Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Finansmarknaderna fungerar bättre Skillnad mellan 3 månaders interbankränta och förväntad styrränta, räntepunkter (Basis-spread) Källor: Reuters EcoWin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Finansmarknaderna fungerar bättre Skillnad mellan 3 månaders interbankränta och förväntad styrränta, räntepunkter (Basis-spread) Källor: Reuters EcoWin."— Presentationens avskrift:

1 1. Finansmarknaderna fungerar bättre Skillnad mellan 3 månaders interbankränta och förväntad styrränta, räntepunkter (Basis-spread) Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

2 2. Kreditförlusterna ökar Miljarder SEK netto, summerat över fyra kvartal, fasta priser 2009-03-31 Källa: Finansiell stabilitet 2009:1, Riksbanken

3 3. BNP-tillväxt i världen Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos.

4 4. Långsam återhämtning Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken Anm. Streckade staplar avser Riksbankens prognos PPR Juli.

5 5. Oljepris, Brentolja USD per fat Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

6 6. Råvarupriser USD, Index 2000 = 100 Källa: The Economist

7 7. Konsumentpriser USA Årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Labor Statistics och OECD

8 8. Reala bostadspriser, USA Index 1950 = 100 Källa: Robert J. Schiller, Princeton University Anm. Utfall tom Q1 2009.

9 9. Tecken på vändning Inköpschefsindex, index över 50 indikerar tillväxt Källor: Institute for Supply Management, NTC Research Ltd och Konjunkturinstitutet

10 10. Konsumentpriser euroområdet Årlig procentuell förändring Källor: Eurostat och OECD

11 11. BNP internationellt Årlig procentuell förändring Källa: IMF juli 2009

12 12. BNP i Sverige Årlig procentuell förändring Anm. Streckade staplar avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

13 13. Barometerindikator Index Källa: Konjunkturinstitutet

14 14. Tecken på vändning Inköpschefsindex, index över 50 indikerar tillväxt Källor: Institute for Supply Management, NTC Research Ltd och Konjunkturinstitutet

15 15. Sysselsättning Tusentals personer, EU-definition 15-74 år, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Data innan 2001 utgörs av Riksbankens länkning

16 16. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, EU-definition 15-74 år, säsongrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Data innan 2001 utgörs av Riksbankens länkning. Källor: SCB och Riksbanken

17 17. Inflationen nära målet Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

18 18. Växelkurser Kronor per euro respektive dollar Källa: Reuters EcoWin

19 19. Arbetskostnad per producerad enhet Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

20 20. Inflationsförväntningar Årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet och Prospera Research AB

21 21. Bytesbalans och offentliga finanser Procent av BNP Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

22 22. Låg reporänta under lång tid Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervall beräknade med historiska prognosfel.

23 23. Resursutnyttjande Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.


Ladda ner ppt "1. Finansmarknaderna fungerar bättre Skillnad mellan 3 månaders interbankränta och förväntad styrränta, räntepunkter (Basis-spread) Källor: Reuters EcoWin."

Liknande presentationer


Google-annonser