Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 18 juni 2014 Konjunkturläget, juni 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 18 juni 2014 Konjunkturläget, juni 2014."— Presentationens avskrift:

1 Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 18 juni 2014 Konjunkturläget, juni 2014

2 Sammanfattning Återhämtningen fortskrider i maklig takt – Jämförelsevis trög exportutveckling Bostadsinvesteringarna tar fart – Bidrar både till konjunkturåterhämtning och på sikt bättre fungerande bostadsmarknad Sysselsättningsgraden fortsätter att öka men arbetslösheten vänder ner först mot slutet av 2014 Mycket låg inflation i år Riksbanken sänker reporäntan i juli Skattehöjningar krävs för att nå överskottsmålet

3 Prognosen i sammandrag (mars 2014 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP -1,2 (-0,8)-2,1 (-2,0)-1,2 (-1,3) Offentligt finansiellt sparande 3 0,75 (1,25)0,50 (0,75)0,75 (0,75)Reporänta 2 1,3 (1,4)0,5 (0,7)0,9 (0,9)KPIF 7,7 (7,3)8,1 (7,9)8,0 (8,0)Arbetslöshet 1 3,0 (3,2)2,2 (2,6)1,6 (1,5)BNP 201520142013

4 Fördjupningar Ny befolkningsprognos påverkar sysselsättning och produktion på lång sikt Den finansiella förmögenheten i offentlig sektor Kommunbarometern

5 Tillfällig avmattning i världsekonomin i början av 2014 BNP och fasta bruttoinvesteringar i OECD, procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

6 Förtroendeindikatorer för tillverkningsindustrin stiger och tyder på högre BNP-tillväxt framöver Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

7 Konsumentförtroendet stiger också Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

8 Konsumtionstillväxten ökar Hushållens konsumtion, procentuell förändring

9 Svagt resursutnyttjande och låg inflation motiverar fortsatt låga styrräntor Styrräntor, procent, dagsvärden

10 Obligationsräntorna i euroområdets krisländer är nu (nästan) nere på nivåer som rådde före finanskrisen 10-åriga statsobligationer, procent, månadsvärden

11 Stabilt konsument- och företagsförtroende i Konjunkturbarometern för juni Index, medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

12 Mest optimism i handeln och fortsatt uppgång i byggindustrin Index, medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

13 Exportorderingången ökar Nettotal, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

14 Högre BNP-tillväxt framöver efter svagt första kvartal Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden BNP-tillväxt: 201320142015 1,62,23,0

15 Trög exportutveckling och måttlig ökning i hushållens konsumtion ger långsam återhämtning BNP och efterfrågan, procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

16 Bostadsinvesteringarna tar fart – driver på konjunkturen och bidrar på sikt till bättre fungerande bostadsmarknad Påbörjade lägenheter, tusental, kvartalsvärden respektive bostadsinvesteringar, procent av BNP, löpande priser

17 Anställningsplaner i näringslivet enligt Konjunktur- barometern tyder på högre sysselsättning Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

18 Fortsatt stigande sysselsättningsgrad efter svagt första kvartal Miljoner respektive procent av befolkningen 15–74 år, säsongsrensade kvartalsvärden

19 Men stark ökning av arbetskraften har hållit uppe arbetslösheten Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

20 Hög ungdomsarbetslöshet, men delvis till följd av många heltidsstuderande som söker jobb Procent av arbetskraften respektive befolkningen, 15-24 år säsongsrensade kvartalsvärden

21 Ett annat sätt att mäta: Ungdomar som varken arbetar eller studerar Procent av befolkningen 15-24 år, 2013 Källa: Eurostat

22 Arbetskostnader ökar jämförelsevis långsamt, men det gör även produktiviteten Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

23 Låg vinstandel i näringslivet, men ändå genomsnittligt lönsamhetsomdöme Driftsöverskottets andel av förädlingsvärde, procent, årsvärden respektive lönsamhetsomdöme, nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

24 Fortsatt mycket låg inflation 2014, sedan högre i takt med starkare konjunktur Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

25 Inflationsförväntningar har fallit ytterligare under våren Procent, kvartalsvärden Anm. Medelvärde för alla aktörer i TNS Sifo Prosperas undersökning

26 Långsammare uppgång i inflationen efter 2014 än i Riksbankens senaste prognos KPIF, årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

27 Reporäntan sänks i juli – börjar höjas först när inflationen tydligt stiger Procent, dagsvärden

28 Konjunkturellt motiverade underskott i offentliga finanser – åtstramning krävs 2015-2018 för att nå överskottsmålet Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande, procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

29 I scenariot höjs skatterna med 120 mdr kronor för att bibehålla offentligt åtagande och nå överskottsmålet – ger skattekvot som 2009 Procent av BNP

30 Offentliga sektorns finansiella tillgångar, 2013 Procent av BNP Offentlig sektors finansiella ställning 2013 (procent av BNP): Tillgångar80,2 Skulder53,7 Nettoförmögenhet26,5

31 Offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet fortsätter att stiga – når ca 70 procent av BNP 2060 vid bibehållet överskottsmål Procent av BNP

32 Lägsta statsskulden sedan 1970-talet Procent av BNP

33 Prognosen i sammandrag (mars 2014 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP -1,2 (-0,8)-2,1 (2,0)-1,2 (-1,3) Offentligt finansiellt sparande 3 0,75 (1,25)0,50 (0,75)0,75 (0,75)Reporänta 2 1,3 (1,4)0,5 (0,7)0,9 (0,9)KPIF 7,7 (7,3)8,1 (7,9)8,0 (8,0)Arbetslöshet 1 3,0 (3,2)2,2 (2,6)1,6 (1,5)BNP 201520142013


Ladda ner ppt "Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 18 juni 2014 Konjunkturläget, juni 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser