Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 mars Släps avloppsförening, ekonomisk förening AvloppFiber Föreningsstämma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 mars Släps avloppsförening, ekonomisk förening AvloppFiber Föreningsstämma."— Presentationens avskrift:

1 Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 mars Släps avloppsförening, ekonomisk förening AvloppFiber Föreningsstämma

2 Dagordning 1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 2. godkännande av röstlängden 3. val av en eller två justeringsmän 4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 5. fastställande av dagordningen 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår 11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 14. val av valberedning 15. övriga ärenden som ska tas upp på̊ föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar. Föreningsstämma

3 Dagordning 1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 2. godkännande av röstlängden 3. val av en eller två justeringsmän 4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 5. fastställande av dagordningen Föreningsstämma

4 6. Styrelsens årsredovisning Föreningsstämma

5 Verksamhetsberättelse 6. Styrelsens årsredovisning Föreningsstämma

6 Resultaträkning 6. Styrelsens årsredovisning Föreningsstämma

7 Balansräkning 6. Styrelsens årsredovisning Föreningsstämma

8 Resultatdisposition 6. Styrelsens årsredovisning Föreningsstämma

9 Revisionsberättelse 6. Styrelsens årsredovisning Föreningsstämma

10 Dagordning, forts. 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna Föreningsstämma

11 Dagordning, forts. 9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna Föreningsstämma

12 Dagordning, forts. 10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår Styrelsens förslag: Medlemsavgift 1.000 kr 2014 Föreningsstämma

13 Agenda, forts. 11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 14. val av valberedning Föreningsstämma

14 VALBEREDNINGEN Bengt Hedlund

15 Styrelsen 2013 Styrelse 2013 valdes på årsmötet 2013-03-14 • Carl Sandén, omval(ordförande)1 år • Marcus Cristenson, omval2 år • Hans Anhede, omval2 år • Håkan Tauson, omval1 år • Irene Herrmann, nyval1 år • Jonas Herbertsson, nyval2 år • Inga styrelsesuppleanter valdes Föreningsstämma Valberedningen

16 Revisorer 2013 Revisorer 2013 valdes på årsmötet 2013-03-14 • Jonas Cullberg, omval1 år • Marie von Essen, nyval 1 år Föreningsstämma Valberedningen

17 Valberedningens förslag Styrelse 2014 • Irene Herrmann, omval (ordförande)2 år • Carl Sandén, omval ledamot2 år • Håkan Tauson, omval ledamot2 år Kvarstår • Marcus Cristensonvald till 2015 • Hans Anhedevald till 2015 • Jonas Herbertssonvald till 2015 Föreningsstämma Valberedningen

18 Valberedningens förslag, forts. Revisorer 2014 • Marie von Essen, omval 1 år • Göran Söderberg, nyval1 år Föreningsstämma Valberedningen

19 Valberedning • Bengt Hedlund, omval sammankallande • Lars Härngren, omval Föreningsstämma Valberedningen

20 Agenda, forts. 11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 14. val av valberedning Föreningsstämma

21 Agenda, forts. 15. övriga ärenden som ska tas upp på̊ föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar. Föreningsstämma

22 STORMÖTE Torsdagen den 19 mars

23 Agenda Stormöte 1.Allmänt – Irene Herrmann & Carl Sandén 2.Teknikinfo – Hans Anhede & Håkan Tauson 3.Förfrågningsunderlag – Hans Anhede 4.Anbud – Hans Anhede 5.Slutanbud – Hans Anhede 6.Samarbetspartner – Hans Anhede 7.Anslutningsavgift – Hans Anhede & Carl Sandén 8.Fonderade medel – Carl Sandén 9.Beslut om genomförande – Irene Herrmann 10.Tidplan – Hans Anhede 11.Organisation – Hans Anhede 12.Hemsidan – Irene Herrmann & Marcus Cristenson 13.Frågor – Alla 14.Avslutning AvloppFiber

24 1. Allmänt • Optioner Option är en garanti att ansluta till avloppsnätet i framtiden Optioner är giltiga så länge årlig medlemsavgift erläggs Anslutningskostnaden per option blir faktisk kostnad uppräknad med index, dock lägst samma som övriga medlemmar • Medlemsantal 137 st medlemmar 129 st avlopp, 107 st fiber och 46 st optioner • Förrättning 2 april enligt separat kallelse AvloppFiber

