Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 3  Arbetslöshet  Inflation Litteratur: kapitel 5, (F&J) © Fregert och Jonung, Makroekonomi,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 3  Arbetslöshet  Inflation Litteratur: kapitel 5, (F&J) © Fregert och Jonung, Makroekonomi,"— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 3  Arbetslöshet  Inflation Litteratur: kapitel 5, (F&J) © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 1

2 2 Att mäta arbetslösheten  Arbetskraftsundersökningarna, AKU –Undersökningar i SCB:s regi –löpande slumpmässigt urval av befolkningen mellan 15 och 74 år intervjuas.

3 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 3

4 4  Sysselsatt enligt AKU –arbetat minst en timme senaste veckan –tillfälligt frånvarande –Beredskapsarbete –utbildningsvikariat  Arbetslös enligt AKU –saknar arbete –vill arbeta –kan arbeta –sökt arbete under de senaste fyra veckorna

5 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 5 Befolkningen i Sverige mellan 15 och 74 år november 2009

6 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 6  Relativa arbetslöshetstalet = antalet arbetslösa / antal i arbetskraften  Relativa arbetskraftstalet = antalet i arbetskraften / befolkningen  Sysselsättningsgrad = antalet sysselsatta / befolkningen De tre centrala relativmåtten för arbetsmarknaden

7 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 7 Anm: ny definition: arbetskraft 15-74 år (gammal 16-64 år), arbetssökande heltidsstudenter medräknade

8 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 8 Förändring i sysselsättningsgrad speglar förändring i alla sorters arbetslöshet (utanförskap): komplement till öppen arbetslöshet

9 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 9 Varför är arbetslöshet ett problem?  För individen: –förlorad inkomst –sociala och psykologiska aspekter  För samhällsekonomin: –förlorad produktion (förlorade inkomster) –utebliven användning av humankapital

10 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 10 Att mäta inflationen  Köpkraft Den mängd varor och tjänster ett visst belopp i kronor motsvarar. Benämns även realvärde.  Inflation Genomsnittlig relativ prisökning över en viss period, oftast år.  Deflation Genomsnittlig relativ prisminskning över en viss period.

11 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 11  Konsumentprisindex, KPI Index som mäter den genomsnittliga prisnivån för alla konsumtionsvaror, viktade med det typiska hushållets budgetandelar. –1. Konstruera kostnad i kronor av varukorg för typiskt hushåll –2. Dividera kostnad med basårets kostnad (ev. multiplicerat med 100)

12 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 12  KPI-inflation 2007 (december till december) = (KPI december 2007 – KPI december 2006)/KPI december 2006) i procent: multiplicera med 100  Underliggande inflation Inflation rensat för tillfälliga effekter (energi, boräntor, moms) och utländska impulser – Mäts med KPIX- prisindexet  KPI exklusive hushållens räntekostnader och direkta effekter av förändrade indirekta skatter och subventioner

13 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 13  Deflatering Omvandling av nominella belopp till ett visst års prisnivå i syfte att jämföra köpkraften av nominella belopp över tiden. –Belopp i basårets penningvärde = belopp i årets penningvärde/prisindex  Enheten för deflaterade värden anges i basårets kronor.

14 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 14 Inflationens omfördelningseffekter: begrepp  Hyperinflation Inflation som är större än 50 procent per månad.  Penningillusion Oförmåga att skilja mellan en nominell förändring av ett belopp från förändringen i köpkraft.  Indexklausul Stipulerar uppskrivning av nominella kontraktsbelopp med inflationen.

15 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 15 Inflationens omfördelningseffekter: begrepp  Förväntad inflation Den prognostiserade inflationen för en viss framtida period, oftast det närmaste året.  Nominell ränta Det belopp en långivare erhåller utöver det utlånade beloppet, mätt som andel av det utlånade beloppet. Räntan uttrycks som ett relativtal eller ett procenttal (0,05 = 5%)

16 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 16  Faktisk realränta (realränta ex post) Den extra köpkraft en långivare erhåller utöver det utlånade beloppets köpkraft. faktisk realränta = nominell ränta - faktisk inflation.  Förväntad realränta (realränta ex ante) Den extra köpkraft en långivare förväntar sig att erhålla utöver det utlånade beloppets köpkraft när lånet ingås: förväntad realränta = nominell ränta - förväntad inflation.  Fisherhypotesen: hur ska nominell ränta sättas för att uppnå en viss förväntad realränta? Stuva om definition förväntad realränta: nominell ränta = förväntad realränta + förväntad inflation

17 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 17  Utnyttja Fisherhypotesen: faktisk realränta = nominell ränta – faktisk inflation = (förväntad realränta + förväntad inflation) - faktisk inflation   faktisk realränta - förväntad realränta  = förväntad inflation - faktisk inflation  faktisk inflation > förväntad inflation  faktisk realränta < förväntad realränta  låntagare vinnare, långivare förlorare Låntagare vinner på oförutsedd hög inflation

18 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 18 Arbetstagare förlorar på oförutsedd hög inflation  Nominell löneökning = förväntad reallöneökning + förväntad inflation  Faktisk reallöneutveckling = nominell löneutveckling - faktisk inflation  faktisk inflation > förväntad inflation  faktisk reallöneutveckling < förväntad reallöneökning  arbetsgivare vinnare, arbetstagare förlorare


Ladda ner ppt "Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 3  Arbetslöshet  Inflation Litteratur: kapitel 5, (F&J) © Fregert och Jonung, Makroekonomi,"

Liknande presentationer


Google-annonser