Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 28 mars 2012 Jesper Hansson. Sammanfattning Flera tecken på förbättrad konjunktur Utmaningar på arbetsmarknaden kvarstår Expansiv penningpolitik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 28 mars 2012 Jesper Hansson. Sammanfattning Flera tecken på förbättrad konjunktur Utmaningar på arbetsmarknaden kvarstår Expansiv penningpolitik."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 28 mars 2012 Jesper Hansson

2 Sammanfattning Flera tecken på förbättrad konjunktur Utmaningar på arbetsmarknaden kvarstår Expansiv penningpolitik – men den skulle kunna vara ännu mer expansiv

3 Fördjupningar i Konjunkturläget, mars 2012 Lägre reporänta påskyndar återhämtningen EU:s finanspakt Uppfyllelse av överskottsmålet Nivån på infrastrukturinvesteringarna i Sverige

4 Prognosen i sammandrag (december 2011 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 0,2 (-0,2)-0,4 (-0,4)0,2 (0,1) Offentligt finansiellt sparande 3 1,50 (1,25)1,50 (0,75)1,75 (1,75)Reporänta 2 1,6 (1,5)1,4 (1,2)1,4 (1,4)KPIF 7,7 (7,9)7,7 (7,8)7,5 (7,5)Arbetslöshet 1 2,5 (3,0)0,4 (0,6)3,9 (4,5)BNP 201320122011 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP

5 Konjunkturbarometern vänder upp i mars Konfidensindikatorer, nettotal, säsongsrensade månadsvärden

6 Konsumentförtroendet återvänder men fortfarande på låg nivå Standardiserade avvikelser från medelvärde

7 Allt pekar inte uppåt – har inköpschefsindex bottnat? Tillverkningsindustrin, diffusionsindex, månadsvärden tom februari (preliminärt marsutfall för euroområdet)

8 ECB:s treårslån till bankerna har minskat oron på de finansiella marknaderna Ränta på interbanklån, differens mot förväntad styrränta procentenheter, 5-dagars glidande medelvärde, dagsvärden

9 Stigande optimism på aktiemarknaderna Börsindex 2006-12-29=100, dagsvärden

10 Tillväxten i världen saktar in 2012 och repar sig därefter långsamt BNP, procentuell förändring

11 Fortsatt lågt resursutnyttjande i USA och euroområdet BNP-gap, procent av potentiell BNP

12 Oförändrade styrräntor flera år till Procent

13 I Sverige föll BNP kraftigt fjärde kvartalet 2011, men nu vänder tillväxten upp Index medelvärde=100, respektive BNP procentuell förändring säsongsrensade kvartalsvärden

14 Svensk export inte lika viktig drivkraft till återhämtningen Exportmarknad och export, procentuell förändring

15 Högt sparande ger utrymme för snabb ökning i hushållens konsumtion 2013-2016 Årlig procentuell förändring, respektive procent av disponibel inkomst

16 Fasta bruttoinvesteringar utvecklas svagt i år Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

17 Offentliga investeringar stabila kring 3 procent av BNP, varav vägar och järnvägar drygt 1 procent av BNP Offentliga myndigheters investeringar, procent av BNP

18 Det krävs nya pengar för att hålla kvar investeringar i vägar och järnvägar på 2011 års nivå Statens investeringar i vägar och järnvägar, procent av BNP, löpande priser

19 Ingen draghjälp från finanspolitiken – endast små förändringar i konjunkturjusterat sparande Finansiellt sparande i offentlig sektor, procent av BNP respektive potentiell BNP

20 Positiva anställningsplaner i näringslivet trots fallande produktion Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

21 Företagen övervintrar, bara tillfälligt fall i sysselsättningen Miljoner respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

22 Sju magra år med hög arbetslöshet 2009—2015 Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

23 Långtidsarbetslösheten stiger och riskerar att bita sig fast på höga nivåer Personer fördelade på tid i arbetslöshet eller i program med aktivitetsstöd, tusental personer, säsongsrensade månadsvärden

24 Indikationer på att matchningen fungerar sämre Genomsnittlig rekryteringstid i privat sektor i månader, säsongsrensade kvartalsvärden

25 Svag produktivitet och stigande löneökningstakt i år Timlön och enhetsarbetskostnad i näringslivet, procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

26 Företagen planerar inte att höja konsumentpriserna Nettotal, 3-månaders glidande medelvärde

27 Underliggande inflation stiger från låg nivå Konsumentpriser, årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

28 Restaurangpriser i KPI har fallit, men hittills med bara ca 30 procent av momssänkningen Procentuell förändring jämfört med föregående månad, säsongsrensade månadsvärden

29 Reporäntan kvar på 1,5 procent till början av 2014 Reporänta, procent, dagsvärden

30 Både in- och utlåningsräntor höga i förhållande till reporäntan Procent, månadsvärden (Finansmarknadsstatistik t.o.m. februari)

31 Hushållens skuldökning lugnar ner sig Utlåning från finansiella institut, årlig procentuell förändring, månadsvärden

32 Alternativscenario: Sänkning av reporäntan till 1 procent i sommar Procent, kvartalsvärden

33 Alternativscenario: Inflation närmare målet KPIF, årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

34 Alternativscenario: Snabbare konjunkturuppgång med mer balanserat resursutnyttjande BNP-gap, procent, kvartalsvärden

35 Varför sänker inte Riksbanken räntan? Konjunkturindikatorerna har vänt upp Riksbanken bedömer att det i nuläget finns färre lediga resurser än KI:s bedömning Osäker bedömning av resursutnyttjandet som bl.a. hänger på matchningen på arbetsmarknaden BNP-gapet sluts och inflation och löner tar fart 2014 i Riksbankens prognos Om KI får rätt kommer Riksbanken att revidera sina prognoser och höja räntan långsammare 2013-2014

36 Prognosen i sammandrag (december 2011 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 0,2 (-0,2)-0,4 (-0,4)0,2 (0,1) Offentligt finansiellt sparande 3 1,50 (1,25)1,50 (0,75)1,75 (1,75)Reporänta 2 1,6 (1,5)1,4 (1,2)1,4 (1,4)KPIF 7,7 (7,9)7,7 (7,8)7,5 (7,5)Arbetslöshet 1 2,5 (3,0)0,4 (0,6)3,9 (4,5)BNP 201320122011 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP

37 Extrabilder

38 Reporänta och arbetsmarknadsgap Procent respektive procent av potentiellt arbetade timmar, säsongsrensade kvartalsvärden

39 BNP-gap och arbetsmarknadsgap Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade timmar, säsongsrensade kvartalsvärden

40 Nominell och real löneutveckling i hela ekonomin Årlig procentuell förändring

41 Sysselsättning Andel av befolkningen i respektive åldersgrupp, procent

42 Produktivitet i näringslivet Kronor per timme, fasta priser referensår 2010, kalenderkorrigerade värden

43 Bostadsinvesteringar och husmarknadsindex i USA Procent av BNP, löpande priser respektive index, säsongsrensade kvartals- respektive månadsvärden

44 Styrräntor Procent, dagsvärden

45 Starkare konjunkturläge i Sverige motiverar tidigare räntehöjningar BNP-gap, procent av potentiell BNP


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 28 mars 2012 Jesper Hansson. Sammanfattning Flera tecken på förbättrad konjunktur Utmaningar på arbetsmarknaden kvarstår Expansiv penningpolitik."

Liknande presentationer


Google-annonser