Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönebildningen - Oktober 2003 Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönebildningen - Oktober 2003 Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring."— Presentationens avskrift:

1 Lönebildningen - Oktober 2003 Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring

2 Lönebildningen - Oktober 2003 BNP Årlig procentuell förändring

3 Lönebildningen - Oktober 2003 Avtal och löneglidning i näringslivet Årlig procentuell förändring

4 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetskostnad i näringslivet Årlig procentuell förändring

5 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetskostnader i näringslivet 2004-2006 Årlig procentuell förändring

6 Lönebildningen - Oktober 2003 Avtal och löneglidning i näringslivet 2004- 2006 Årlig procentuell förändring

7 Lönebildningen - Oktober 2003 Timlön i näringslivet och totalt Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

8 Lönebildningen - Oktober 2003 Avtalsenliga löneökningar i hela ekonomin Årlig procentuell förändring

9 Lönebildningen - Oktober 2003 Produktionsgap Procent av potentiell BNP, kvartalsvärden

10 Lönebildningen - Oktober 2003 Sysselsättning och arbetslöshet Miljoner respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

11 Lönebildningen - Oktober 2003 Timlön i industrin och byggbranschen Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

12 Lönebildningen - Oktober 2003 Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring

13 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetskostnadsindex (AKI) i näringslivet Årlig procentuell förändring

14 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetskostnad (NR) i näringslivet Årlig procentuell förändring

15 Lönebildningen - Oktober 2003 Konsument- och produktreallön Årlig procentuell förändring

16 Lönebildningen - Oktober 2003 Lön och arbetskostnad i näringslivet Årlig procentuell förändring

17 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetskostnad per anställd i näringslivet Procent, genomsnitt

18 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetskostnad per timme Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

19 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetsproduktivitet per anställd i näringslivet

20 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetsproduktivitet per anställd i näringslivet Procent, genomsnitt

21 Lönebildningen - Oktober 2003 Nominell växelkurs

22 Lönebildningen - Oktober 2003 Relativ enhetsarbetskostnad i näringslivet, Sverige i förhållande till euroområdet Index 1993=100

23 Lönebildningen - Oktober 2003 Relativ enhetsarbetskostnad i näringslivet, Sverige i förhållande till USA Lönebildning Oktober 2003 Index 1993=100

24 Lönebildningen - Oktober 2003 Bytesförhållande Index 1993=100

25 Lönebildningen - Oktober 2003 Relativt export- och importpris, Sverige i förhållande till euroområdet Index 1993=100

26 Lönebildningen - Oktober 2003 Relativt export- och importpris, Sverige i förhållande till USA Index 1993=100

27 Lönebildningen - Oktober 2003 Sveriges bytesbalans Procent av BNP

28 Lönebildningen - Oktober 2003 Relativ enhetsarbetskostnad och relativt exportpris mot USA Index 1993=100

29 Lönebildningen - Oktober 2003 Relativ enhetsarbetskostnad och relativt exportpris mot euroområdet Index 1993=100

30 Lönebildningen - Oktober 2003 Sysselsatta, i arbetskraften och arbetslösa Miljoner respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

31 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetade timmar och personer i arbete Miljoner, säsongrensade kvartalsvärden

32 Lönebildningen - Oktober 2003 Nyanmälda platser och varsel Tusental, månadsvärden

33 Lönebildningen - Oktober 2003 Bristtal i tillverkningsindustrin enligt Konjunkturbarometern Andel företag, kvartalsvärden

34 Lönebildningen - Oktober 2003 Bristtal i tjänstebranscherna enligt Konjunkturbarometern Andel företag, kvartalsvärden

35 Lönebildningen - Oktober 2003 Produktionsgap Procent av potentiell BNP, kvartalsvärden

36 Lönebildningen - Oktober 2003 Inhemsk inflation och kostnadstryck Årlig procentuell förändring, månads- respektive årsvärden