25 2. Teknikinfo • Avtal • Samråd • Natura 2000 • Strandskydd • Överenskommelser AvloppFiber

26 Översiktkarta Exkl. Brandshult Exkl. Dalslyckan AvloppFiber

27 Ritning VA00-A1- 4000 AvloppFiber

28 AvloppFiber

29 Anslutning till kommunalt spillvatten AvloppFiber

30 VA-avtal AvloppFiber

31 Avtal pumpbrunn AvloppFiber

32 Skanova / Telia Öppen fiber AvloppFiber

33 Samråd AvloppFiber

34 Avtal och överenskommelser 1.Avloppsanslutningar 2.Fiberanslutningar 3.Vattenledningar 4.Optionsanslutningar AvloppFiber

35 3. Förfrågningsunderlag • Info • Innehåll AvloppFiber

36 Anbudsinbjudan Samt delvis löpande. AvloppFiber

37 Anbudsinbjudan AvloppFiber

38 Förfrågningsunderlag 1.Orienteringsritning 2.Administrativa föreskrifter 3.Teknisk beskrivning 4.Ritningsförteckning 5.Anbudsformulär 6.BAS-P 7.Övrig dokumentation AvloppFiber

39 AB 04

40 4. Anbud • Info • Plan AvloppFiber

41 Anbudsförfarande • 10 st entreprenörer tillfrågade • 10 st entreprenörer svarade ja • 4 st lämnade anbud • Förhandlingar pågår Fiber

42 5. Slutanbud • Förhandlingar • Reservationer • Villkor • Förrätttning AvloppFiber

43 6. Samarbetspartner • Kungsbacka kommun • Skanova • Fortum • Vattenföreningar AvloppFiber

44 Kostnader avlopp & fiber. Kostnader egen fastighet indikativt • AvloppCirka 35.000 kr Pumpbrunn inkl. pump Grävning från tomtgräns Lägenhetsavgift ingår i anslutningsavgift • Fiber (samförläggning)Cirka 5.000 – 10.000 kr Kundenhet Blåsning från skåp in i fastigheten Inkl. moms AvloppFiber

45 Kostnader avlopp & fiber, forts • Totalt avlopp + fiber Cirka 95.000 kr / anslutning • Inkl lägenhetsavgift • Beslut om fortsatt projektgenomförande Inkl. moms AvloppFiber

46 Kostnader & Intäkter Kostnader • Anbud • Anslutningsavgift • Arvode • Bredbandsskåp • Ersättning • Ersättning ej medlemmar • Fonderade medel • Lantmäteriet • Oförutsett • Opennet • Pumpstation • SKT • Transtema Intäkter • Avlopp Ekenässkolan • Fiber Kungsbacka kommun • Fortum / Skanova / Telia • Kassa • Medlemsavgift • Optioner • Vattenledning AvloppFiber

47 7. Anslutningsavgift • Anslutningsavgift – 95.000 kr Förfallodatum 30/4 2014 BankGiro 469-0525 • Medlemsavgift enligt beslut Förfallodatum 31/3 2014 BankGiro 342-3738 • Vatten Förfallodatum 30/4 2014 AvloppFiber

48 8. Fonderade medel • Fonderade medel är en avsättning i samfälligheten för oförutsedda utgifter under driften AvloppFiber

49 9. Beslut om genomförande AvloppFiber

50 10. Tidplan AvloppFiber

51 11. Organisation i byggskedet AvloppFiber

52 12. Hemsidan AvloppFiber

53 13. Frågor AvloppFiber

54 14. Övrigt • Förrättning den 2 april 2014 kl. 19.00 AvloppFiber

55 Tack för uppmärksamheten! Släps avloppsförening, ekonomisk förening www.slapavlopp.se styrelsen@slapavlopp.se


Ladda ner ppt "Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 mars Släps avloppsförening, ekonomisk förening AvloppFiber Föreningsstämma."

Liknande presentationer


Google-annonser