Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är en samfällighet ? Hur förvaltas den ?. Styrande dokument Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Utfärdad 1973-12-14 Samfällighetens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är en samfällighet ? Hur förvaltas den ?. Styrande dokument Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Utfärdad 1973-12-14 Samfällighetens."— Presentationens avskrift:

1 Vad är en samfällighet ? Hur förvaltas den ?

2 Styrande dokument Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Utfärdad 1973-12-14 Samfällighetens stadgar

3 Lagens innehåll § 1: Olika typer av samfälligheter § 4: Samfällighet förvaltas  Särskilt bildad samfällighetsförening  Delägarförvaltning § 17: Samfällighetsförening är en enligt denna lag bildad sammanslutning § 18: Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats (forts)

4 Lagens innehåll (forts) Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål för vilken den bildats § 19: Avsättning till fonder för att säkerställa underhåll och förnyelse § 20: Samfällighetsförening bildas vid sammanträde med delägarna genom att de antager stadgar och utser styrelse (forts)

5 Lagens innehåll (forts) § 25: Föreningen registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten § 28: Stadgar skall ange  föreningens firma  samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvaltningen  ort där styrelsen har sitt säte  hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt grunderna för dess beslutförhet

6 Lagens innehåll (forts) hur revision skall utföras föreningens räkenskapsperiod grunderna för fondavsättning hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas sätt och tidpunkt för kallelse till föreningsstämma

7 Lagens innehåll (forts) § 35: Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med  denna lag  stadgarna  föreningsstämmobeslut § 40: Uttaxering av bidrag § 49: Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits (enkel majoritet)

8 Utdrag ur föreningens stadgar 1981-06-03 § 5: Styrelsen skall bestå av 5-7 ledamöter och 3 suppleanter § 6: Stämman utser ordförande. Övriga befattningar utses av styrelsen internt. Mandatperiod 2 år. § 9: Styrelsen skall  förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar  föra redovisning över räkenskaperna  föra förteckning över delägande fastigheter med ägare och andelstal  årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi

9 Utdrag ur föreningens stadgar § 11: Räkenskapsperiod 1 jan – 31 dec § 12: Föreningsstämma hålls under mars månad § 13: Skriftlig kallelse 2 veckor innan § 14: Motioner skall inlämnas senast 31 jan § 15: Dagordning vid ordinarie stämma


Ladda ner ppt "Vad är en samfällighet ? Hur förvaltas den ?. Styrande dokument Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Utfärdad 1973-12-14 Samfällighetens."

Liknande presentationer


Google-annonser