Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högskolestiftelser Förslag om en ny verksamhetsform för universitet och högskolor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högskolestiftelser Förslag om en ny verksamhetsform för universitet och högskolor."— Presentationens avskrift:

1

2 Högskolestiftelser Förslag om en ny verksamhetsform för universitet och högskolor

3 Högskolestiftelser - remiss Departementspromemoria ute på remiss till 15 november (förlängt) Svar beslutas av US på möte 5 november, efter förslag från rektor Bereds av remissgrupp: –Per Ragnarsson (ordförande), tf univ. dir. Chatarina Larson, tf förvaltningschef Yvonne Andersson, personalchef Dieter Müller, Samfak Åsa Rasmuson- Lestander, Teknat Lars-Erik Edlund, Humfak Roland S Johansson, Medfak Anders Steinwall, planeringsenheten Daniel Andersson, planeringsenheten Linus Lundström, student DatumSidfot3

4 DatumSidfot4 Motiv för ny stiftelseform Ökad autonomi, mångfald i systemet Främst för (enstaka) universitet med stor internationell forskning Konkret: –möjlighet till deltagande i associationer, även internationella –mer mångsidig finansieringsbas

5 Ombildning till stiftelse Ny stiftelseform: högskolestiftelse Syfte: bedriva högskoleutbildning och forskning på en internationellt hög nivå Vid ombildning: –Egendom som ingår i balansräkningen samt årets anslag överförs –Utfästelse om anslag enligt samma principer som för statliga lärosäten (dock minst 90 procent av befintlig anslagsnivå under de första sex åren) DatumSidfot5

6 Förblir sig likt: Grundläggande principer för verksamheten (forskningens frihet, kvalitet och effektivitet) Principer för medelstilldelning från staten (konkurrensneutralitet) Krav på ekonomisk redovisning, återrapportering, prognoser, budgetunderlag och statistik Studenternas rättssäkerhet och inflytande Offentlighetsprincip, regler om sekretess, meddelarfrihet m.m. Stora delar av förvaltningslagen Lagen om offentlig upphandling Avtal, avtalsförsäkringar och pensionsvillkor för de anställda vid högskolestiftelsen (delvis) DatumSidfot6

7 Förändras: Forskningsanslaget kan användas för att bilda bolag, t.ex. deltagande i EIT. Överskott från avgiftsfinansierad verksamhet får fritt disponeras inom ramen för sitt ändamål. Möjlighet att förvärva och äga fastigheter (genom köp endast om fastigheten direkt ska användas i verksamheten) Styrelse/rektor: Storlek (9) och sammansättning samt endast ordföranden och ytterligare en ledamot som utses av regeringen. Anställningar: reglerna för statligt anställda gäller inte. Å ena sidan: ökad frihet, mindre långdragna processer ibland. Å andra sidan: reglerade möjligheter att tidsbegränsa samt att ha förenade anställningar försvinner / måste avtalas om DatumSidfot7

8 UmU:s förslag till remissvar Umeå universitet välkomnar ambitionen att ytterligare öka friheten för universitet och högskolor, men avstyrker förslaget i sin nuvarande form. Skälen är i huvudsak följande: Motiven bakom reformen är otydliga Förslaget behandlar inte på ett adekvat sätt frågor rörande lärosätenas särskilda roll i samhället eller begränsningar i myndighetsformen DatumSidfot8

9 UmU:s förslag till remissvar, forts Alternativa möjligheter att åstadkomma de önskade friheterna har inte analyserats Erfarenheterna från befintliga stiftelsehögskolor redovisas och analyseras inte Stiftelseformens långsiktighet talar för att inte hasta fram en reform Förslagets utformning erbjuder relativt få nya friheter men stor osäkerhet, främst på grund av avsaknaden av ett stiftelsekapital DatumSidfot9


Ladda ner ppt "Högskolestiftelser Förslag om en ny verksamhetsform för universitet och högskolor."

Liknande presentationer


Google-annonser