37 Lönebildningen - Oktober 2003 KPI exklusive vissa varor Årlig procentuell förändring, månadsvärden

38 Lönebildningen - Oktober 2003 KPI och UND1X Årlig procentuell förändring, månadsvärden

39 Lönebildningen - Oktober 2003 Inflationsförväntningar, på ett års sikt Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

40 Lönebildningen - Oktober 2003 Löneförväntningar, på ett års sikt Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

41 Lönebildningen - Oktober 2003 Nominell växelkurs och TCW-index

42 Lönebildningen - Oktober 2003 Relativ enhetsarbetskostnad i näringslivet, gemensam valuta Index 1993=100, årsvärden

43 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetsproduktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring

44 Lönebildningen - Oktober 2003 Produkt- och konsumentprisutveckling Årlig procentuell förändring

45 Lönebildningen - Oktober 2003 Prisutveckling Årlig procentuell förändring

46 Lönebildningen - Oktober 2003 Priser och bytesförhållande Årlig procentuell förändring

47 Lönebildningen - Oktober 2003 Befolkning 16-64 år Procentuell förändring

48 Lönebildningen - Oktober 2003 Befolkning Årlig procentuell förändring

49 Lönebildningen - Oktober 2003 Totalt antal sjuka Tusental personer

50 Lönebildningen - Oktober 2003 Antal arbetade timmar per invånare Hundratals timmar

51 Lönebildningen - Oktober 2003 Bidrag till antal arbetade timmar Procent

52 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetsmarknadens sammansättning enligt AKU 2002 Befolkningen (16–64 år) 5 666 I arbetskraften 4 421 (78,0) Utanför arbetskraften 1 246 (22,0) Sysselsatta 4 244 (74,9) Arbetslösa 176 (3,1) I arbete 3 517 (62,1) Frånvarande 727 (12,8) Sjuka 377 (6,7) Heltidsstuderande 517 (9,1) Övriga 272 (4,8) Velat arbeta 545 (9,6) Inte velat arbeta 701 (12,4) Avtalspensionärer 80 (1,4) Huvudsaklig verksamhetÖnskemål och möjligheter Därav frånvarande hela veckan pga sjukdom 173 (3,1) Kunde arbeta (Latent arbetssökande) 128 (2,3) Förhindrad att arbeta 417 (7,4) Därav frånvarande del av veckan pga sjukdom 105 (1,9) Heltidsstuderande 57 (1,0) Övriga 71 (1,3)

53 Lönebildningen - Oktober 2003 Täckning av sjuka i AKU respektive RFV Total antalet sjuka i AKUTotal antalet sjuka i RFV Sjukfrånvarande utan sjukpenning (korttidssjuka med sjuklön) Deltidssjukskrivna Arbetslösa som är sjuka Frånvarande p.g.a. sjukdom som får sjukpenning Sjuka utanför arbetskraften som har aktivitets eller sjukersättning

54 Lönebildningen - Oktober 2003 BNP i USA och euroområdet Procentuell förändring

55 Lönebildningen - Oktober 2003 Styrräntor Procent, månadsvärden

56 Lönebildningen - Oktober 2003 BNP Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

57 Lönebildningen - Oktober 2003 Produktivitet, näringsliv och hela ekonomin Procentuell förändring

58 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetskostnadsandel i näringslivet Procent

59 Lönebildningen - Oktober 2003 Öppen arbetslöshet Procent

60 Lönebildningen - Oktober 2003 Total sjuklighet Tusental personer

61 Lönebildningen - Oktober 2003 Ersatta sjukpenningdagar Miljoner dagar

62 Lönebildningen - Oktober 2003 Utbud och faktiskt arbetade timmar Procent, avvikelse från huvudscenariot

63 Lönebildningen - Oktober 2003 Öppen arbetslöshet Procentenheter, avvikelse från huvudscenariot

64 Lönebildningen - Oktober 2003 Reallön Procent, avvikelse från huvudscenariot

65 Lönebildningen - Oktober 2003 Nominell lönetillväxt och inflation Procentenheter, avvikelse från huvudscenariot

66 Lönebildningen - Oktober 2003 Nominell och real ettårsränta Procentenheter, avvikelse från huvudscenariot

67 Lönebildningen - Oktober 2003 Nominell och real växelkurs Procent, avvikelse från huvudscenariot

68 Lönebildningen - Oktober 2003 Produktionsgap Procent av potentiell BNP

69 Lönebildningen - Oktober 2003 Reguljär sysselsättningsgrad Procent av befolkningen i åldern 20-64 år

70 Lönebildningen - Oktober 2003 Antal arbetade timmar Miljarder

71 Lönebildningen - Oktober 2003 Löne- och arbetskraftsefterfrågekurva och jämviktssysselsättning UD Sysselsättning Reallön Arbetskraftsefterfråge- kurva, D 2 Arbetskraftsefterfråge- kurva, fri konkurrens, D 1 Arbetskraftsutbuds- kurva, S Lönesättningskurva, LS 1 2 L1L1 L2L2 W2W2 W1W1 U

72 Lönebildningen - Oktober 2003 Reallön och grad av samordning i löneförhandlingarna UD Reallön Grad av samordning - centralisering Företagsvisa förhandlingar Förbundsvisa förhandlingar Nationella förhandlingar

73 Lönebildningen - Oktober 2003 Beveridgekurva Arbetslöshet Vakanser A B

74 Lönebildningen - Oktober 2003 Reallön och vakanstäthet Vakanser/arbetslöshet Reallön Lönesättningskurva Arbetskrafts- Efterfrågan Vakanstäthet* W*

75 Lönebildningen - Oktober 2003 Jämviktsarbetslösheten Arbetslöshet Vakanser Vakanstäthet Beveridgekurva U* V*

76 Lönebildningen - Oktober 2003 Öppen arbetslöshet Procent av arbetskraften

77 Lönebildningen - Oktober 2003 Reallön, nominallön och prisnivå Procent, avvikelse från huvudscenariot

78 Lönebildningen - Oktober 2003 Nominell ettårsränta, real ettårsränta och inflation Procentenheter, avvikelse från huvudscenariot

79 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetslöshet Procentenheter, avvikelse från huvudscenariot

80 Lönebildningen - Oktober 2003 Sysselsättning och BNP Procent, avvikelse från huvudscenariot

81 Lönebildningen - Oktober 2003 Investeringskvot Procent, avvikelse från huvudscenariot

82 Lönebildningen - Oktober 2003 Real lönesumma Procent, avvikelse från huvudscenariot

83 Lönebildningen - Oktober 2003 Reguljär sysselsättningsgrad Procent av befolkningen i åldern 20-64 år

84 Lönebildningen - Oktober 2003 Arbetslöshet i Sverige Procent

85 Lönebildningen - Oktober 2003 Beveridgekurva för euroområdet, 1979- 2002

86 Lönebildningen - Oktober 2003 Beveridgekurva för Sverige, 1976-2002

87 Lönebildningen - Oktober 2003 Vakanser och total arbetslöshet Sverige, 1976-2002

88 Lönebildningen - Oktober 2003 Timlöner Index 1970=100

89 Lönebildningen - Oktober 2003 Timlöner Index 1992 kvartal 4 = 100

90 Lönebildningen - Oktober 2003 Andel i eftergymnasial utbildning i förhållande till relevant åldersgrupp

91 Lönebildningen - Oktober 2003 Lönespridning 1968-2000 Kvot

92 Lönebildningen - Oktober 2003 Lönespridning 1992-2001 Kvot

93 Lönebildningen - Oktober 2003 Lönespridning Kvot

94 Lönebildningen - Oktober 2003 Årsinkomst kvinnor, 1998 Tusental kronor

95 Lönebildningen - Oktober 2003 Årsinkomst män, 1998 Tusental kronor

96 Lönebildningen - Oktober 2003 Gini-koefficientens utveckling

97 Lönebildningen - Oktober 2003

98 Lönebildningen - Oktober 2003 Utbud och efterfrågan på högutbildad arbetskraft


Ladda ner ppt "Lönebildningen - Oktober 2003 Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser