Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anläggningstillgångar Syftet med innehavet Immateriella Materiella Finansiella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anläggningstillgångar Syftet med innehavet Immateriella Materiella Finansiella."— Presentationens avskrift:

1 Anläggningstillgångar Syftet med innehavet Immateriella Materiella Finansiella

2 Patent Hyresrätt Goodwill Balanserade utgifter Nyttjanderätter Kontogrupp 10 Immateriella anläggningstillgångar 2

3 Byggnader Mark Maskiner Inventarier Kontogrupp 11-12 Materiella anläggningstillgångar 3

4 Värdepapper börsnoterade Aktier i dotterbolag Fordringar långfristiga OBS Syftet ska vara långfristigt Kontogrupp 13 Finansiella anläggningstillgångar 4

5 ÅRL = högsta tillåtna värde Anskaffningsvärde Utgifter direkt hänförliga till förvärvet Värdehöjande förbättringar IL = lägsta tillåtna värde Regler om förbrukningsinventarier Värdering 5

6 Begränsad ekonomisk livslängd Ej finansiella AT, mark och konst Beräkning av ekonomisk livslängd, startdag Beräkning av avskrivningsunderlaget = anskaffningsvärdet minus restvärdet Linjära, degressiva och progressiva avskrivningar Även skattemässiga regler – bokslutsdisposition Avskrivningar 6

7 Varaktig värdeminskning Även tillfälliga nedgångar för finansiella AT Ej alltid skattemässigt avdragsgilla Nedskrivningar 7

8 Tillförlitligt värde Bestående värde Väsentligen överstiger bokfört värde Redovisas direkt mot eget kapital, antingen i uppskrivningsfond eller som ny- eller fondemission Uppskrivningar 8

9 Fordringar i utländska valuta Försäljning av anläggningstillgångar Annan problematik 9

10 Fortlevnad Försiktighet Realisation Anskaffningsvärde Väsentlighet Rättvisande bild!? Redovisningsprinciper 10


Ladda ner ppt "Anläggningstillgångar Syftet med innehavet Immateriella Materiella Finansiella."

Liknande presentationer


Google-annonser