Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brf Resort Visby Ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011 Norrtullsgatan, Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brf Resort Visby Ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011 Norrtullsgatan, Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 Brf Resort Visby Ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011 Norrtullsgatan, Stockholm

2 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 1.Stämmans öppnande 2.Godkännande av dagordning 3.Val av ordförande vid stämman 4.Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5.Val av två justeringsmän 6.Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7.Fastställande av röstlängd 8.Styrelsens redovisningshandlingar 9.Revisorernas berättelse 10.Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 11.Beslut om resultatdisposition 12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Arvoden till styrelsen och revisorerna 14.Val av styrelseledamöter och suppleanter 15.Val av revisorer och revisorssuppleanter 16.Val av valberedning 17.Stadgeenligt inkomna motioner 18.Stämmans avslutande 19.Information och frågor Inledning / formalia Fastställande av verksamhetsår 2010 Val av styrelse för nästa period Inkomna motioner Övriga frågor

3 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Inledande formalia: 1.Stämmans öppnande 2.Godkännande av dagordning 3.Val av ordförande vid stämman 4.Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5.Val av två justeringsmän 6.Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7.Fastställande av röstlängd

4 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Fastställande av verksamhetsår 2010 8.Styrelsens redovisningshandlingar 9.Revisorernas berättelse 10.Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 11.Beslut om resultatdisposition 12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Arvoden till styrelsen och revisorerna

5 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Fastställande av verksamhetsår 2010 8.Styrelsens redovisningshandlingar 9.Revisorernas berättelse 10.Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 11.Beslut om resultatdisposition 12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Arvoden till styrelsen och revisorerna

6 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Fastställande av verksamhetsår 2010 8.Styrelsens redovisningshandlingar 9.Revisorernas berättelse 10.Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 11.Beslut om resultatdisposition 12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Arvoden till styrelsen och revisorerna

7 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 26 maj 2010. Start kl. 18.30 Fastställande av verksamhetsår 2010 8.Styrelsens redovisningshandlingar 9.Revisorernas berättelse 10.Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 11.Beslut om resultatdisposition 12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Arvoden till styrelsen och revisorerna

8 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 26 maj 2010. Start kl. 18.30 Fastställande av verksamhetsår 2010 8.Styrelsens redovisningshandlingar 9.Revisorernas berättelse 10.Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 11.Beslut om resultatdisposition 12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Arvoden till styrelsen och revisorerna

9 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Fastställande av verksamhetsår 2010 8.Styrelsens redovisningshandlingar 9.Revisorernas berättelse 10.Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 11.Beslut om resultatdisposition 12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Arvoden till styrelsen och revisorerna

10 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Fastställande av verksamhetsår 2009 8.Styrelsens redovisningshandlingar 9.Revisorernas berättelse 10.Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 11.Beslut om resultatdisposition 12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Arvoden till styrelsen och revisorerna

11 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår: 14.Val av styrelseledamöter och suppleanter 15.Val av revisorer och revisorssuppleanter 16.Val av valberedning

12 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Stämmans avslutande och övriga frågor: 17.Stadgeenligt inkomna motioner 18.Stämmans avslutande 19.Information och frågor

13 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Inkomna motioner 1.Uthyrning av enheter – prioritering baserat på säsong? (Gunilla Ridström) – BRF reglerar inte detta i avtalet med GTS. Detta styr GTS efter marknadsefterfrågan samt tillämpar där det är möjligt rättviseprincipen 2.Byte av soffor i enheterna? (Gunilla Ridström) – Hotellet bör ha ett enhetligt koncept där utrustningen i varje rum i lika. Samtliga inventarier måste vara av slitstark karaktär. Viktigt för driften att undvika flera leverantörer för effektivitet vid skador/utbyte och reparationer. Föreslås av styrelsen att detta bordlägges tills dess att inventarierna/sofforna når slutet av sin livscykel och då byts ut i sin helhet. 3.Vem står kostnaden om en glasruta går sönder? (Gunilla Ridström) – Med eller utan solfilm spelar ingen roll. – Om en gäst har sönder glasrutan blir detta en uppgörelse mellan GTS och gästen – Om en ägare/familj har sönder glasrutan gäller BRF-försäkringen. Självrisk 1200 kr bärs av BRF. Samma gäller om glasrutan spricker vid sättning eller motsvarande.

14 Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00 Stämmans avslutande och övriga frågor: 17.Stadgeenligt inkomna motioner 18.Stämmans avslutande 19.Information och frågor

15 Information och frågor 1.Ekonomisk plan 2011-2015 (Sara Jinnerot) 2.Status ombyggnad konferensanläggning(Per A) 3.Status besiktning och åtgärdsplan (Per A) 4.Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) 5.Information från driften/GTS (Niklas) 6.Bokningsläget säsongen 2011 (Niklas) 7.Övriga frågor

16 Ekonomisk plan 2011 - 2015

17

18

19 Förutsättningar – ekonomisk plan 2011 - 2015  Engångsavgift år 2011, 10 % av årshyran (täcka elkostnaden vintern 10/11)  Avgiftshöjning med 15 % under åren 2012 – 2014  Avgift från GTS om 400 tsek per år (indexregleras med 3 % årligen)  Avgift från GTS, kompensation för konferensbyggnation från år 2012  Vinstdelning från GTS på belopp överstigande 1 MSEK från år 2014 -Ökning av fastighetsskatt om ca 200 tsek från år 2013 + Energibesparande åtgärder beräknas reducera kostnaden för värme/el  Resultatet måste generera positiva kassaflöden för att täcka framtida amorteringar (från år 2013) och avsättningar för underhåll och reparationer

20 Ekonomisk plan 2011 - 2015 201020112012201320142015 Årsavgifter3 855 9075 391 8725 587 866 4 999 884 Hyror237 067580 000967 0001 104 3601 367 0911 380 204 S:a intäkter4 092 9745 971 8726 554 8666 692 2266 954 9576 380 088 Kostnader-4 331 250-4 084 436-3 546 000-3 734 000 -3 724 000 Avskrivningar-1 030 698-1 110 010-1 291 260 -1 361 948 Finansiella poster-677 581-1 670 833-1 957 000-2 203 875-1 939 000-1 919 000 Skatt-153 Årets resultat-1 946 708-893 407-239 394-536 909-79 991-624 860 Årets kassaflöde-916 010216 6031 051 866754 3511 281 957737 087

21

22 Investeringar Belopp Förvärv av lgh nr 119 (år 2010)7 700 000 Förvärv av Strandrestaurangen (år 2010)3 200 000 Konferensanläggning3 500 000 Energibesparande åtgärder250 000 Gymutrustning100 000 Utköp av leasad utrustning Strandrestaurangen100 000 Summa investeringar14 850 000

23 Intäkter

24 Kostnader

25 Avskrivningar o finansiella poster

26 Information och frågor 1.Ekonomisk plan 2011-2015 (Sara Jinnerot) 2.Status ombyggnad konferensanläggning(Per A) 3.Status besiktning och åtgärdsplan (Per A) 4.Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) 5.Information från driften/GTS (Niklas) 6.Bokningsläget säsongen 2011 (Niklas) 7.Övriga frågor

27 Information och frågor 2.Status Ombyggnad konferensanläggning (Per A)  Granskning och förslagsritningar slutförda  Förfrågningsunderlag skall skickas ut 2011-06-07 till tre alt fyra lokala entreprenörer  Anbud skall vara BRF tillhanda senast 2011-07-13  Utvärdering av anbud och tilldelning sker omg dock senast 2011-08-23  Arbetena planeras påbörjas 2011-11-07 efter Gotland grand national  Arbetena skall vara färdigställda 2012-03-30

28

29 Information och frågor 1.Ekonomisk plan 2011-2015 (Sara Jinnerot) 2.Status ombyggnad konferensanläggning(Per A) 3.Status besiktning och åtgärdsplan (Per A) 4.Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) 5.Information från driften/GTS (Niklas) 6.Bokningsläget säsongen 2011 (Niklas) 7.Övriga frågor

30 Information och frågor 1.Ekonomisk plan 2011-2015 (Sara Jinnerot) 2.Status ombyggnad konferensanläggning(Per A) 3.Status besiktning och åtgärdsplan (Per A) 4.Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin) 5.Information från driften/GTS (Niklas) 6.Bokningsläget säsongen 2011 (Niklas) 7.Övriga frågor

31 Information och frågor 4.Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin)  Beställa och säkra implementering av energibesparande åtgärder enligt Ekonomisk Plan  Genomförande av ombyggnation konferensanläggning enligt plan  Förhandling med kommunen avseende bryggorna vid VBC


Ladda ner ppt "Brf Resort Visby Ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011 Norrtullsgatan, Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser