Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningsstämma 2012 Ni har väl stängt av ljudet på mobilen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningsstämma 2012 Ni har väl stängt av ljudet på mobilen?"— Presentationens avskrift:

1 Föreningsstämma 2012 Ni har väl stängt av ljudet på mobilen?

2 Dagordning 1 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordning 6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

3 Dagordning 2 11.Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Fråga om arvoden: Styrelse, revisor, valberedning och andra ekonomiska ersättningar 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisor och suppleant 16. Val av valberedning 17. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB 18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden 19. Avslutning

4 Styrelsens årsberättelse

5 Våra värderingar • I medlemmarnas tjänst • Rättvisa • Öppenhet • Långsiktighet

6 Demokrati?

7

8 Lägenhetsfördelning

9 Demografi

10

11 Prisstatistik 1996-2012

12

13 Vad vi gjort under året

14 Kommunikation • En grafisk profil • Ny webbsida • Blogg • Tydligare information • Enklare administration • Fikonbladet omarbetat • Ca 4 nummer per år • Trapphuskommunikation • Anslagstavlor / brevlådor / skyltskåp • Löpande information • Informationsmöten • Trädgårdsmingel

15 www.brflustgarden.se

16 Lägesanalys • Ekonomin är inte så bra som vi hoppades • ”Avslutade projekt” kostar fortfarande pengar • Stora renoveringskostnader • Mycket i underhållsplanen framöver • Flera saker som borde ha gjorts har skjutits upp

17 Underhållsprognos

18 Kostnadsutveckling

19 Omsättningsutveckling

20 Låneutveckling

21 Balansräkning

22 2010/2011 2011/2012 Balansräkning

23

24

25 Åtgärdsplan • Se över driftskostnader • Öka intäkter • Frigöra bundna värden • Smartare renoveringsprojekt • Lyfta värdet på bostadsrätterna

26 Åtgärdsplan • Se över driftskostnader  Energieffektivisera  Omförhandla HSB-avtal  Omförhandla övriga leverantörsavtal • Öka intäkter • Frigöra bundna värden • Smartare renoveringsprojekt • Lyfta värdet på bostadsrätterna

27 Åtgärdsplan • Se över driftskostnader • Öka intäkter  Marknadspriser på förråd och parkeringar  Hyra ut fler ytor • Frigöra bundna värden • Smartare renoveringsprojekt • Lyfta värdet på bostadsrätterna

28 Åtgärdsplan • Se över driftskostnader • Öka intäkter • Frigöra bundna värden  Skapa nya lägenheter  Sälj yta till medlemmar  Bygg ut/om lokaler • Smartare renoveringsprojekt • Lyfta värdet på bostadsrätterna

29 Åtgärdsplan • Se över driftskostnader • Öka intäkter • Frigöra bundna värden • Smartare renoveringsprojekt  Synergieffekter genom sammanslagning  Duktiga externa projektledare  Rätt ordning • Lyfta värdet på bostadsrätterna

30 Åtgärdsplan • Se över driftskostnader • Öka intäkter • Frigöra bundna värden • Smartare renoveringsprojekt • Lyfta värdet på bostadsrätterna  Skapa mervärden för medlemmarna  En förening man vill bo i

31 Åtgärdsplan • Finns det inga alternativ då? • Avgiftshöjningar • Uteblivet underhåll • Den där snilleblixten som styrelsen inte fått…?

32 Ekonomi

33

34 Ekonomi - Översikt

35 Ekonomi – Intäkter

36 Ekonomi – Driftskostnader

37 Ekonomi – Är ni vakna?

38 Ekonomi – Kapitalkostnader

39 Ekonomi – Underhållskostnader

40 Exempel på underhållskostnader i år • Ventilation garage140 625 SEK • Injustering värmesystem117 515 SEK • Hisservice 78 993 SEK • Byte torktumlare 31 375 SEK

41

42 Ekonomi – Potentiellt lånebehov 12 594 TSEK eller 291 SEK / mån eller 9,5% höjning

43 Bara en sak till…

44 Förändring av styrelsens struktur • Fasta roller, presidium och tre utskott • Presidiet består av ordförande, vice ordförande och sekreterare / kommunikatör • Fastighetsutskottet (FastU): Frågor och projekt som rör fastigheten, kommunikation med fastighetsskötare • Gårdsutskottet (GårdU): Frågor och projekt som rör gården, kommunikation med fastighetsskötare • Fest- och medlemsutskottet (FestU): Ansvarar för roliga aktiviteter och annat som bidrar till god grannsämja • Fritt för alla att engagera sig i små eller stora frågor inom utskotten • Syfte: Ökat engagemang, bättre resultat

45 Over and out.

46 Dagordning 1 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordning 6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

47 Dagordning 2 11.Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Fråga om arvoden: Styrelse, revisor, valberedning och andra ekonomiska ersättningar 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisor och suppleant 16. Val av valberedning 17. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB 18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden 19. Avslutning

48 Propositioner

49 Proposition 1. Renovering av trapphus • Slitna trapphus och dålig belysning • Fullständiga renoveringar av trapphusen, inkluderande • Belysning • Ytskikt • Låssystem • Hissar • Entrépartier • Utspritt över några år, 2-3 trapphus årligen. • Finansieras genom åtgärder i proposition 2 Yrkande Styrelsen yrkar på att föreningen godkänner planen och ger styrelsen i uppdrag att driva projektet vidare under kommande år.

50 Proposition 2. Realisering av ekonomiska värden • Dålig ekonomisk situation, risk för stora avgiftshöjningar • Styrelsens möjliga åtgärder • Sänka leverantörskostnader • Höja sidointäkter (förråd, parkeringar, lokaler) • Smarta renoveringar, effektiva projekt • Långsiktig plan för avgiftshöjningar • Gott om outnyttjat värde i fastigheten • Styrelserum och övriga mindre lokaler • Mattsugsrum • Torkrum, mangelrum och tvättstugor • Cykelrum • Barnvagnsrum

51 Proposition 2. Realisering av ekonomiska värden • Låter drastiskt, men bättre alternativ än avgiftshöjningar • Ytor kan säljas, men funktioner och service bevaras • 200 kvm motsvarar ca 7% höjning i 5 år Yrkande Styrelsen yrkar på att stämman skall ge styrelsen mandat att efter möjlighet och behov frigöra, förädla och sälja föreningens ytor även då detta innebär avsevärda förändringar på fastigheten. Allt ska genomföras för föreningens bästa. Innan några avsevärda förändringar genomförs, så skall detta kommuniceras tydligt genom de aktuella kommunikationskanalerna (blogg och anslagstavlor), för att ge alla möjlighet att uttrycka åsikter i aktuell fråga.

52 Proposition 3. Hisshallar • Lång historia som äntligen ska få ett slut • Två yrkanden • Stadgeändring av §31: Insats  Andelstal • Hantering av hallarna, nu och i framtiden • Befintliga medlemmar får ytan, enligt tidigare beslut • Innan 2013-06-30 skänks ytan och flytt av ytterdörr och vägg • Därefter omräkning av andelstal + höjning av avgifter • Ökad avgift för de med ombyggda hisshallar • Oförändrad avgift för övriga • Möjlighet att köpa ytan i framtiden 15 000 kr / kvm

53 Proposition 4. Staket runt uteplatser • 12 uteplatser med varierande staket • Oestetiskt och inkonsekvent • Oklar ansvarsbild Yrkande Styrelsen yrkar på att föreningen ska ersätta samtliga staket med en enhetlig modell, placerade mitt i lådorna och plantera lämplig växtlighet på utsidan mot gården. I den mån det går skall medlemmens befintliga växtlighet behållas, men går detta inte att lösa så får medlemmen ersättning för inköp av växter, till ett maximalt värde av 2 500 kr. Staketens utformning beslutas av styrelsen i samråd med de medlemmar som har uteplatser.

54 Proposition 5. Revidering av underhållsansvar • Föreningen underhåller blandare, avlopp, m m sen huset byggdes • Orättvist, då många har bytt till egen utrustning • Stora kostnader för föreningen Yrkande Styrelsen yrkar på en ändring av §36 i stadgarna. Ta bort ansvar för vatten, el och avlopp. Behåll ansvar för ventilation, informationsöverföring (data och tele) och enhetsmätningssystem.

55 Proposition 6. Ändring av bokföringsår • Brutet räkenskapsår för att underlätta för HSBs ekonomer • Ingen direkt påverkan på ekonomin, men lättare att följa upp. • Vargavintrar fördelas på olika år, jämnare kostnad för uppvärmning Yrkande Styrelsen yrkar på en ändring av §14 i stadgarna. Ny lydelse Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12. Före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.


Ladda ner ppt "Föreningsstämma 2012 Ni har väl stängt av ljudet på mobilen?"

Liknande presentationer


Google-annonser