Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Externredovisning Vi fortsätter där vi slutade sist…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Externredovisning Vi fortsätter där vi slutade sist…"— Presentationens avskrift:

1 Externredovisning Vi fortsätter där vi slutade sist…
Helén Holmgren 2013

2 Varför redovisning?

3 Måste redovisningen vara reglerad?

4 Vårt kursupplägg Kursens områden: Examination: Bokslut
Kassaflödesanalys Räkenskapsanalys Hantera rekommendationer Examination: Boksluts-/årsredovisningsuppgift Analysuppgift Tentamen Ni driver själva arbetet framåt!

5 Regelverket ”framtiden” – samlat och förenklat
Gäller enskilda näringsidkare, ideella föreningar samt registrerade trossamfund som får upprätta förenklat årsbokslut K1 K2 Gäller mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar som ska upprätta årsredovisning K3 Större företag som ska upprätta årsredovisning, tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2013. K4 Publika aktiebolag, följer IFRS

6 Omsättning < 3 milj SEK Omsättning > 3 milj SEK
Bokföringslagen Hur den löpande bokföringen avslutas Förenklat årsbokslut Omsättning < 3 milj SEK Enbart RR och BR, inga tilläggsupplysningar eller OR, upplupna poster hanteras annorlunda. Enskilda näringsidkare Ideella föreningar Årsbokslut Omsättning > 3 milj SEK RR, BR, tilläggsupplysningar Enskilda näringsidkare Handelsbolag med fysiska ägare (oavsett omsättning) Ideella föreningar, större Årsredovisning RR, BR, tilläggsupplysningar, förvaltningsberättelse Aktiebolag Ekonomiska föreningar Handelsbolag med juridisk ägare Övriga företag som är större

7 Redovisning – hur var det nu igen då…?
Redovisningens grunder – våra byggstenar Dubbla bokföringens princip Struktur Bokföringsmässiga grunder Intäkt, kostnad eller… Inkomst, utgift?

8 Vad visar en balansräkning?
Tillgångar, eget kapital och skulder Tillgångar, intäkter och kostnader Tillgångar, intäkter och skulder

9 Vad är en intäkt? När pengarna kommer in
När vi utför tjänsten eller levererar varan När vi skickar en faktura

10 Vad är en avskrivning? Avbetalning av en tillgång jag köpt
Kredittid med leverantörsskulder En årlig förbrukning av en tillgång

11 Inbetalningar och utbetalningar
pengar in och pengar ut Inkomster och utgifter värdet av våra prestationer och utgifter Intäkter och kostnader vad vi under perioden har presterat och förbrukat Bruttometoden, nettometoden Exempel 1 Vi fakturerar en kund i december för ett uppdrag vi utfört i december. På fakturan tar vi också med ett uppdrag vi ska utföra i januari. Totalt fakturabelopp är kr, varav kr avser decembers uppdrag. Kunden betalar in allt i januari. Inbetalning: Inkomst: Intäkt: Exempel 2 Vi köper en maskin. Den kostar kr att köpa och vi delar upp betalningen i två delbetalningar på kr vardera samt en handpenning på kr. Den skrivs av på 5 år. Utbetalning: Utgift: Kostnad:

12 Hur bokförs en ökad kostnad?
Balansräkningskonto ökar i debet Resultaträkningskonto ökar i debet Resultaträkningskonto minskar i debet

13 Varuförsäljning på kredit till en kund – hur bokförs det?
Varulager kredit, tillgång debet Tillgångar kredit, varulager debet Intäkter kredit, tillgång debet

14 Bokslut Månads-, kvartals-, halvårs- och årsvisa Vad gör man?
Finansiell ställning och periodresultat Vad gör man? Värdera balansräkningsposter Verifiera Beräkna resultat Hur hänger resultaträkningen och balansräkningen ihop…?

15 Resultaträkning - olika uppställningsformer
Kostnadsslagsindelad Nettoomsättning - Råvaror och förnödenheter - Övriga externa kostnader - Personalkostnader - Avskrivningar anläggningstillgångar = Rörelseresultat +/- Resultat från finansiella investeringar = Resultat efter finansiella poster +/- Bokslutsdispositioner = Resultat före skatt - Skatt på årets resultat = Årets resultat Funktionsindelad Nettoomsättning - Kostnad för sålda varor = Bruttoresultat - Försäljningskostnader - Administrationskostnader - Övriga rörelsekostnader = Rörelseresultat +/- Resultat från finansiella investeringar = Resultat efter finansiella poster +/- Bokslutsdispositioner = Resultat före skatt - Skatt på årets resultat = Årets resultat

16 Årsredovisning En sammanställning över … Vad innehåller den?
Finansiell ställning och periodresultat Vad innehåller den? Snygga färgbilder? Finansiell information: BR och RR Tilläggsupplysningar Kassaflödesanalys Revisionsberättelse


Ladda ner ppt "Externredovisning Vi fortsätter där vi slutade sist…"

Liknande presentationer


Google-annonser