Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsfullmäktiges beredningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsfullmäktiges beredningar"— Presentationens avskrift:

1 Landstingsfullmäktiges beredningar
Syfte att: ge fullmäktige bättre kunskap om hur Gävleborgarna lever och mår med utgångspunkt från aktuellt uppdrag upprätthålla löpande kontakter med medborgarna lämna årliga verksamhetsrapporter till fullmäktige Målsättning att: stärka fullmäktige i rollen som befolkningsföreträdare öka fullmäktiges möjligheter att fatta beslut baserat på befolkningens behov

2 Bakgrund I det politiska måldokumentet ”Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg” beskrivs Folkhälsa som det övergripande målet för Landstinget Gävleborg vilket innebär att i samverkan med andra aktörer, bidra till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

3 Beredningarna har i uppdrag att föra dialog med medborgarna kring vad de upplever som behov av insatser/förändringar/satsningar inom Folkhälsopolitiken och dess områden gällande i första hand livsvillkor - och i mån av utrymme även livsmiljö.

4 Folkhälsans 11 målområden
AAtt skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsans 11 målområden Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso-och sjukvård Skydd mot smittspridning Sexualitet och reproduktiv hälsa Fysisk aktivitet  Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

5 De goda livsvillkoren fångas in i fyra av folkhälsopolitikens elva målområden:
-Delaktighet och inflytande (medborgardialogen är i sig en del av detta målområde) -Ekonomiska och sociala förutsättningar -Barns och ungas uppväxtvillkor -Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (när det gäller detta målområde gör man bedömningen att detta är frågor som landstinget redan arbetar aktivt med)

6 Paradoxens” kärna Välfärdsstater som Sverige, har lång tid drivit en folkhälsopolitik: Gratis utbildning öppen för alla Offentligt finansierad vård och omsorg Generösa socialförsäkringar Aktiv strävan mot inkomstutjämning Aktiv arbetsmarknadspolitik Ändå kvarstående och ökande skillnader! Varför?

7 Kvarstående ojämlikhet i ohälsa – en utmaning
Livslängd är en indikator på livsvillkor och social utveckling Sverige ett av de länder med högst medellivslängd (79/83) men vi har tappat från 1:a 1970 till 7:a 2010 (74,6/81) Livslängd/dödlighet har en stark koppling till ekonomiska och sociala villkor

8 Folkhälsans bestämningsfaktorer

9 Delaktighet och inflytande
Alla vill påverka- Man vet inte hur man påverkar Alla har lika värde – Utsatta grupper har lägre värde, är osynliga och blir överkörda Ingen lyssnar Man ser inga resultat Föreningslivet viktigt som möjliggörare Demokrati måste man också lära sig i skolan

10 - ”Spelar ingen roll de som bestämmer kör över, fler borde få säga sitt. Besluten fattade när man informerar. Alla borde få vara med och fatta beslut. Dålig info före det är klart.” - ”Vill man vara delaktig är det inte mycket som krävs, söker man info och vill vara med får man det ganska enkelt”. - ”ungdomarna vill påverka men vet inte hur, det är ett tråkigt lokalsamhälle, politiker borde bjuda in till öppna inbjudningar. Man behöver aktivt söka upp partier, slutna”. - ”man kan vara delaktig i föreningar, behöver inte vara politiska, finns annat som påverkar”.

11 Ekonomiska och sociala förutsättningar
Funktionshinder- Funktionsnedsättning kan vara ett hinder Droger/missbruk/sjukvård – Tidiga insatser för att komma till rätta med missbruk För lite personal inom sjukvården Ensamhet – konsekvenser av ensamhet upplevs som ett stort problem. Beror på ex kulturella skillnader. Äldre blir ofta isolerade. Föreningsliv kan bryta isoleringen. Arbete/arbetslöshet – Svårt för invandrare att få jobb. Man blir sjuk av att vara arbetslös. Utbildning – Viktigt för att få arbete. Fria skolvalet innebär segregering. För lite fokus på individen/eleven.

12 - ”Ensamheten är ett stort problem i vårt samhälle”.
- ”Friskolor skapar segregation”. - ”För lite individfokus i skolan”. - ”mediciner delas med kompisar och tas på en gång för att bli påtända, borde tas på psyk varje dag! Metadon och Subutex missbrukas. Lycra har blivit populärt. Mer upplysning om narkotika. Visa på det farliga”. - ”För lite personal i äldrevården, för mycket neddragningar, personalen hinner inte med. Höj skatten för bättre sjukvård fast vi har världens bästa sjukvård”.

13 Barn- och ungas uppväxtvillkor
Skolan är en viktig fråga- Ordning och reda i skolan, resurser, bra betyg och närhet till skolan ger förutsättningar för en bra framtid ”Föräldrastatus”- Arbetslöshet och missbruk påverkar barns och ungas uppväxt Samhällets möjlighet att bidra till en meningsfull fritid

14 - ”Barnfattigdom påverkar så klart hälsan till det sämre”.
- ”arbetslöshet är ett stort problem. Yngre blir missbrukare/slås ut. Det finns inga jobb. Om man inte går i gymnasiet, vad ska man då göra, börjar missbruka”. - ”närheten till naturen upplevs viktig men få utnyttjar möjligheterna till fysisk aktivitet. Scooters och fyrhjulingar viktigare och statussymboler”. - ”För att få en bra framtid måste man få bra betyg och kunna läsa vidare”.


Ladda ner ppt "Landstingsfullmäktiges beredningar"

Liknande presentationer


Google-annonser