Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna

2 Dagordning Varaslättens Bredband ekonomisk förening
§ 1. Mötets öppnande § 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. § 3. Godkännande av röstlängden. § 4. Val av två justeringspersoner § 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. § 6. Fastställande av dagordningen. § 7. Styrelsens årsredovisning § 8. Revisionsberättelsen. § 9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. § 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. § 11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. § 12. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. § 13. Budget § 14. Val av ordförande § 15. Val av styrelseledamöter. § 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter. § 17. Val av valberedning § 18. Övriga ärenden § 19. Mötets avslutande

3 Informationsmöte

4 Tidplan Empower AB lägger bredbandskanalisation i VA-område, har grävt 40 km Valdemars Maskinstation gräver övriga områden, har grävt 30 km Totalt färdigställt 105 km, i dagsläget totalt 70 km Gräver på flera ställen samtidigt Grävning har försenats på grund av olika anledningar.

5 Forts. Tidplan Vi har anställt 1 person samt ytterligare 1 inhyrd.
Försöker att följa aktuell karta i samråd med markägare kan förändringar ske längs vägen Markägare är till stor hjälp för ev. rör som redan finns ex. dränering. Blåsning samt svetsning av fiber påbörjas i maj Preliminärt datum för driftsättning är aug-sep

6

7 Fika Under tiden ni fikar finns ett formulär för frågor till Telia eller till Styrelsen. Vänligen fyll i det, så svarar vi så gott vi kan!

8

9 Ekonomi Medlemsavgift för 2014: 50 kronor
Serviceavgift: 150 kronor inkl. moms Anslutningsavgift nr 2 av 3, à 625 kronor inkl. moms faktureras samtidigt. Anslutningsavgift nr 3 betalas i mars 2015

10 Anslutningar Antalet anslutningar idag är ca 270 st.

11

12 Arbete på egen tomt - Fastighetsägarens ansvar
Grävning för kanalisation från tomtgräns till husvägg. Material till detta finns hos: Sven-Åke Brink, Mattias Björk, Sören Eriksson & Kenneth Blomstervall

13 Håkan Informerar

14 Instruktioner

15

16

17

18 Entreprenör På hemsidan finns entreprenörer för både grävning och installation i huset.

19 Inkoppling i huset Tjänsteleverantör Telia står för installation av mediaomvandlare samt tillhandahåller smartbox. Medlemmen ansvarar för vidare installation i huset.

20 Facebook.com/varaslattensbredband

21


Ladda ner ppt "Välkomna."

Liknande presentationer


Google-annonser