Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj Start kl

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj Start kl"— Presentationens avskrift:

1 Brf Resort Visby Ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011 Norrtullsgatan, Stockholm  

2 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00
Stämmans öppnande Godkännande av dagordning Val av ordförande vid stämman Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst Fastställande av röstlängd Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna Val av styrelseledamöter och suppleanter Val av revisorer och revisorssuppleanter Val av valberedning Stadgeenligt inkomna motioner Stämmans avslutande Information och frågor Inledning / formalia Fastställande av verksamhetsår 2010 Val av styrelse för nästa period Inkomna motioner Övriga frågor

3 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00
Inledande formalia: Stämmans öppnande Godkännande av dagordning Val av ordförande vid stämman Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst Fastställande av röstlängd

4 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00
Fastställande av verksamhetsår 2010 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

5 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00
Fastställande av verksamhetsår 2010 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

6 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00
Fastställande av verksamhetsår 2010 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

7 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 26 maj 2010. Start kl. 18.30
Fastställande av verksamhetsår 2010 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

8 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 26 maj 2010. Start kl. 18.30
Fastställande av verksamhetsår 2010 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

9 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00
Fastställande av verksamhetsår 2010 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

10 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00
Fastställande av verksamhetsår 2009 Styrelsens redovisningshandlingar Revisorernas berättelse Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Arvoden till styrelsen och revisorerna

11 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00
Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår: Val av styrelseledamöter och suppleanter Val av revisorer och revisorssuppleanter Val av valberedning

12 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00
Stämmans avslutande och övriga frågor: Stadgeenligt inkomna motioner Stämmans avslutande Information och frågor

13 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00
Inkomna motioner Uthyrning av enheter – prioritering baserat på säsong? (Gunilla Ridström) BRF reglerar inte detta i avtalet med GTS. Detta styr GTS efter marknadsefterfrågan samt tillämpar där det är möjligt rättviseprincipen Byte av soffor i enheterna? (Gunilla Ridström) Hotellet bör ha ett enhetligt koncept där utrustningen i varje rum i lika. Samtliga inventarier måste vara av slitstark karaktär. Viktigt för driften att undvika flera leverantörer för effektivitet vid skador/utbyte och reparationer. Föreslås av styrelsen att detta bordlägges tills dess att inventarierna/sofforna når slutet av sin livscykel och då byts ut i sin helhet. Vem står kostnaden om en glasruta går sönder? (Gunilla Ridström) Med eller utan solfilm spelar ingen roll. Om en gäst har sönder glasrutan blir detta en uppgörelse mellan GTS och gästen Om en ägare/familj har sönder glasrutan gäller BRF-försäkringen. Självrisk 1200 kr bärs av BRF. Samma gäller om glasrutan spricker vid sättning eller motsvarande.

14 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00
Stämmans avslutande och övriga frågor: Stadgeenligt inkomna motioner Stämmans avslutande Information och frågor

15 Information och frågor
Ekonomisk plan (Sara Jinnerot) Status ombyggnad konferensanläggning(Per A) Status besiktning och åtgärdsplan (Per A) Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) Information från driften/GTS (Niklas) Bokningsläget säsongen 2011 (Niklas) Övriga frågor

16 Ekonomisk plan

17

18

19 Förutsättningar – ekonomisk plan 2011 - 2015
Engångsavgift år 2011, 10 % av årshyran (täcka elkostnaden vintern 10/11) Avgiftshöjning med 15 % under åren 2012 – 2014 Avgift från GTS om 400 tsek per år (indexregleras med 3 % årligen) Avgift från GTS, kompensation för konferensbyggnation från år 2012 Vinstdelning från GTS på belopp överstigande 1 MSEK från år 2014 Ökning av fastighetsskatt om ca 200 tsek från år 2013 + Energibesparande åtgärder beräknas reducera kostnaden för värme/el Resultatet måste generera positiva kassaflöden för att täcka framtida amorteringar (från år 2013) och avsättningar för underhåll och reparationer

20 Ekonomisk plan 2011 - 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Årsavgifter
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Årsavgifter Hyror S:a intäkter Kostnader Avskrivningar Finansiella poster Skatt -153 Årets resultat Årets kassaflöde

21

22 Investeringar Belopp Förvärv av lgh nr 119 (år 2010) 7 700 000
Belopp Förvärv av lgh nr 119 (år 2010) Förvärv av Strandrestaurangen (år 2010) Konferensanläggning Energibesparande åtgärder Gymutrustning Utköp av leasad utrustning Strandrestaurangen Summa investeringar

23 Intäkter

24 Kostnader

25 Avskrivningar o finansiella poster

26 Information och frågor
Ekonomisk plan (Sara Jinnerot) Status ombyggnad konferensanläggning(Per A) Status besiktning och åtgärdsplan (Per A) Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) Information från driften/GTS (Niklas) Bokningsläget säsongen 2011 (Niklas) Övriga frågor

27 Information och frågor
Status Ombyggnad konferensanläggning (Per A) Granskning och förslagsritningar slutförda Förfrågningsunderlag skall skickas ut till tre alt fyra lokala entreprenörer Anbud skall vara BRF tillhanda senast Utvärdering av anbud och tilldelning sker omg dock senast Arbetena planeras påbörjas efter Gotland grand national Arbetena skall vara färdigställda

28

29 Information och frågor
Ekonomisk plan (Sara Jinnerot) Status ombyggnad konferensanläggning(Per A) Status besiktning och åtgärdsplan (Per A) Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) Information från driften/GTS (Niklas) Bokningsläget säsongen 2011 (Niklas) Övriga frågor

30 Information och frågor
Ekonomisk plan (Sara Jinnerot) Status ombyggnad konferensanläggning(Per A) Status besiktning och åtgärdsplan (Per A) Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) Information från driften/GTS (Niklas) Bokningsläget säsongen 2011 (Niklas) Övriga frågor

31 Information och frågor
Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) Beställa och säkra implementering av energibesparande åtgärder enligt Ekonomisk Plan Genomförande av ombyggnation konferensanläggning enligt plan Förhandling med kommunen avseende bryggorna vid VBC


Ladda ner ppt "Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj Start kl"

Liknande presentationer


Google-annonser