Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JURIDIK OCH PRAKTIK OM FÖRENINGS- STÄMMAN I BRF HSB SYDOST HÖSTKURS 2012-11-28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JURIDIK OCH PRAKTIK OM FÖRENINGS- STÄMMAN I BRF HSB SYDOST HÖSTKURS 2012-11-28."— Presentationens avskrift:

1 JURIDIK OCH PRAKTIK OM FÖRENINGS- STÄMMAN I BRF HSB SYDOST HÖSTKURS 2012-11-28

2 FÖRENINGSSTÄMMA Högsta beslutande organ Ordinarie stämma senast 6 månader efter utgången av varje räkenskapsår Beslutar exempelvis om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och om ändring av stadgar

3 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Hålles vid behov Kan begäras av - styrelsen - revisor - minst 1/10 av samtliga röstberättigade Kallelse utfärdas inom 14 dagar från det att begäran inkommit

4 FÖRENINGSSTÄMMA Beslut endast om det som framgår av kallelsen/ dagordningen om ej - samtycke av alla berörda medlemmar - ärende på stämman enligt stadgarna - närbesläktat ärende Klander av beslut inom 3 månader

5 FÖRENINGSSTÄMMA Röstlängden viktig vid omröstningar Måste följa regler i lag och stadgar Kallelse ske 4 veckor före och senast 2 veckor före stämman Uppskov mer än 4 veckor – kallelse utfärdas Särskild kallelse vid tvåstämmobeslut Skriftlig kallelse

6 FÖRENINGSSTÄMMA Beslut med enkel majoritet Vid lika röstetal stämmoordföranden utslagsröst Vid val den vald som får flest röster Vid lika röstetal lottning, om ej annat beslutats Försöksvotering/öppen eller sluten omröstning

7 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING Genomgång av årsredovisning. Eventuella relevanta fel och synpunkter skrivs in i protokollet. Riktigheten av resultat- och balansräkningen fastställs. Eventuella fel rättas. Om större fel ajournering med förslag till ny årsredovisning

8 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSE Obligatorisk punkt på ordinarie föreningsstämma Allvarlig fråga kopplad till möjligheten för föreningen att kräva skadestånd av styrelse Stämman godkänner styrelsens förvaltning. Avstår från skadeståndstalan. Är slutgiltigt.

9 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSE Ansvarsfrihet prövas individuellt för varje styrelseledamot. Inget hinder bevilja ansvarsfrihet för alla styrelseledamöter om frågan är ostridig. Missnöje med styrelsen leder till nyval, ej vägrad ansvarsfrihet

10 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSE Beslutet om ansvarsfrihet gäller för det gångna räkenskapsåret. Val av styrelseledamot på ordinarie stämma sker från stämma till stämma.

11 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSE Enkel majoritet Revisorernas yttrande Jäv för styrelseledamot Minoritetsskydd: Minoritet om minst 1/10 av samtliga röstberättigade hindrar ansvarsfrihet Svarar för rättegångskostnader. Kan få ersättning av föreningen.

12 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSE Uppskov minst 1, högst 2 månader. Beslut av majoritet eller minoritet om minst 1/10 av samtliga röstberättigade Stämmoordförande utslagsröst vid lika röstetal Försöksvotering/öppen eller sluten omröstning

13 INFORMATIONSSKYLDIGHET Styrelsen ska lämna upplysningar - på begäran av medlem - ej väsentlig nackdel för föreningen - om årsredovisningen, föreningens ställning och ärende på stämman - Ej tillgänglig – svar inom två veckor skriftligen tillgänglig för medlemmarna och översändas till varje medlem som begärt upplysningen

14 LIKHETSPRINCIPEN Föreningsorganen får inte behandla medlemmar olika om det inte är sakligt motiverat Avser direkt illojalt eller otillbörligt gynnande/missgynnande av vissa medlemmar Beslut i strid med likhetsprincipen kan förklaras ogiltiga Olika behandling av olika ärenden är ok

15 TACK FÖR MIG Stellan Håkansson, jur kand Tfn: 010-4423069 Epost: stellan.hakansson@malmo.hsb.se


Ladda ner ppt "JURIDIK OCH PRAKTIK OM FÖRENINGS- STÄMMAN I BRF HSB SYDOST HÖSTKURS 2012-11-28."

Liknande presentationer


Google-annonser