Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Externredovisning Vi fortsätter där vi slutade sist… Helén Holmgren 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Externredovisning Vi fortsätter där vi slutade sist… Helén Holmgren 2013."— Presentationens avskrift:

1 Externredovisning Vi fortsätter där vi slutade sist… Helén Holmgren 2013

2 Varför redovisning?

3 Måste redovisningen vara reglerad?

4 Vårt kursupplägg Kursens områden: o Bokslut o Kassaflödesanalys o Räkenskapsanalys o Hantera rekommendationer Examination: o Boksluts-/årsredovisningsuppgift o Analysuppgift o Tentamen 4 Ni driver själva arbetet framåt!

5 Regelverket ”framtiden” – samlat och förenklat K1 K2 K3 K4 Gäller enskilda näringsidkare, ideella föreningar samt registrerade trossamfund som får upprätta förenklat årsbokslut Gäller mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar som ska upprätta årsredovisning Större företag som ska upprätta årsredovisning, tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2013. Publika aktiebolag, följer IFRS

6 Bokföringslagen Hur den löpande bokföringen avslutas Förenklat årsbokslut Omsättning < 3 milj SEK Enbart RR och BR, inga tilläggsupplysningar eller OR, upplupna poster hanteras annorlunda. Enskilda näringsidkare Ideella föreningar Årsbokslut Omsättning > 3 milj SEK RR, BR, tilläggsupplysningar Enskilda näringsidkare Handelsbolag med fysiska ägare (oavsett omsättning) Ideella föreningar, större Årsredovisning RR, BR, tilläggsupplysningar, förvaltningsberättelse Aktiebolag Ekonomiska föreningar Handelsbolag med juridisk ägare Övriga företag som är större

7 Redovisningens grunder – våra byggstenar o Dubbla bokföringens princip o Struktur o Bokföringsmässiga grunder Intäkt, kostnad eller… Inkomst, utgift? Redovisning – hur var det nu igen då…? 7

8 Tillgångar, eget kapital och skulder Tillgångar, intäkter och kostnader Tillgångar, intäkter och skulder Vad visar en balansräkning? 8

9 När pengarna kommer in När vi utför tjänsten eller levererar varan När vi skickar en faktura Vad är en intäkt? 9

10 Avbetalning av en tillgång jag köpt Kredittid med leverantörsskulder En årlig förbrukning av en tillgång Vad är en avskrivning? 10

11 11 Inbetalningar och utbetalningar o pengar in och pengar ut Inkomster och utgifter o värdet av våra prestationer och utgifter Intäkter och kostnader o vad vi under perioden har presterat och förbrukat Bruttometoden, nettometoden Exempel 2 Vi köper en maskin. Den kostar 50 000 kr att köpa och vi delar upp betalningen i två delbetalningar på 15 000 kr vardera samt en handpenning på 20 000 kr. Den skrivs av på 5 år. Utbetalning: Utgift: Kostnad: Exempel 1 Vi fakturerar en kund i december för ett uppdrag vi utfört i december. På fakturan tar vi också med ett uppdrag vi ska utföra i januari. Totalt fakturabelopp är 30 000 kr, varav 20 000 kr avser decembers uppdrag. Kunden betalar in allt i januari. Inbetalning: Inkomst: Intäkt:

12 Balansräkningskonto ökar i debet Resultaträkningskonto ökar i debet Resultaträkningskonto minskar i debet Hur bokförs en ökad kostnad? 12

13 Varulager kredit, tillgång debet Tillgångar kredit, varulager debet Intäkter kredit, tillgång debet Varuförsäljning på kredit till en kund – hur bokförs det? 13

14 Månads-, kvartals-, halvårs- och årsvisa o Finansiell ställning och periodresultat Vad gör man? o Värdera balansräkningsposter o Verifiera o Beräkna resultat o Hur hänger resultaträkningen och balansräkningen ihop…? Bokslut 14

15 Resultaträkning - olika uppställningsformer Kostnadsslagsindelad Nettoomsättning - Råvaror och förnödenheter - Övriga externa kostnader - Personalkostnader - Avskrivningar anläggningstillgångar = Rörelseresultat +/- Resultat från finansiella investeringar = Resultat efter finansiella poster +/- Bokslutsdispositioner = Resultat före skatt - Skatt på årets resultat = Årets resultat Funktionsindelad Nettoomsättning - Kostnad för sålda varor = Bruttoresultat - Försäljningskostnader - Administrationskostnader - Övriga rörelsekostnader = Rörelseresultat +/- Resultat från finansiella investeringar = Resultat efter finansiella poster +/- Bokslutsdispositioner = Resultat före skatt - Skatt på årets resultat = Årets resultat

16 En sammanställning över … o Finansiell ställning och periodresultat Vad innehåller den? o Snygga färgbilder? o Finansiell information: BR och RR o Tilläggsupplysningar o Kassaflödesanalys o Revisionsberättelse Årsredovisning 16


Ladda ner ppt "Externredovisning Vi fortsätter där vi slutade sist… Helén Holmgren 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser