Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN"— Presentationens avskrift:

1 Presentation FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra.

2 Skärgårdskommun nära storstad
invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten ses från fastlandet Stadskärna Landsbygd Avståndet till Stockholm är cirka 50 kilometer, till Arlanda 100 kilometer och till Södertälje cirka 45 kilometer. Till Stockholm/Globen tar det cirka 30 minuter med bil på den nya motorvägen. Skärgårdskommunen Nynäshamn är med sina öar den kommun i Stockholms län som har störst antal öar i sin skärgård och kommunen har en kust som uppgår till 100 mil.

3 Särskild folkhälsosatsning
Startade 2006 Varje år tilldelas ca 10 miljoner till folkhälsoarbetet i kommunen Visionen är halverade ohälsotal till 2015 Prioriterade områden är ANDT Psykisk hälsa Sexualitet och reproduktiv hälsa Fallprevention Demokrati och delaktighet

4 Det var unikt att avsätta pengar till en särskild folkhälsofond där alla pengar går till att förbättra medborgarnas hälsa när Nynäshamn startade.

5 Nynäshamns folkhälsofond
Syftet med folkhälsofonden är att kommunens nämnder samt ideella organisationer ska få möjlighet att utveckla idéer som kan skapa förutsättningar för en god hälsa och jämlika villkor för hela befolkningen Ofta är det investeringskostnaderna som styr om lokala folkhälsosatsningar blir av eller inte.

6 Struktur på folkhälsofondens ansökningar
1.Ansökan 2.Nämnd 3.Utredning av folkhälso-samordnare 4.Beslut i KS 5.Tillbaka till nämnd Struktur på folkhälsofondens ansökningar Beviljade ansökningar/metoder prövas, följs upp och utvärderas vid projektslut för att vid positivt utfall föras in i ordinarie verksamhet Process 1 års period

7 Folkhälsoprojektens fördelning
Nämndprojekt: Tilldelas ca 7 miljoner/år Ansökan skall vara inlämnad i november KS beslut tas i december Föreningsprojekt: Tilldelas ca /år Ansökningar kan lämnas in 4 ggr/år Ansökningar över behandlas i KS Ansökningar under delegeras till folkhälsosamordnare Uppföljning/utvärdering september i respektive nämnd och i oktober i KS Övriga folkhälsoprojekt: Tilldelas ca /år Exempel är Folkhälsoseinarium, utbildning i sex och samlevnad, alkohol och drog kampanj vid valborg och skolavslutning, marknadsföring av folkhälsosatsning mm Lön till folkhälsosamordnare tillkommer.

8 Folkhälsofonden lönar sig
Skapar kreativitet Överbrygger puckelkostnader Engagerar Ger ökade kunskaper inom kommunens verksamheter Förnyar och förbättrar verksamheter Utav 27 nämndprojekt som startat upp mellan har 74 % övergått helt eller delvis i ordinarie form. Under perioden har också 45 föreningsprojekt beviljats medel.

9 Samverkan – medel för att nå målen
Förvaltningar emellan Föreningar Polis Räddningstjänst Företag Hälso- och sjukvård Privat näringsliv

10 Nynäshamns arbete i korthet
Att arbeta för allas rätt till goda livsvillkor Utveckla hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor Att aktivt arbeta med att få bort ohälsosam konsumtion av av alkohol, tobak och spel samt helt få bort konsumtion av droger och doping

11 Livsvillkor Att ha goda livsvillkor medför möjligheten att vara delaktig och ha inflytande i samhället. Nynäshamns kommun arbetar aktivt med att stärka delaktighet och inflytande genom olika demokratisatsningar men också genom att skapa goda sociala och ekonomiska förutsättningar. Vi vill också ge våra barn och unga en bra start i livet. Därför prioriteras satsningar på skola, förskola och inom fritidsverksamheten. Bland annat arbetar vi för en hälsofrämjande skolutveckling och en tillgänglig fritid för alla.

12 Livsmiljöer och levnadsvanor
Med hälsofrämjande livsmiljöer menas de fysiska och psykosociala miljöer där vi arbetar, bor och tillbringar vår fritid. I Nynäshamn arbetar vi med att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna. Vi arbetar också aktivt med åtgärder som kan minska alkohol och tobaksbruket. Vi stimulerar till gemenskap genom sociala mötesplatser och gemensamma aktiviteter.

13 Vardagsmotion i vacker miljö
Vi vill öka den fysisk aktiviteten genom att utveckla möjligheten till vardagsmotion i vår vackra skärgårdsmiljö.

14 Exempel på folkhälsosatsningar
Springprojektet för hälsosammare skolgårdar Socialsekreterare på plats hos polisen Mobila skolteamet Nya tider - heltid för alla Kostnadsfri tobaksavvänjning RSMHs arbete med social gemenskap för personer med psykisk ohälsa Familjekollo för familjer som inte har råd att åka på semester tillsammans Tillgänglig fritid åt alla - mobila fritidsledare Ungdomsteam Hälsofrämjande skolutveckling ”Alla kan i Nynäshamn” ett demokratiprojekt

15 Vi tror på ett helhetsgrepp
Kommunstyrelsens ansvar Tydliga budgetmedel Uppföljning Kostnadsbesparingar för kommunen i form av långsiktigt lägre kostnad för socialvård, hemtjänst etc. Föreningslivet görs delaktigt Nämnder och förvaltningar görs delaktiga Samverkan som ett medel

16 Kommunens styrdokument
Mål och budget Agenda 21 Alkohol och drogpolitiska programmet Kommunens friskvårdspolicy, likabehandlingsplan m.m. Nationella folkhälsomål

17 Resurser folkhälsoarbetet
Kunniga och intresserade politiker och chefer Anställd folkhälsosamordnare Säkerhetsansvarig med ansvar för BRÅ Elevhälsochef med ansvar för folkhälsosatsningar inom BoU Arbetsgrupp (Jokern) fokus på barn och ungdomars hälsa Folkhälsocentrum, länsstyrelsen, FHI och andra kommuner och stadsdelare i Stockholms län m.m. Ekonomer med utbildning inom socioekonomi I arbetsgruppen finns säkerhetsansvarig, elevhälsochef, IFO chef, projektledare för barn och elevers psykiska hälsa, kultur och fritidschef samt folkhälsosamordnare


Ladda ner ppt "Presentation FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN"

Liknande presentationer


Google-annonser