Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sambandet mellan Resultat- och Balansräkningen l Resultaträkningen – matchningsprincipen (utgift-inkomst teorin) l intäkter och kostnader l Balansräkningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sambandet mellan Resultat- och Balansräkningen l Resultaträkningen – matchningsprincipen (utgift-inkomst teorin) l intäkter och kostnader l Balansräkningen."— Presentationens avskrift:

1 1 Sambandet mellan Resultat- och Balansräkningen l Resultaträkningen – matchningsprincipen (utgift-inkomst teorin) l intäkter och kostnader l Balansräkningen – “lager” för periodiseringarna i RR – värderingsprinciper l tillgång och skulder

2 2 Sambandet mellan Resultat- och Balansräkningen

3 3 Uppdelning enligt Wolk l Explicit och implicit l Explicit – synsättet som används

4 4 Uppdelning enligt Wolk l Implicit – Inget direkt matematiskt förhållande mellan RR och BR – möjlighet att använda det mest lämpliga sättet l skillnaden tas upp i bilagor l kursförluster då de realiseras – helheten i bokslutet blir dålig

5 5 Explicit samband l tydligt samband mellan RR och BR, nettoinkomsten = förändringar i EK – intäkter och kostnader, BR en sidoprodukt till RR – tillgång och skulder, resultatet är en sidoprodukt från värderingen av dessa l nettoutredningsbalans

6 6 Explicit samband: Exempel l Värdering av förbrukade tillgångar l Avskrivningar l Resultatregleringar l Reserveringar

7 7 Värderingsprinciper l stort utrymme för värdering l tillgångar Bokf.Lagen: maximi NSL: minimi

8 8 Ändring av Bokföringslagen - 1997...eller 1998? (Järvinen) l Förslag på kommande – internationella utvecklingen – investerarnas och placerarnas informationsbehov – EU:s 4. och 7. direktiv

9 9 Ändringarna i huvuddrag – rättvisande bild – offentlighet – ändringar i uppställningen av RR och BR è ger mera information (behövs mindre bilagor)

10 10 Ändringar i BR l “aktiva sidan” delas upp i Långverkande och Kortverkande – Långverkande aktiva l immatriella tillgångar l matriella tillgångar l placeringar

11 11 Ändringar i BR – Kortverkande aktiva l omsättningstillgångar l fordringar l värdepapper l kassa och banktillgodohavanden

12 12 Ändringar i BR l “passiva sidan” – eget kapital l värderingsposter – bokslutsdispositioner – obligatioriska reserveringar – främmande kapital l kapitallån

13 13 Ändringar i RR l indelningen i rörliga och fasta kostnader försvinner – försäljningsbidrag och driftsbidrag försvinner l avskrivningarna enligt plan och nedskrivningar upptas före “övriga kostnader” – påverkar “första” resultatet l posterna mera specifierade

14 14 Värderingsprinciper l Omsättningstillgångar l Anläggningstillgångar l Fordringar och skulder – försiktighetsprincipen – orealiserade kursförluster


Ladda ner ppt "1 Sambandet mellan Resultat- och Balansräkningen l Resultaträkningen – matchningsprincipen (utgift-inkomst teorin) l intäkter och kostnader l Balansräkningen."

Liknande presentationer


Google-annonser