Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisning och bokföring. Räkenskapsanalys Kap 22 Årsredovisning Kap 27 Bokföring Kap 23 Grundläggande finansiell analys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisning och bokföring. Räkenskapsanalys Kap 22 Årsredovisning Kap 27 Bokföring Kap 23 Grundläggande finansiell analys."— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisning och bokföring. Räkenskapsanalys Kap 22 Årsredovisning Kap 27 Bokföring Kap 23 Grundläggande finansiell analys

2 Årsredovisning Bokföring Bokföring är ett system för att registrera, klassificera, värdera och rapporterar affärshändelser och ekonomiska transaktioner i företag och andra organisationer Bokföring – hantverket Redovisning syftar på slutprodukterna, t ex Årsredovisningen Huvuduppgifter: Bokslut Resultaträkning Balansräkning Räkenskaps- och kassaflödesanalyser

3 Extern redovisning Lagreglerad Bokföringslagen (BFL) Årsredovisningslagen (ÅRL) Externa intressenter Resultat och finansiella ställning Intern redovisning Ej lagstadgad Intern sifferkontroll Underlag för Ekonomistyrning Kalkylering Prissättning Extern redovisning – Intern redovisning

4 Löpande bokföring Års- bokslut Årsredo- visning Räkenskaps -analys Från bokföring till räkenskapsanalys Bokföring T-kontering (dubbel bokföring, ursprung Italien på 1400-talet) Debet och kredit Grundbok (kronologisk, verifikationslista, dagbok) Huvudbok (systematisk) Regler och normer Bokföringslagen, BFL Årsredovisningslagen, ÅRL God redovisningssed Redovisningsrådet, RR Bokföringsnämnden, BFN FAR Start- balans Periodisera värdera avsluta Resultaträkning Balansräkning Noter Förvaltningsberättels e Revisionsberättelse

5 Balansräkning Exempel på konton: Inventarier Varulager Kundfordringar Kassa, bank, postgiro Exempel på konton: Aktiekapital Årets vinst Banklån Leverantörsskulder Tillgångar Tillgångskonton Eget kapital och skulder Skuldkonton Debet + Kredit - Debet - Kredit +

6 Balanskonton Exempel 1.Ägaren tillskjuter kr. Beloppet sätts in på plusgirot 2.Företaget lånar kr. Beloppet sätts in på banken. 3.Inventarier köps kontant för kr, tas från banken. Tillgångar Eget kapital och skulder + Inventarier - - Eget kapital + 3) ) Plusgiro - - Lån + 1) ) Bankgiro - 2) )

7 Resultaträkning Till exempel Varuinköp Lokalhyra Kontorsmateriel Elenergi Till exempel Varuförsäljning Arvoden Hyresinkomster Ränteinkomster Kostnader Utgiftskonton Intäkter Inkomstkonton Debet + Kredit - Debet - Kredit +

8 Resultatkonton Exempel 1.Företaget köper varor kontant för kr, från plusgirot 2.Löner betalas med kr, från plusgirot 3.Alla varor säljs för kr, betalning sker till plusgirot 4.Hyror betalas med kr, från plusgirot Tillgångar Inkomster Utgifter + Plusgiro - - Försäljning + + Varuinköp - 3) ) RR ) ) RR ) ) Hyror - 4) RR Resultaträkning Varuinköp Försäljning Hyror Löner Årets resultat Löner ) RR

9 Baskontoplan

10 Resultaträkning Rörelsens intäkter 850 Rörelsens kostnader Rörelseresultat 250 Finansiella intäkter 10 Finansiella kostnader - 30 Resultat efter finansiella poster 230 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader - 10 Bokslutsdispositioner - 30 Skatt - 53 Årets resultat 137

11 Balansräkning Balansräkning för AB X Anläggningstillgångar21 257Eget kapital6 398 Omsättningstillgångar26 185Obeskattade reserver1 934 Avsättningar8 393 Skulder

12 Balans- och resultaträkning Ekonomiska resultat

13 Kommunicerande kärl

14 Värderingsregler Värdering av tillgångar, avsättningar och skulder regleras i: civillagstiftningen skattelagstiftningen Civilrättsliga lagstiftningen anger maxvärde, t ex Bokföringslagen och Årsredovisningslagen Skattelagstiftningen anger minvärde, t ex Inkomstskattelagen

15 Civilrättslig värdering Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan utifrån anskaffningsvärde och ekonomisk livslängd Omsättningstillgångar skrivs av enligt lägsta värdets princip Avsättningar och skulder

16 Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver Orsaker: skjuta upp skattebetalningar jämna ut vinster mellan olika år inte redovisa och dela ut skenvinster behålla likvida medel, undvika skatt och utdelning Metoder: periodiseringsfonder över/underavskrivningar

17 Avskrivningar över plan Skattemässig avskrivning på maskiner och inventarier Räkenskapsenlig avskrivning huvudregel (”30% - regeln”), 70% * avskrivningsunderlag kompletteringsregel (”20% regeln”) Restvärdeavskrivning huvudregel (”25% - regeln”)

18 Räkenskapsanalys (Finansiell analys) Vad är en räkenskapsanalys? Fastställ analysens syften Granska underlaget Beräkna nyckeltal Ställ finansiell diagnos

19 Analysområden Beräkna nyckeltal för: Räntabiliteten = lönsamheten Likviditeten = betalningsförmågan på kort sikt Soliditeten = betalningsförmågan på lång sikt

20 Räntabilitet Resultat Räntabilitet = * 100 (%) Kapital Räntabiliteten beroende av: vinsten kapitalbindningen Resultatet beroende av: volymen priset kostnaden

21 Räntabilitet Avkastning på totalt kapital, R T Rörelseresultat + Finansiella intäkter * 100 = R T Genomsnittlig balansomslutning Rörelseresultat efter finansnetto + Finansiella kostnader * 100 = R T Genomsnittlig balansomslutning Avkastning på sysselsatt kapital, R syss Avkastning på operativt kapital, R op

22 Räntabilitet Avkastning på eget kapital, R E Rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader * (1 – skattesats) * 100 = R E Genomsnittligt justerat kapital Justerat eget kapital = Eget kapital plus 70 % av obeskattade reserver Hävstångsformeln (sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital) R E = R T + (R T – R S ) * S/E

23 Likviditet omsättningstillgångar I Kassalikviditet = kortfristiga skulder omsättningstillgångar I + II Balanslikviditet = kortfristiga skulder

24 Soliditet Justerat eget kapital Soliditet I = Totalt kapital Riskbärande eget kapital Soliditet II = Totalt kapital Skulder (inklusive x % av obeskattade reserver) Skuldsättningsgrad = Justerat eget kapital Rörelseresultat efter avskrivningar + Finansiella intäkter Räntetäckningsgrad = Räntekostnader

25 Nyckeltal Exempel Ett företag har följande balansräkning (kkr): Balansräkning Anläggningstillgångar Eget kapital Omsättningstillgångar II 700 Långfristiga skulder Omsättningstillgångar I 500 Kortfristiga skulder Beräkna A kassalikviditeten B balanslikviditeten C soliditeten

26 Nyckeltal Exempel A kassalikviditeten 500/400 = 1,25 B balanslikviditeten 1 200/400 = 3,00 C soliditeten 1 100/2 700 = 41 %


Ladda ner ppt "Årsredovisning och bokföring. Räkenskapsanalys Kap 22 Årsredovisning Kap 27 Bokföring Kap 23 Grundläggande finansiell analys."

Liknande presentationer


Google-annonser