Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsstämma 2012-05-31. Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 2 § 1Stämmans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsstämma 2012-05-31. Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 2 § 1Stämmans."— Presentationens avskrift:

1 Årsstämma 2012-05-31

2 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 2 § 1Stämmans öppnande § 2Godkännande av dagordning § 3Val av stämmoordförande § 4Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare § 5Val av två justeringsmän, tillika rösträknare § 6Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst § 7Fastställande av röstlängd § 8Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse § 9Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning § 10Beslut om resultatdisposition § 11Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna § 12Fråga om arvode åt styrelseledamöterna och revisor för nästkommande verksamhetsår § 13Val av styrelseledamöter och suppleanter § 14Val av revisorer och revisorssuppleant § 15Val av valberedning § 16Strykes § 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende § 18Stämmans avslutande Dagordning

3 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 3 § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt resultatdispositon – Ekonomi 2011  Intäkter – Medlemmarna (47) har i avgifter betalat in: 1 121 605 kr – Hyresgäst (1) lägenhet samt lokal (3) har i hyror betalat in: 145 818 kr  Kostnader – 1 159 997 kr för driftskostnader – 124 464 kr för underhåll och reparationer – 85 568 kr för avskrivningar på fastighet samt inventarier – 238 832 kr för räntekostnader på lån  Lån – Föreningen har 2 lån på tillsammans 5 966 184 kr. Dessa amorterades i mars 2012 ned till 2 635 630 kr

4 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 4 § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt resultatdispositon – Ekonomi 2011 Årets resultat 2011 -320 650 Poster av engångskaraktär Mäklararvode såld hyreslägenhet -53 800 Arvode bokslut p.g.a. byte av ek. förvaltare -40 469 Renovering hyreslägenhet samt hyreslokal -124 464 -218 733 Förändrade räntevilkor Ökade räntekostnader -120 649 Resultat exklusive förhöjd ränta samt engångsposter: 18 732

5 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 5 § 10 Beslut om resultatdisposition Balanserat resultat-8 057 602 Årets resultat -320 650 -8 378 252 Återföring från fond för yttre underhåll 124 464 Överföring till fond för yttre underhåll -112 458 I ny räkning överföres till balanserat resultat -8 390 258 -8 378 252

6 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 6 § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter Förslag på ordinarie  Madelene Sundqvistomval  Peter Leidhammaromval  Astrid Börjessonomval  Ola Wessely nyval  Kajsa Lindmannyval Förslag på suppleanter  Katarina Sandbergnyval  nyval

7 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 7 § 14 Val av revisorer och revisorssuppleant samt § 15 Val av valberedning Förslag på externrevisor  Ulf Bjarne Förslag på revisorsuppleant  Förslag på valberedning

8 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 8 Genomfört under 2011 och början 2012  Genomlysning av Fläktfrågan  Värmeintrimmning  Försäljning av en av hyresrätterna  Renovering av den återstående hyresrätten (Föreningen har en hyresrätt kvar.)  Ny lokalhyresgäst och ombyggnation i och med denna (vid tvättstugan)  Byte av ekonomisk förvaltare  Uppstart av Hemsidan  Nytt cykelförråd  Vindsröjning – OBS! Det är allas ansvar att hålla tomt i vindsgångarna. – Att rensa och föra bort skräp är en onödig kostnad för föreningen.  Vattentrycksmätningar

9 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 9 Ventilation Brf Timmerhögen: Så här fungerar vår ventilation. 1.Tilluft 2.Luft transpor 3.Frånluft 4.Assisterat självdrag. När det är kallare utomhus än inomhus så skapar temperaturskillnaden ett undertryck i frånlufts ventilations kanalerna som mynnar ut i det som ser ut som två stora skorstenar på taket. Två fläktar, som sitter under skorstenarna, används när utomhustemperaturen blir över +5 grader. 5.Så här reglerar du din ventilation Snurra ut / dra isär 1. 2. 3. 5.

10 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 10 Ventilation Brf Timmerhögen: Vad har styrelsen gjort och varför? Vad har gjorts? 2009 genomförde Energum energipartner AB en energideklaration av fastigheten och fick i uppdrag att komma med förslag på åtgärder för att sänka energikostnaderna: 1.installera nya frånluftsdon 2.byta till frånluftsfläktar som kan temperatur styras 3.avinstallera fläkten till det som tidigare varit torrkrum 4.eventuellt installera frånluftsvärmepump. 2010 skickade Energum ut förfrågningsunderlag anbud inkom frånDynamite och Pool ventilation 2011 beslutades att Dynamite skulle anlitas men det visade sig att Dynamite pga personalväxling inte längre var kapabla att genomföra arbetet. 2011 skickade Energum ut ett nytt förfrågningsunderlag där endast åtgärd 1-3 efterfrågades. Optimal energi, MN vent och Hemluft var och inspekterade fastigheten. Optimal energi ställde sig frågande till om det som eftersöktes i förfrågnings underlaget var de mest lämpliga åtgärderna. 2012anlitas Fastighetsägarna att göra en oberoende bedömning av de förslag på åtgärder som Energum gjort. Enligt Fastighetsägarna kunde åtgärd 2 endast genomföras om man tog hänsyn till att de befintliga murade ventilationsgångar har sprickor i väggarna. Därför får inte de nya fläktarna byggda för mycket tryck, detta påverkar även valet av frånluftsdon som är möjliga att installera. I Energums förfrågningsunderlag nämndes aldrig begränsningar pga konstruktionen hos de befintliga ventilationsgångarna. Efter kritiken från Fastighetsägarna beslutade styrelsen att avbryta arbetet med att byta ventilations system. Vad tänker styrelsen göra åt ventilationen. Vi behöver ta ett mer samlat grepp om underhållet, eventuellt kommer nya frånluftsdon att installeras liknande det arbete som föreslogs i Optimal energis anbud.

11 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 11 Ventilation Brf Timmerhögen: Ditt ansvar som boende! Stadgarna säger §12 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Föreningen svarar för husets skick i övrigt. Bostadsrättshavaren svarar sålunda för lägenhetens inredning och utrustning - såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar; svagströmsledningar; Bostadsrättshavaren svarar för åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare bostadsrättshavare såsom reparationer, underhåll, installationer mm. Det vill säga du får inte täppa igen ventilations kanaler i din lägenhet. Om någon som tidigare har bott i lägenheten har gjort det så är det ditt ansvar att återställa ventilationen i gott skick. Detta gäller även spisfläktar.

12 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 12 Uppstart av Hemsidan www.timmerhogen.se  Här hittar du bl.a.: – Information om föreningen – Information till nyinflyttade – Årsredovisningar – Kontaktlista – Namn på styrelsen  Är det något du saknar?

13 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 13 Pågående, planerat och idéer för 2012 Pågår:  Vattenläcka (med stöd från Fastighetsägarna)  Framtagande av Underhållsplan (med hjälp av Fastighetsägarna)  Avtalsförhandlingar med lokalhyresgäster (med hjälp av Fastighetsägarna) Idéer: gärna i projektform - vi behöver hjälpas åt  Införa ’Fixa med huset dag’  Barnvagnsrum  Sopsortering  Snygga till takterrasserna  Söka bygglov för balkonger mot Timmermansgatan  Avfallskvarnar ...

14 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 14 Inkomna motioner  Vattentrycket  Bredband

15 Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 15 Ha en härlig sommar! önskar Styrelsen


Ladda ner ppt "Årsstämma 2012-05-31. Brf Timmerhögen ∙Org.nr: 769606-1212 ∙ Adress: Timmermansgatan 44 ∙ Postadress: 118 44 Stockholm Årsstämma 2012-05-31 2 § 1Stämmans."

Liknande presentationer


Google-annonser