socialstyrelsen - möjlighet att begära ersättning - patientnämndernas verksamhet Informationen ska antecknas i journalen Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

19 Dokumentation Dokumentation om fördelning av det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet inom verksamheten. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Av den ska framgå: - hur arbetet bedrivits - vilka åtgärder som vidtagits - vilka resultat man uppnått Ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

20 6 kap. Vårdpersonalens skyldigheter Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström •Personligt yrkesansvar innebär som dock inte innebär någon inskränkning av vårdgivarens ansvar! •Alla ska bidra till hög patientsäkerhet •Rapportera vårdskador och risker för vårdskador •Andra skyldigheter förts över från LYHS

21 7 kap. Socialstyrelsens tillsyn •Granska att vårdgivaren följer 3 kap. •Råd, vägledning, förmedla kunskap + informera och ge råd till allmänheten. Från SoS webb: Fokuserar på att identifiera brister i verksamheter – inte på att leta efter syndabockar och straffa personal som har begått misstag. Att göra fel är mänskligt. Vården måste därför ha utvecklade system och rutiner som förhindrar att människor utsätts för risker och missförhållanden till följd av personalens felhandlingar. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

22 Klagomål •Inga krav på vem som kan anmäla. •Anmälningar bör vara skriftliga samt ange vårdgivare eller personal, händelse, tidpunkt och anmälares namn och adress. •Måste inte pröva alla anmälningar. •Soc. kan utreda och pröva omständigheter som inte åberopats i anmälan. •Fokus hitta orsakerna till att det blev fel och vad som behöver göras för att det inte ska hända igen •Den anmälde har rätt att yttra sig över anmälan. •Om kritik (åtgärd strider mot lag/föreskrift eller olämplig ur patientsäkerhetssynpunkt) rätt att yttra sig över förslag till beslut i förväg. •F.n. inte möjligt klaga på beslut (utredning/ar på gång) Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

23 Åtgärder mot •Vårdgivare: •Kritik •Föreläggande om att fullgöra skyldigheterna enl. lagen •Vite •Förbjuda verksamhet •Vårdpersonal : •Kritik •Anmälan till HSAN om •prövotid, (prövotidsplan) • återkallelse m.m. •inskränkt/begränsad förskrivningsrätt •läkarundersökning Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

24 Prövotid -Oskicklig vid yrkesutövning och den befaras få betydelse för patientsäkerheten -I eller i samband med yrkesutövning gjort sig skyldig till brott som är ägnat att påverka förtroendet -Uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot någon föreskrift som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten, ex. vid underlåtelse att vidta åtgärder för att begränsa eventuella effekter av en inträffad vårdskada eller underlåtelse att rapportera det inträffade till vårdgivaren. -Andra omständigheter som medför olämplighet -Sjukdom el. likn. omständighet -Prövotidsplan, om möjligt i samråd med den legitimerade Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

25 Återkallelse -Grovt oskicklig vid yrkesutövning -I eller utanför yrkesutövning gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet -På annat sätt uppenbart olämplig -Sjukdom el. liknande omständighet -Misskött prövotid -Underlåtit följa prövotidsplan -Egen begäran Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

26 Andra: Pat.nämnd Pat.försäkring Datainspek- tionen Ansvar i vården Social- styrelsen HSANStraff Skade- stånd MediaArb.givareJO/JK

27 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fr.o.m. 1/1 - 2012 •Ersätter SOSFS 2005:12 •Samma regler för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS. •Ett stöd för ledningen för att säkra att verksamheten gör rätt saker på rätt sätt. •Planera, leda, styra samt kontrollera, följa upp och utvärdera och förbättra verksamheten. •Verksamheten ska förbättras genom riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. •Under hösten ska Socialstyrelsen ta fram mer stöd för tillämpningen av de nya föreskrifterna. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

28 Mer om föreskriften… •Med kvalitet menas att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut. •Ska säkra kraven i andra föreskrifter och ska tillämpas tillsammans med Socialstyrelsens andra föreskrifter och övrig lagstiftning. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

29 Grundläggande uppbyggnad •ska anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning. •identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. •i varje process identifiera de aktiviteter som ingår och bestämma aktiviteternas inbördes ordning. •för varje aktivitet utarbeta och fastställa rutiner. •identifiera de processer där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

30 Systematiskt förbättringsarbete Riskanalys •fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. •uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar •bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

31 Systematiskt förbättringsarbete Egenkontroll, exempel: •jämförelser med kvalitetsregister •öppna jämförelser •verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, •målgruppsundersökningar, •granskning av journaler •undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet, •analys av uppgifter från patientnämnder, och •inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

32 Systematiskt förbättringsarbete Utredning av avvikelser Klagomål och synpunkter ska tas emot och utredas Rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att man ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

33 Systematiskt förbättringsarbete Förbättrande åtgärder i verksamheten de åtgärder ska vidtas som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. Förbättring av processerna och rutinerna Om processerna och rutinerna inte är ändamålsenliga för att säkra verksamhetens kvalitet, ska processerna och rutinerna förbättras. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

34 Patientsäkerhetsberättelse Utöver vad som framgår av PSL ska patientsäkerhetsberättelsen innehålla uppgifter om hur •ansvaret för pat.säk.arbetet varit fördelat, •patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats, •samverkan har möjliggjorts •risker för vårdskador har hanterats •rapporter, klagomål och synpunkter som har betydelse för patientsäkerheten har hanterats. •hur många händelseanalyser som har gjorts •hur många vårdskador som har bedömts som allvarliga. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström

35 Mer om patientsäkerhetsberättelsen Ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma : •hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och •att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. Patientsäkerhetslagen / Carita Fallström


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Carita Fallström"

Liknande presentationer


Google-annonser