Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURBAROMETERN 28 juli 2011 ROGER KNUDSEN. KONJUNKTURBAROMETERN 28 juli 2011 ROGER KNUDSEN Innehåll Barometerindikatorn Konjunkturbarometern Företag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURBAROMETERN 28 juli 2011 ROGER KNUDSEN. KONJUNKTURBAROMETERN 28 juli 2011 ROGER KNUDSEN Innehåll Barometerindikatorn Konjunkturbarometern Företag."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURBAROMETERN 28 juli 2011 ROGER KNUDSEN

2 KONJUNKTURBAROMETERN 28 juli 2011 ROGER KNUDSEN Innehåll Barometerindikatorn Konjunkturbarometern Företag Konjunkturbarometern Hushåll Företagens Inflation- och ränteförväntningar

3 Barometerindikatorn KONJUNKTURBAROMETERN 28 juli 2011 ROGER KNUDSEN

4 4 Barometerindikatorn

5 Konfidensindikatorer för de olika sektorerna negativt20Hushåll negativt30Privata tjänstenäringar negativt5Detaljhandel positivt5 Byggindustri negativt40 Tillverknings- industri Jämfört med förra månad Vikt

6 Konjunkturbarometern Företag KONJUNKTURBAROMETERN 28 juli 2011 ROGER KNUDSEN

7 7 Tillverkningsindustri Konfidensindikator

8 8 Tillverkningsindustri Orderingång, utfall

9 9 Tillverkningsindustri Total orderstock

10 10 Tillverkningsindustri Orderingång, förväntningar

11 11 Tillverkningsindustri Produktionsvolym

12 12 Tillverkningsindustri Färdigvarulager

13 13 Tillverkningsindustri Kapacitetsutnyttjande

14 14 Tillverkningsindustri Produktionskapaciteten

15 15 Tillverkningsindustri Antal anställda

16 16 Tillverkningsindustri Brist på arbetskraft

17 17 Tillverkningsindustri Lönsamhet

18 18 Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikator

19 19 Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet

20 20 Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstock

21 21 Bygg- och anläggningsverksamhet Antal anställda

22 22 Bygg- och anläggningsverksamhet Främsta hinder

23 23 Bygg- och anläggningsverksamhet Förväntningar närmaste året

24 24 Handel Konfidensindikator

25 25 Handel Försäljningsvolym

26 26 Handel Försäljningssituation

27 27 Handel Lönsamhet

28 28 Handel Försäljningspriser

29 29 Privata tjänstenäringar Konfidensindikator

30 30 Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagens tjänster

31 31 Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag

32 32 Privata tjänstenäringar Lönsamhet

33 33 Privata tjänstenäringar Antal anställda

34 34 Totala näringslivet Konfidensindikatorn

35 Konjunkturbarometern Hushåll KONJUNKTURBAROMETERN 28 juli 2011 ROGER KNUDSEN

36 36 Hushåll Konfidensindikatorn

37 37 Hushåll Makroindex

38 38 Hushåll Ekonomin i Sverige

39 39 Hushåll Mikroindex

40 Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan Maj 2011Juni 2011Juli 2011 Ett års sikt 4,60 5,00 Två års sikt 5,10 5,40 Fem års sikt 5,205,35,60

41 Uppdatering av konjunkturbilden 28 JUNI 2011 Göran Hjelm Disposition Konjunkturbilden i juniprognosen Ny information sedan juniprognosen Uppdaterad konjunkturbild givet ny information

42 Konjunkturbilden i juniprognosen

43 Sammanfattning, Konjunkturläget juni 2011 Den rekordhöga tillväxten dämpas Tillfälliga faktorer håller nere tillväxten i år Bra förutsättningar för investeringar och konsumtion i Sverige Expansiv ekonomisk politik tar Sverige snabbare ur lågkonjunkturen

44 BNP i världen, OECD och tillväxtekonomierna Årlig procentuell förändring Tillfälliga faktorer orsakar avmattning i den internationella konjunkturen 2011

45 Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden BNP till marknadspris Tillfällig dämpning av kvartalstillväxten resten av 2011

46 Miljoner respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden Snabbt avtagande tillväxt i sysselsättningen Sysselsättning

47 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, månadsvärden Inflationstakten låg men stigande

48 Långsam höjning av styrräntor i omvärlden påverkar lämplig reporänta i Sverige Reporänta Procent, kvartalsvärden

49 Ofinansierade åtgärder om 30 miljarder kronor 2012 Finansiellt sparande och konjunkturjusterat sparande Procent av BNP respektive potentiell BNP

50 Ny information sedan juniprognosen

51 Internationell statistik och indikatorer implicerar svagare tillväxt 2011 Inköpschefsindex i tillverkningsindustrin Index, månadsvärden

52 Nettotal resp. årlig procentuell förändring, månadsvärden Exportorderingång indikerar svagare utveckling av efterfrågan i världen Exportorderingång och export av varor

53 Hushållens förväntningar dämpas Nettotal, månadsvärden resp. årlig procentuell förändring, kvartalsvärden Hushållens förväntningar och konsumtion

54 Relativt långsam tillväxt i detaljhandeln Omsättning i detaljhandeln Månadsvärden

55 Barometerindikatorn och BNP Index, månadsvärden resp. årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade kvartalsvärden Barometerindikatorn indikerar lägre tillväxttakt framöver

56 Sysselsättningstillväxten dämpas påtagligt Anställningsplaner och sysselsättning Nettotal resp. procentuell förändring, kvartalsvärden

57 Utfall för inflationen lägre än förväntat Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, månadsvärden

58 Ekonomisk politik Penningpolitik – Riksbankens egen reporänteprognos oförändrad vid mötet 4 juli. – Riksbankens prognostiserar två höjningar till 2011 – I juni prognostiserade KI en höjning till 2011 – Terminsräntor (RIBA futures) i linje med KI-prognos Finanspolitik – Uttalanden i Almedalen stödjer juniprognosen på 30 miljarder i ofinansierad åtgärder 2012

59 Uppdaterad konjunkturbild givet ny information

60 Jämfört med prognosen för 2011 i juni: BNP-tillväxten hög 2011 men dämpas möjligen snabbare än väntat 2011 kv2-kv4 – Dagens Konjunkturbarometer något svagare än väntat – Hushållens konsumtion svagare än i juniprognos – Något långsammare tillväxt i OECD – Månadsstatistik för utrikeshandel pekar mot lägre export- och importutveckling  Svagare efterfrågeutveckling än förväntat Sysselsättningstillväxten mycket hög 2011 men dämpas möjligen snabbare än väntat 2011 kv2-kv4 – Svagare utveckling i maj än förväntat – Lediga platser föll kraftigt i juni Inga nämnvärda förändringar av inflation, reporänta eller finanspolitik


Ladda ner ppt "KONJUNKTURBAROMETERN 28 juli 2011 ROGER KNUDSEN. KONJUNKTURBAROMETERN 28 juli 2011 ROGER KNUDSEN Innehåll Barometerindikatorn Konjunkturbarometern Företag."

Liknande presentationer


Google-annonser