Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringens proposition 2009/10:149 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor (Autonomipropositionen) 2010-03-23 Lars Rydberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringens proposition 2009/10:149 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor (Autonomipropositionen) 2010-03-23 Lars Rydberg."— Presentationens avskrift:

1 Regeringens proposition 2009/10:149 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor (Autonomipropositionen) Lars Rydberg

2 Autonomipropositionen
Självbestämmandet för statliga universitet och högskolor skall öka inom nuvarande myndighetsform genom en ökad frihet att utforma den interna organisationen en ökad frihet när det gäller läraranställningar mindre detaljreglering av utbildningen en översyn av de ekonomiadministrativa bestämmelserna Lars Rydberg

3 Autonomipropositionen - organisation
Ett universitet eller en högskola skall besluta om sin interna organisation, utöver styrelse och rektor, om inte någonting annat är föreskrivet. Vid beslut om den interna organisationen skall bestämmelser om akademisk kompetens vid beslutsfattande och studentinflytande gälla. Bestämmelserna i högskolelagen om fakultetsnämnd och särskilda organ upphör att gälla. De nya bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2011. Lars Rydberg

4 Autonomipropositionen – akademisk kompetens vid beslutsfattande
Beslut skall fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens om besluten kräver en bedömning av uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, organisation av eller kvalitet i såväl forskning som konstnärligt utvecklingsarbete. Görs bedömningen av en grupp personer ska majoriteten har vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Styrelsen får dock besluta att en sådan majoritet inte behövs om det finns särskilda skäl. Lars Rydberg

5 Autonomipropositionen - studentinflytande
Studenterna bör ha rätt att vara representerade med tre ledamöter om beslut som avser uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, organisation av eller kvalitet i såväl forskning som konstnärligt utvecklingsarbete. fattas av en grupp personer. Antalet studentrepresentanter bör dock vara lägre om det finns särskilda skäl med hänsyn till antalet personer i gruppen. För övriga beslutande och beredande grupper bör inget minsta antal studentrepresentanter föreskrivas. Lars Rydberg

6 Autonomipropositionen - rektor
För anställning till rektor bör det i förordningen ställas krav på kompetens motsvarande professor och lektor. Några förändringar i hur rektor utses föreslås ej. Ett genomförande av förslaget i propositionen En reformerad grundlag gör det möjligt att även anställa utländska medborgare som rektor (och som styrelseledamöter). Rektor bör ha en ställföreträdare med samma behörighetskrav som rektor. Bestämmelserna i förordning om prorektor upphör att gälla. Lars Rydberg

7 Autonomipropositionen - läraranställningar
Universitet och högskolor bör utöver professorer och lektorer själva få bestämma vilka kategorier av lärare som bör anställas vid lärosätet. Universitet och högskolor bör, utöver de bedömningsgrunder som regeringen föreskriver, själva få besluta om bedömningsgrunder rörande anställningar som professorer, lektorer och andra lärare. Universitet och högskolor bör själva få bestämma om vilka möjligheter till befordran som skall finnas för lärare som är anställda vid lärosätet. Kravet på högskolepedagogisk utbildning vid anställning av lektorer tas bort. Lars Rydberg

8 Autonomipropositionen – läraranställningar (forts.)
Vid anställning av professor bör ett sakkunnigutlåtande inhämtas, om det inte är uppenbart obehövligt för en prövning av skickligheten. En professor bör kunna kallas till en anställning. Lärare inom konstnärlig verksamhet, adjungerade professorer och gästprofessorer bör även fortsättningsvis kunna anställas för viss tid. Övriga tidsbegränsade anställningar i HF bör utgå. En tidsbegränsad anställning som adjungerad professor bör inte längre vara begränsad till högst sex år. I beredningen av ärenden om anställning bör kvinnor och män vara jämställt representerade Förordningen om anställningar beslutade av forskningsråd bör upphävas. Bestämmelserna gäller fr o m 1 januari 2011. Lars Rydberg

9 Autonomipropositionen – minskad detaljreglering av utbildningen
Vissa grundläggande bestämmelser bör finnas kvar men i övrigt bör detaljregleringen av utbildningen upphöra – dock behövs det ett fortsatt arbete för att konkretisera detta. Inom utbildning på forskarnivå skall detaljbestämmelserna om studieplaner, disputation och betygsnämnder reduceras. Universitet och högskolor bör på uppdrag av myndigheter få anordna uppdragsutbildning även för andra än anställda hos uppdragsgivaren. Lars Rydberg

10 Autonomipropositionen – ekonomiska frågor
Följande bör utredas vidare: Donationer Finansiering av anläggningstillgångar Möjlighet att delta i föreningar, bolag och andra rättssubjekt Möjlighet för lärosätena att tillskjuta medel till holdingbolagen Möjlighet för lärosätena att ta emot vinstmedel från holdingbolagen Andrahandsuthyrning av bostäder till studenter (prövas i storstadsregionerna) Möjlighet att ta ut vissa avgifter av andra än studenter Tillstånd att disponera ackumulerade överskott utan krav på redovisning av förslag till regeringen Samrådsskyldigheter med ESV om avgifters storlek bör inte längre finnas som krav. Lars Rydberg

11 Autonomipropositionen -övrigt
Antal mål och återrapporteringskrav i regleringsbrevet bör begränsas. Examensmålen på grundnivå och avancerad nivå tas bort. Lars Rydberg


Ladda ner ppt "Regeringens proposition 2009/10:149 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor (Autonomipropositionen) 2010-03-23 Lars Rydberg."

Liknande presentationer


Google-annonser