Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägen mot bildande av nya Region Halland. En trestegsraket 2001Utredning om att bilda ett halländskt kommunalförbund – Hallandsförbundet 2003 Kommunalförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägen mot bildande av nya Region Halland. En trestegsraket 2001Utredning om att bilda ett halländskt kommunalförbund – Hallandsförbundet 2003 Kommunalförbundet."— Presentationens avskrift:

1 Vägen mot bildande av nya Region Halland

2 En trestegsraket 2001Utredning om att bilda ett halländskt kommunalförbund – Hallandsförbundet 2003 Kommunalförbundet och samverkansorganet Region Halland bildas 2011 Nya Region Halland träder i kraft

3 Drivkraften i arbetet •Politisk enighet •Vision: Halland – bästa livsplatsen •Grundläggande värderingar -Subsidiaritetsprincipen – beslut fattas så nära medborgaren som möjligt -Tydlig ansvarsfördelning mellan staten, regionala självstyrelseorgan och kommunerna -Renodling av beslutsfattandet (samla regionala utvecklingsfrågor/företrädarskapet) -Nuvarande Hallands län ska vara den geografiska basen

4 2003: Region Halland startar Regionala frågor inom Landstinget Kommunförbundet Halland Länsstyrelsen Kommunalförbundet Region Halland (även samverkansorgan)

5 Verksamheter/uppdrag som gick över till Region Halland Från Landstinget:Folkhälsa Kultur Utbildning (inkl. fyra skolor) Näringsliv Miljö Regionbibliotek Från kommunförbundet:FoU Socialtjänsten Från Länsstyrelsen:RUS, RTP, LTP

6 Medlemmar :

7 Ansvarskommittén •Startade sitt arbete 2003 •Kommitténs uppdrag: ”Översyn av strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen”

8 21/9 2005

9 Hallandsärendet •En systematisk genomgång av de 16 politikområden som tas upp i Jan-Åke Björklunds skrift ”Regionaliseringen och det politiska ledarskapet”. •Slutsats: Halland har förutsättningarna för att fortsätta vara en egen region. •Beslut: Enig regionstyrelse uttalar som sin mening (okt. 2005) att nuvarande Halland ska finnas kvar.

10 Kampanjen ”Hela Halland”

11

12 Ansvarskommitténs slutbetänkande (feb 2007) • Landstingen avskaffas, regionkommuner istället. Tar över det regionala utvecklingsansvaret • Direktvalda regionkommuner med beskattningsrätt. • Färre och större regioner. Bland kriterierna anges: - minst 500 000 invånare - eget universitetssjukhus - eget universitet - fokus på funktionella arbetsmarknadsregioner

13 Gemensamt halländskt remissvar •Gemensamt remissvar antaget i samtliga fullmäktigeförsamlingar •Ställer oss bakom principerna för regionalt självstyre genom regionkommuner •Ifrågasätter starkt kriterierna för att få bilda regionkommun

14

15 Arbetet fortsätter… •Arbetsgrupp tillsätts med representanter för samtliga politiska partier i Halland •Tar fram förslag till principer för ett regionalt självstyrelseorgan i Halland •Rekommenderar landstinget och de halländska kommunerna att gemensamt ansöka hos regeringen om att få bilda en regionkommun med start år 2011. •Ansökan lämnas i juni 2008 (antagen i samtliga fullmäktigeförsamlingar).

16 Alliansregeringens överenskommelse •Den 28 januari 2009 träffar partiledarna i alliansregeringen en överenskommelse om att bevilja Landstinget Hallands ansökan att bli regionkommun med start 2011. •De försök med regionkommuner som finns i Skåne och Västra Götaland föreslås permanentas. •Landstinget Halland tilldelas samma uppgifter som gäller för de som är försöksregioner idag.

17 Principer för politisk organisation •Politiskt fokus på såväl de regionala utvecklingsfrågorna som på hälso- och sjukvårdsfrågorna. •Arbetet ledas av två styrelser – regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsstyrelsen. •Regionstyrelsen svarar för det regionala företrädarskapet •Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är hälso- och sjukvårdsnämnd och tilldelas stora befogenheter av fullmäktige. •Ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna utvecklas genom en gemensam kommunberedning.

18 Regionens uppgifter •ansvara för hälso- och sjukvård samt tandvård •utarbeta och besluta om regionalt utvecklingsprogram •leda och samordna arbetet med regionala tillväxtprogrammet •besluta om länsplan för regional transportinfrastruktur •ansvara för lokal och regional kollektivtrafik •ansvara för regionalt folkhälsoarbete •ansvara för regional kulturverksamhet

19 Regionfullmäktige Hälso- och sjukvårdsstyrelse Regionstyrelse Trafik och infrastruktur Näringsliv Folkhälsa Driftsstyrelse Närsjukvård Kultur Skolor Driftsstyrelse Länssjukhuset Halmstad Sjuktransport /ambulans Driftsstyrelse Sjukhuset Varberg Driftsstyrelse Psykiatrin Driftsstyrelse Landstingsservice Almi Bolag Hallandstrafiken Kungsbackanämnden Varbergsnämnden Falkenbergsnämnden Halmstadsnämnden Hyltenämnden Laholmsnämnden Politikområden Miljö EU Kommunberedning Högskolefrågor Förslag till politisk organisation

20 Regionfullmäktige •Region Hallands direktvalda och högsta beslutande organ. •Ska besluta i ärenden av principiell betydelse eller av större vikt för regionen, såsom mål och riktlinjer, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor samt styrelsernas organisation och verksamhetsformer. •71 ledamöter och 71 ersättare. •Beslutar själv om antal sammanträden, dock minst fyra per år.

21 Regionstyrelsen •Leda och samordna förvaltningen av regionkommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnder och styrelser. •Till fullmäktige bereda eller yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd eller styrelse. •Se till så att de regionala utvecklingsfrågorna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. •Inom sitt verksamhetsområde bereda de ärenden som ska avgöras av fullmäktige och ansvara för att besluten verkställs. •13 ledamöter och 7 ersättare (efter fortsatt diskussion fastställs antalet senare).

22 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen •Region Hallands hälso- och sjukvårdsnämnd. Ska under fullmäktige se till att hälso- och sjukvården samt tandvården bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. •Inom sitt verksamhetsområde bereda de ärenden som ska avgöras av fullmäktige och ansvara för att besluten verkställs. •Besluta i frågor som fullmäktige har delegerat till styrelsen och i frågor som HSS enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Ärenden från andra styrelser och nämnder inom ansvarsområdet ska beredas av HSS. •Svara för samordning av de nämnder och styrelser som kan finnas inom ansvarsområdet •Företräda regionen inom sitt verksamhetsområde.

23 Regionstyrelsen forts… ska leda det regionala utvecklingsarbetet inom: Kollektivtrafik och infrastruktur Näringsliv Kultur Folkhälsa Miljö Högskolefrågor Egna skolor EU

24 Bolag Hallandstrafiken AB AB halland.se Almi Företagspartner AB (49 procent) Teater Halland AB AB Hallands konstmuseum Halmstad AB Hallands kulturhistoriska museum Varberg

25 Kommunberedningens uppgifter •Samordna de regionala utvecklingsprocesserna med de kommunala processer som har ett regionalt intresse •Initiera kommunal samverkan för att utveckla och effektivisera kommunal verksamhet •Diskutera frågor inom hälso- och sjukvården som inte kan eller ska lösas lokalt, som avtals- och policyfrågor •Vara ett forum för kommunal omvärlds- och intressebevakning •Kommunberedningen ersätter inte normalt remissförfarande

26 Kommunberedningen forts. •Obligatoriska frågor: regionalt utvecklingsprogram, regional infrastrukturplan, kollektivtrafik, regionalt tillväxtprogram, folkhälsopolicy, regionala kulturpolitiska strategier, fysiska planeringsfrågor samt EU:s sammanhållningspolitik och andra gemensamma EU-frågor •Andra frågor kan väckas av Regionen och kommunerna

27 Kommunberedningen forts. •Kommunberedningen ska bestå av 16 ledamöter. Två ledamöter utses av regionstyrelsen, två av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och två av respektive kommun •Kommunberedningen kan besluta om rekommendationer till regionkommunen och kommunerna men inte fatta formella beslut •Kostnaderna för kommunberedningens verksamhet fördelas på kommunberedningens medlemmar

28 Det fortsatta arbetet - Politisk förtroendemannaorganisation •Ta fram förslag till politisk förtroendemannaorganisation -Politisk organisationskommitté tillsatt bestående av landstingsstyrelsens arbetsutskott tillsammans med tre representanter från nuvarande Region Hallands styrelse -Avstämning med de politiska partiernas gruppledare

29 •Landstingsdirektörens uppdrag att ta fram förslag till tjänstemannaorganisation för den nya organisationen -Landstingsdirektören ska samverka med regiondirektören avseende nuvarande Region Hallands verksamheter -Samverkan med kommuncheferna för stöd till kommunberedningen -Landstingsdirektören blir från och med den 1 januari 2011 den nya organisationens högsta tjänsteman Det fortsatta arbetet - Tjänstemannaorganisation

30 Tidsplan •Beslut i landstingsfullmäktige början av 2010 •Val till landstingsfullmäktige (regionfullmäktige) hösten 2010 •Avveckling av samverkansorganet och upplösning av kommunalförbundet Region Halland •Start av nya Region Halland 1 januari 2011

31


Ladda ner ppt "Vägen mot bildande av nya Region Halland. En trestegsraket 2001Utredning om att bilda ett halländskt kommunalförbund – Hallandsförbundet 2003 Kommunalförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser