Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 19 december 2012 Jesper Hansson. Sammanfattning BNP faller fjärde kvartalet Återhämtning inleds mot slutet av 2013 Arbetslösheten stiger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 19 december 2012 Jesper Hansson. Sammanfattning BNP faller fjärde kvartalet Återhämtning inleds mot slutet av 2013 Arbetslösheten stiger."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 19 december 2012 Jesper Hansson

2 Sammanfattning BNP faller fjärde kvartalet Återhämtning inleds mot slutet av 2013 Arbetslösheten stiger till 8,5 procent 2014 Inflationen ligger kvar på 1 procent 2013 Riksbanken sänker räntan till 0,75 procent Åtstramande finanspolitik 2015-2017 om överskottsmålet ska nås

3 Fördjupningar Ännu lägre reporänta bör övervägas Perspektiv på de federala finanserna i USA En jämförelse av svensk och finsk konkurrenskraft efter finanskrisen Framåtblickande indikatorer pekar på sämre utveckling på arbetsmarknaden Budgetpropositionen för 2013

4 Tillväxten fortsätter att försvagas i OECD-länderna – Sverige följer efter BNP, procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

5 Minskad oro för statsfinanserna i euroområdet Statsobligationsräntor med 10 års löptid, procent, dagsvärden, 5-dagars glidande medelvärde

6 Svagt konsumentförtroende i Europa Standardiserade avvikelser från medelvärde, månadsvärden

7 Industrin deppar i Europa – något bättre läge i USA och Kina Inköpschefsindex i tillverkningsindustrin, diffusionsindex, säsongsrensade månadsvärden

8 Bostadsinvesteringarna har bottnat i USA Bostadsinvesteringar som andel av BNP, procent, kvartals- och årsvärden

9 Tillväxten stiger 2014 i OECD-länderna, men inte särskilt mycket givet det svaga utgångsläget BNP, procentuell förändring

10 BNP i Sverige faller fjärde kvartalet Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

11 Fortsatt svag (fallande) exportorderingång Exportorderingång i industrin, nettotal, säsongsrensade månadsvärden

12 Inhemsk efterfrågan ovanligt viktig drivkraft för återhämtningen Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

13 Fortsatt stora, men krympande, överskott i utrikeshandeln Nettoexport och bytesbalans, procent av BNP

14 Hushållen drar ner på sparandet när osäkerheten lättar Hushållens konsumtion och sparkvot, procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst

15 Hushållens konsumtion per capita ökar som före finanskrisen Procentuell förändring

16 Arbetslösheten fortsätter stiga Procent av arbetskraften respektive befolkningen 15–74 år, säsongsrensade kvartalsvärden

17 Låga anställningsplaner i näringslivet tyder på fallande sysselsättning Nettotal respektive procentuell förändring, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

18 Hög arbetslöshet dämpar löneökningstakten Procentuell förändring, respektive procent av arbetskraften

19 Inflationen under målet under lång tid Konsumentpriser och enhetsarbetskostnad i näringslivet, årlig procentuell förändring

20 Reporäntan sänks till 0,75 procent Procent, dags- respektive kvartalsvärden

21 Ännu lägre reporänta bör övervägas Procent, kvartalsvärden

22 Ger en inflation närmare målet KPIF-inflation, procent, kvartalsvärden

23 Och stabilare resursutnyttjande BNP-gap, procent av potentiell BNP, kvartalsvärden

24 Kredittillväxten mattas av – inget hot mot finansiell stabilitet Årlig procentuell förändring, månadsvärden

25 Ökningen i bostadspriserna har stannat av HOX prisindex, januari 2005=100, säsongsrensade månadsvärden

26 Underskott i de offentliga finanserna 2012-2015 BNP-gap och finansiellt sparande i offentlig sektor, procent av potentiell BNP respektive procent av BNP

27 Demografisk utveckling ger (också) lägre finansiellt sparande i offentlig sektor Procent av BNP, löpande priser

28 Låg offentlig skuld ger utrymme för tillfälliga konjunkturstimulanser vid behov Konsoliderad bruttoskuld (Maastrichtskuld), miljarder kronor respektive procent av BNP, löpande priser

29 Stram finanspolitik 2015-2017 för att nå överskottsmålet Finansiellt sparande och konjunkturjusterat sparande i offentlig sektor, procent av BNP respektive procent av potentiell BNP 2000- 2017 2008- 2017 Finansiellt sparande 0,60,0 Konjunktur- justerat sparande 0,91,2

30 Sammanfattning BNP faller fjärde kvartalet Återhämtning inleds mot slutet av 2013 Arbetslösheten stiger till 8,5 procent 2014 Inflationen kvar på 1 procent 2013 Riksbanken sänker räntan till 0,75 procent Åtstramande finanspolitik 2015-2017 om överskottsmålet ska nås

31 Prognosen i sammandrag (augusti 2012 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent -1,1-1,2 (-0,4)-0,5 (-0,3) Offentligt finansiellt sparande 3 1,250,75 (1,00)1,00 (1,00)Reporänta 2 1,41,0 (1,3)1,0 (1,1)KPIF 8,48,3 (7,9)7,7 (7,6)Arbetslöshet 1 2,20,8 (1,8)0,9 (1,3)BNP 201420132012 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP

32 Extrabilder

33 Fasta bruttoinvesteringar Procentuell förändring

34 Flöden på arbetsmarknaden Tusental, säsongsrensade kvartalsvärden

35 Låga styrräntor länge i stora delar av världen Procent, dagsvärden

36 BNP-gap i USA och euroområdet Procent av potentiell BNP


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 19 december 2012 Jesper Hansson. Sammanfattning BNP faller fjärde kvartalet Återhämtning inleds mot slutet av 2013 Arbetslösheten stiger."

Liknande presentationer


Google-annonser