Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation inför föreningsstämma 20081229 Tobias Englund, Jesper Brandt, Annelie Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation inför föreningsstämma 20081229 Tobias Englund, Jesper Brandt, Annelie Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Presentation inför föreningsstämma 20081229 Tobias Englund, Jesper Brandt, Annelie Andersson

2  Föreningsstämma, den 29/12-2008 kl 19:00-20:30  Lokal: Åsögatan 115, över gården till vänster

3 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande vid stämman. 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare. 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet. 6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 7. Fastställande av röstlängd. 8. Styrelsens årsredovisning. 9. Revisorernas berättelse. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 11. Beslut om resultatdisposition. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 13. Arvode åt styrelsen och revisorerna. 1. -2007/2008 2. -2008/2009 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter, 15. Val av revisor och suppleanter. 1. -auktoriserad revisor 2. -suppleant/lekmannarevisor. 16. Val av valberedning. 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt §40. Övriga ärenden: 18. Förslag om stadgeändringar: 1. Förslag om obligatorisk hemförsäkring 2. Förslag om eldningsförbud då eldstad inte godkänts- eller har anmärkningar vid brandskyddskontroll eller då sotning utförts 19. Stämmans avslutande.

4 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande vid stämman. 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare. 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet. 6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 7. Fastställande av röstlängd. 8. Styrelsens årsredovisning. 9. Revisorernas berättelse. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 11. Beslut om resultatdisposition.

5 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 13. Arvode åt styrelsen och revisorerna. 1. -2007/2008 2. -2008/2009 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter, 15. Val av revisor och suppleanter. 1. -auktoriserad revisor 2. -suppleant/lekmannarevisor. 16. Val av valberedning. 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt §40. Övriga ärenden: 18. Förslag om stadgeändringar: 1. Förslag om obligatorisk hemförsäkring 2. Förslag om eldningsförbud då eldstad inte godkänts- eller har anmärkningar vid brandskyddskontroll eller då sotning utförts 19. Stämmans avslutande.

6  Upphandla tjänster – teckna avtal  Förvalta föreningens ekonomi – placera inlåning och lån  Ta hand om medlems- och hyresgästfrågor  Informera boende  Informationsmaterial – se till att föreningen ”syns”  Hålla protokollförda styrelsemöten  Skapa rutiner för fastighetsservice, ekonomisk förvaltning, medlemsärenden, boendefrågor, städning mm  Skapa blanketter för olika ärenden  Skapa informationskanaler – exempel: boendeinfo, hemsida, mäklarinformation  Ta hand om underhållet av tomt, byggnader, lägenheter mm

7 Föreningen har avtal angående skötsel/drift med följande företag:  Ekonomisk förvaltning  Deloitte AB  Fastighetsservice  Nytorget Fastigheter AB  Fjärrvärme  Fortum Värme AB  El  Fortum Distribution AB och Fortum Markets AB  Vatten  Stockholm Vatten AB  Hushållssopor  Stockholms Stad, renhållningsförvaltningen  Returpapper  SITA Sverige AB  Kabel-TV  Comhem AB  Fastighetsförsäkring  Brandkontoret  Städning (tvättstugor, trappstädning och allmänna utrymmen)  Pousette Städservice, from 2009

8 Föreningens ekonomi är god. De sänkta låneräntorna har inneburit mycket sänkta lånekostna der. Föreningen kommer att få ännu bättre ekonomi när en uppsagd hyresrätt säljs inom kort. Dessa pengar kommer föreningen nyttja till att renovera husen. Nedan visas kortfattade ”nyheter”:  Bostadsrättsföreningen har tre lån  1 bundet, 4,55%, två år  1 rörligt  Fastränteplaceringar  Collector: 470 000 kr, 5,75%, två år, insättningsgaranti  Capinordic: 400 000 kr, 4,8% 6 månader, insättningsgaranti  Försäljning av lägenhet  En hyresrätt (#19) blir tillgänglig för försäljning 1/3-2009  Överlåtelseavgift kommer att tas ut av köparen  Påminnelseavgifter kommer att tas ut från och med 1/2-2009 vid sen betalning

9 Styrelsen har gett uppdrag till ombildningskonsulten – Magdalena Wijk att uppdatera den Brf kalkyl som presenterats i samband med köpstämman, efter nuvarande ekonomiska läge. Det finns ett exemplar per lägenhet att hämta på detta möte. Vi gör här en sammanfattning av ”nyheterna” i Brf kalkylen:  Styrelsen och den anlitade juristen förhandlade ner köpeskillingen för tomträtterna till 29 Miljoner kronor istället för 30 Miljoner kronor  Snitträntan på föreningslånen har sänkts till 4,08 % istället för 6,25 %  Insatserna till föreningen har justerats till att omfatta 17 bostadsrätter  Räntekostnader har sänkts  Driftskostnader har anpassats till nuvarande förutsättningar – till följd av att föreningen t ex anlitar auktoriserat revisionsföretag  Hyresintäkterna för radiomasten på Tallspinnaren 1:s tak har räknats upp enligt avtal  Inflationantagandet har justerats i den ekonomiska prognosen, inflationstalet är numera 3 %

10  Takfot  Renovering av balkonger  Fasadputs  Radondosor – frivilliga för mätning sökes

11  Deloitte, har hand om den ekonomiska förvaltningen - Hyres- och avgiftsfrågor, betalningar, kontrakt, lägenhetsregister, andelstal, pantsättningar, registrering av försäljningar och överlåtelser, överlåtelseavgifter, ägarkontroll lägenheter, föreningens ekonomi  Nytorget Fastigheter, har hand om fastighetsservicen Felanmälningar gemensamma utrymmen och saker som faller inom föreningens underhåll och åtgärd, kontroll av tekniska utrustningar, belysning, trapphus, rondering, snöskottning

12  Föreningen har en egen hemsida www.tallspinnaren.se  Lansering idag!  Kompletterande info kommer - * är en indikering på att avsnittet inte är färdigskrivet än

13 Föreningen och ombildningskonsulten ber om ursäkt för att datumet i upplåtelseavtalen blev fel. Vi delar ut nya på detta möte.


Ladda ner ppt "Presentation inför föreningsstämma 20081229 Tobias Englund, Jesper Brandt, Annelie Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser