Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖrebroVind Ekonomisk kooperativ förening Välkommen till årsstämman i föreningen ÖrebroVind nr 1! Räkenskapsåret 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖrebroVind Ekonomisk kooperativ förening Välkommen till årsstämman i föreningen ÖrebroVind nr 1! Räkenskapsåret 2008."— Presentationens avskrift:

1 ÖrebroVind Ekonomisk kooperativ förening Välkommen till årsstämman i föreningen ÖrebroVind nr 1! Räkenskapsåret 2008

2 ÖrebroVind Ekonomisk kooperativ förening 1. Stämman öppnas 2. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare och protokolljusterare tillika rösträknare 5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd 6. Fastställande av dagordning 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut angående föreningens årsresultat 12. Beslut om arvode och andra ersättningar till förtroendevalda 13. Beslut om årsavgift och andra avgifter 14. Motioner och av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden 15. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer [ Hittills: sju ordinarie, tre suppleanter samt två revisorer med en suppleant] 16. Val av ordinarie ledamöter samt suppleanter 17. Val av revisorer samt revisorssuppleant 18. Val av valberedning samt sammankallande 19. Övriga frågor - Hemsidan 20. Stämmans avslutande Föredragningslista för årsstämma i Föreningen ÖrebroVind nr 1

3 ÖrebroVind Ekonomisk kooperativ förening 7. Styrelsens årsredovisning

4 ÖrebroVind Ekonomisk kooperativ förening Not 1 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Elmer 25 % Not 2 Avskrivningar över/under plan20082007 Återföring överavskrivning011 660 Avskrivning över/under plan-72 8490 -72 84911 660

5 ÖrebroVind Ekonomisk kooperativ förening

6

7 7. Styrelsens årsredovisning - driftstatistik

8 ÖrebroVind Ekonomisk kooperativ förening Hemsidan – det ”nya” nyhetsbladet www.orebrovind.se

9 ÖrebroVind Ekonomisk kooperativ förening Tack för ditt deltagande!


Ladda ner ppt "ÖrebroVind Ekonomisk kooperativ förening Välkommen till årsstämman i föreningen ÖrebroVind nr 1! Räkenskapsåret 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser