Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 2  Introduktion  BNP (forts)  Finansräkenskaperna Litteratur: kapitel 3 och 4 (F&J) © Fregert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 2  Introduktion  BNP (forts)  Finansräkenskaperna Litteratur: kapitel 3 och 4 (F&J) © Fregert."— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 2  Introduktion  BNP (forts)  Finansräkenskaperna Litteratur: kapitel 3 och 4 (F&J) © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 1

2 2 Individens sparande: definitioner  Realkapital Maskiner, infrastruktur och lager.  Realt sparande Nettot av utgifter för köp och försäljningar av reala tillgångar plus reparationer och underhåll minus kapitalförslitning  Disponibel inkomst =bruttoinkomst - skatter - ränteutgifter + transfereringar

3 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 3 Totalt, finansiellt och realt sparande Disponibel inkomst Konsumtion Totalt sparande Realt sparande Finansiellt sparande Utgifter

4 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 4  Finansiellt sparande = disponibel inkomst - konsumtionsutgifter - realkapitalutgifter.  Totalt sparande = disponibel inkomst - konsumtionsutgifter

5 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 5 Individens förmögenhet  Nettoförmögenhet Summan av real förmögenhet och finansiell nettoförmögenhet. Nettoförmögenhet kallas också eget kapital. –Finansiell nettoförmögenhet = = Finansiella tillgångar - skulder  Eget kapital = finansiell tillgångar - skulder + real förmögenhet

6 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 6 Betalningsbalansen  Betalningsbalans Uppställning i tabellform av nationens valutaflöden så att summan av alla poster är lika med noll.  I princip gäller*: Bytesbalans + Finansiell balans = 0  Bytesbalans = - Finansiell balans * Vi bortser från den mindre posten kapitalbalansen och restposten

7 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 7  Bytesbalansen (current account) Nettoinflöde av valuta från löpande transaktioner med omvärlden  Bytesbalans = nettoexporten (export – import) + nettofaktorinkomster från utlandet + nettotransfereringar från utlandet (EU-avgifter och bidrag, U-hjälp)

8 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 8  Finansiella balansen Nettoinflöde av valuta från finansiella transaktioner med omvärlden: –försäljning av inhemsk tillgång innebär ett valutainflöde –köp av utländsk tillgång innebär ett valutautflöde –minskning av valutareserven innebär ett valutainflöde  Finansiella balansen = –nettot av köp och försäljningar av finansiella tillgångar (portföljinvestering) –nettot av köp och försäljningar av reala tillgångar (direktinvestering) –nettot av lån till utlandet (portföljinvestering) –minskning i valutareserven

9 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 9 Varför är bytesbalans = - finansiell balans?  Varje transaktion med omvärlden registreras som två poster med motsatta tecken  Exempel 1: Exportförsäljning: 1.Positiv post i bytesbalansen = valutainflöde 2.Negativ post i finansiell balans = valutautflöde genom:  köp av utländsk finansiell tillgång (negativ portföljinvestering)  köp av utländsk real tillgång (negativ direktinvestering)  lån till utlandet (negativ portföljinvestering)  ökning i valutareserven  Exempel 2: Svenskt företag säljs till utlandet 1.Positiv post i finansiell balans = positiv direktinvestering 2.Negativ post i finansiell balans = valutautflöde enligt ovan

10 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 10 Sveriges betalningsbalans 2008, nettosiffror miljarder kronor, www.scb.se 1. Bytesbalans, netto197 2. Kapitalbalans-5 3. Finansiell balans, netto190 4. Restpost382 1+2+3+40

11 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 11 Nationens finansiella sparande = nationens inkomster – nationens utgifter = bytesbalansen  Y = BNP  F = nettofaktorinkomster + nettotransfereringar från utlandet  NX = X-IM = nettoexport  NX +F = bytesbalans  DBNI = Y + F = Disponibel bruttonationalinkomst  Bytesbalansen = nationens inkomster – utgifter, ty 1.Addera F till bägge sidor av BNP-identiteten: DBNI = Y + F = C + I + L L + G + NX + F 2. Gör NX + F fritt: NX + F = DBNI - (C + I + L L + G) BytesbalansInkomsterUtgifter

12 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 12 Vad innebär ett bytesbalansöverskott?  Överskott – nationens inkomster är större än dess utgifter. Överskottet kan användas till att: – betala tillbaka lån från utlandet – låna till utlandet – köpa tillgångar från utlandet  Nationens finansiella nettoposition ökar  Nationalförmögenheten ökar

13 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 13  Underskott – studentens (nationens) utgifter är större än hennes inkomster: ett utflöde av kronor, vilket finansieras med ett inflöde av kronor från – CSN- lån (negativ portföljinvestering) – försäljning av reala tillgångar (negativ direktinvestering) – försäljning av finansiella tillgångar (negativ portföljinvestering) –spargrisen (minskning av valutareserven)    Studentens (nationens) nettoförmögenhet minskar Vad innebär ett bytesbalansunderskott? En analogi med en typisk student


Ladda ner ppt "Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 2  Introduktion  BNP (forts)  Finansräkenskaperna Litteratur: kapitel 3 och 4 (F&J) © Fregert."

Liknande presentationer


Google-annonser