Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation inför köpstämma 20080616 Annelie Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation inför köpstämma 20080616 Annelie Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Presentation inför köpstämma 20080616 Annelie Andersson

2  Arbetsgruppens och styrelsens arbete, dec 20 07-juni 2008  Nuläge -  Frågor om styrelsens- och arbetsgruppens arb ete – 10 min

3 Arbetsgruppens och styrelsens arbet e, december  Arbetsgrupp bildades efter första informationsmötet den 3/12 -2007  Arbetsgruppen bestod av boende som anmält sitt intresse av att bilda gruppen: - Annelie Andersson - Kent Bergman - Jesper Brandt - Elisabet Holmquist - Magnus Lundin - Bruno Nordmark  I mitten av december beslöt gruppen att bilda en Bostadsrätts förening, för att möjliggöra fortsatt arbete för en ombildning t ill bostadsrätt

4 Arbetsgruppens och styrelsens arbet e, december  En interimsstyrelse bildades, genom att tillfråga personer ur ar betsgruppen om de ville vara med  Den 9/12-2007 hade gruppen ett konstituerande möte där Bo stadsrättsföreningen Tallspinnaren 1 & 2 bildades, stadgar anto gs och styrelseledamöter valdes  Interimsstyrelsen valdes till dess ordinarie föreningsstämma h ållits och består av: - Jesper Brandt (ordförande) - Annelie Andersson - Kenth Bergman - Elisabet Holmquist - Magnus Lundin  Till revisor valdes Pontus Vall

5 Arbetsgruppens och styrelsens arbet e, december-januari  Under december skickades en intresseanmälning ut till de boende angående intres se av ett ombildande till Bostadsrättsförening och köp av fastigheterna Tallspinnare n 1 och 2, Björnståhlsgatan 12-14 resp 8-10  Svar inkom från 20 boende, där svaren fördelade sig på: 17 Ja-svar (81% räknat på 21 boende), 3 Nej-svar, en inte svarat Det framkommer att fastighetsägaren disponerar 3 lägenheter som hyrs ut utan fö rstahandskontrakt.  En ansökan om registrering av Bostadsrättsföreningen Tallspinnaren 1 & 2 lämnade s in till Bolagsverket i slutet på december 2007  Den nya Bostadsrättsföreningen registrerades av Bolagsverket 11/1-2008  Under januari inhämtades offerter från ca 10 ombildningskonsulter gällande att för eträda Bostadsrättsföreningen gentemot fastighetsägaren. Styrelsen beslutade att M agdalena Wijk på Isaksson & Partners skall få fortsatt förtroende till att företräda B ostadsrättsföreningen gentemot fastighetsägaren Erik Strand  Styrelsen och arbetsgruppen diskuterar bl a värderingsfrågor, boendekostnadskalky len, renoverings- och underhållsbehov, finansieringsfrågor mm

6 Arbetsgruppens och styrelsens arbet e, mars  15/3-2008 besiktigades fastigheterna av Jan Tägt på besiktnings- och värder ingsföretaget Densia AB  Under februari skickades en intresseanmälan in till Inskrivningsmyndighete n angående Bostadsrättsföreningen Tallspinnaren 1 & 2:s intresse av att för värva fastigheterna  Inskrivningsmyndigheten noterade intresset i fastighetsboken 26/3-2008  Styrelsen förhandlar ner priset på fastigheterna till 30 Mkr, efter att det fra mkommit kostnader för renoveringar och underhåll i besiktningsprotokoll et från Densia AB  Styrelsen och arbetsgruppen diskuterar räntorna, insatsernas- och månads avgifternas storlek och dess påverkan på boende- och bostadsrättsförenin gens kalkyl  I slutet av mars hölls det andra informationsmötet för boende, i samband med detta skickades ytterligare en intresseanmälan om ombildning ut blan d de boende

7 Arbetsgruppens och styrelsens arbet e, april  Under april inkom svaren på intresseanmälningarna från de bo ende: 16 Ja-svar (76 %), 5 Nej-svar, beräknat på 21 boende i fa stigheterna  Obligatorisk Ventilationkontroll (OVK) utfördes den 23/4-200 8  Samma dag, 23/4, tilläggsbesiktigades ett antal källarförråd  En valberedning bildas för att ta fram kandidater till den nya st yrelsen som skall tillsättas. Valberedningen består av Monica H ägerstrand och Jan Karlsson.  Arbetsgruppen består nu av Bruno Nordmark och Jan Karlsso n, förutom interimsstyrelsen.  Under april skickas offerter ut till åtta banker avseende finansi ering av köp av fastigheterna

8  Styrelsen och arbetsgruppen träffar fastighetsägaren, Erik Stra nd den 12/5-2008 och framför sina argument om en prisneds ättning på fastigheterna, samt att Erik bekostar ett antal arbet en på fastigheterna. - Systematiskt brandskyddsarbete - Energideklaration - Brandskyddskontroll - Sotning Det finns ett behov av renoveringar och underhåll på fastighe terna, som styrelsen förhandlar om att fastighetsägaren skall bekosta hela eller delar av kostnaden för. Arbetsgruppens och styrelsens arbete, maj

9  Bristerna som framkommit i protokollet från OVK:n åtgärdades den 21/5-2008 på fastighets ägarens bekostnad, efter förhandling med Bost adsrättsföreningens styrelse  Den 21/5-2008 skickas ytterligare brev till fasti ghetsägaren, med uppmaningen att sänka prise t alternativt lämna någon av de av honom disp onerade lägenheterna till Bostadsrättsförening en vid förvärvet

10 Arbetsgruppens och styrelsens arbet e, juni  Fastighetsägaren möter styrelsen, och svarar att han i nte är villig att sänka priset eller att lämna någon läge nhet till Bostadsrättsföreningen  Föreningens ekonomiska plan görs upp. Denna skall r egistreras hos Bolagsverket  16/6-2008 hålls köpstämma och föreningsstämma. De boende röstar om Bostadsrättsföreningen skall köpa fastigheten.  På föreningsstämman sker val av styrelseledamöter, s om skall ersätta interimsstyrelsen

11  Fastighetsägaren vill ha ett beslut  Köpeskilling uppgår till 30 Mkr  Lagfartskostnad tillkommer  Dispositionsfond=ingående balans uppgår till 800 Tkr  Varje bostadsrättsägare betalar insats på mellan 1.114.602-1.2 24.343 kr/lägenhet beroende på lägenhetsyta  Månadsavgifterna varierar mellan 2.973-3.266 kr/lägenhet  Årsavgiftshöjning kommer att ske med 3 % per år under de fö rsta fem åren för att täcka renoverings- och underhållsbehov som är kända idag  Bostadsrättsföreningens tillträde beräknas ske i höst


Ladda ner ppt "Presentation inför köpstämma 20080616 Annelie Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser