Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPR 2007:3 071030. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPR 2007:3 071030. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken."— Presentationens avskrift:

1 PPR 2007:3 071030

2 Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

3 Diagram 2. BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

4 Diagram 3. KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

5 Diagram 4. UND1X med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

6 Diagram 5. BNP för USA och euroområdet Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: Eurostat, US department of Commerce och Riksbanken

7 Diagram 6. BNP i Sverige och världen Årlig procentuell förändring Källor: IMF, SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

8 Diagram 7. Total svensk export och exportmarknadsindex för varor Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Punkter avser Riksbankens prognos.

9 Diagram 8. Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

10 Diagram 9. Hushållens disponibla inkomst, konsumtion och sparkvot Årlig procentuell förändring, fasta priser respektive procent av disponibel inkomst Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

11 Diagram 10. Offentliga konsumtionsutgifter Årlig procentuell förändring, fasta priser Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

12 Diagram 11. Offentligt sparande Procent av BNP Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos.

13 Diagram 12. Befolkning, arbetskraft och sysselsatta 1000-tals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

14 Diagram 13. Andel öppet arbetslösa 16-64 år och andel arbetslösa 15-74 år enligt EU:s förordningar Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

15 Diagram 14. Faktisk och trendmässig produktivitetstillväxt i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Trend beräknad med HP-filtret. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

16 Diagram 15. Enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

17 Diagram 16. KPI och UND1X Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

18 Diagram 17. UND1X exklusive energi Årlig procentuell förändring Källa: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

19 Diagram 18. BNP Kvartalsförändringar i procent, uppräknad till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

20 Diagram 19. Antal sysselsatta 1000-tals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

21 Diagram 20. Oljepris, Brentolja USD per fat Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

22 Diagram 21. Reporänteprognoser vid olika tillfällen Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

23 Diagram 22. UND1X-prognoser vid olika tillfällen Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

24 Tabell 1. Inflation, årsgenomsnitt Årlig procent förändring Anm. Bedömning i föregående rapport inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken

25 Tabell 2. Inflation, tolvmånaderstal Årlig procent förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Bedömning i föregående rapport inom parentes.

26 Tabell 3. Nyckeltal Årlig procent förändring om inget annat anges Källor: SCB och Riksbanken Anm. Bedömning i föregående rapport inom parentes.

27 Tabell 4. Reporänteprognos Procent, kvartalsgenomsnitt Källa: Riksbanken Anm. Bedömning i föregående rapport inom parentes.

28 Diagram 23. Reporänteantaganden Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

29 Diagram 24. UND1X Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

30 Diagram 25. BNP Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

31 Diagram 26. Produktionsgap (BNP) Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

32 Diagram 27. Arbetsmarknadsgap Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

33 Diagram 28. Arbetade timmar Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

34 Diagram 29. Sysselsättningsgrad Procent, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

35 Diagram 30. Öppen arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

36 Diagram 31. Timlön, scenario med högre kostnadstryck Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Lön per timme enligt nationalräkenskaperna.

37 Diagram 32. Arbetsproduktivitet, scenario med högre kostnadstryck Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

38 Diagram 33. BNP, scenario med högre kostnadstryck Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

39 Diagram 34. UND1X, scenario med högre kostnadstryck Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

40 Diagram 35. Reporänta, scenario med högre kostnadstryck Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

41 Diagram 36. BNP, scenario med svagare efterfrågan i omvärlden Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

42 Diagram 37. UND1X, scenario med svagare efterfrågan i omvärlden Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

43 Diagram 38. Reporänta, scenario med svagare tillväxt i omvärlden Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

44 Diagram 39. Skillnad mellan interbankräntor och statspappersräntor under 2007 Procentenheter Källa: Riksbanken Anm. Differensen är beräknad som skillnaden mellan tre månaders interbankränta och tre månaders statsskuldväxel i respektive land.

45 Diagram 40. Referensränta i Sverige Procent Källa: Riksbanken Anm. STIBOR T/N avser dagslåneräntan från i morgon till i övermorgon.

46 Diagram 41. Räntor i Sverige Procent Källor: SBAB och Riksbanken Anm. Avser tre månaders boränta från SBAB samt tre månaders interbankränta.

47 Diagram 42. BNP Årlig procentuell förändring Källor: Eurostat, OECD och US Department of Commerce

48 Diagram 43. Inköpschefsindex i USA Index, oförändrad aktivitet = 50 Källor: Institute for Supply Management

49 Diagram 44. Sysselsättning och privat konsumtion i USA Årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Labour Statistics och Department of Commerce

50 Diagram 45. Konfidensindikatorer i tillverkningsindustrin Nettotal Källa: EU-kommissionen

51 Diagram 46. Konfidensindikatorer för hushåll Nettotal, avvikelser från historiska genomsnitt, 1985-2006 Källor: EU-kommissionen och Riksbanken

52 Diagram 47. Penningpolitiska förväntningar i euroområdet och USA Procent Källa: Riksbanken

53 Diagram 48. Penningpolitiska förväntningar Procent Källor: Prospera Research AB och Riksbanken

54 Diagram 49. Långa räntor Procent Källa: Riksbanken Anm. Statsobligationer med ca 10 års återstående löptid.

55 Diagram 50. Växelkursutveckling SEK/EUR och SEK/USD Källa: Riksbanken

56 Diagram 51. Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken Anm. Punkter avser prognos i PPR 07:2 för kvartal tre och fyra 2007.

57 Diagram 52. Börsutveckling Index, 1999-01-01 = 100 Källa: Reuters Ecowin

58 Diagram 53. Penningmängd Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

59 Diagram 54. Småhuspriser och total utlåning till svenska hushåll Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Kvartalsvisa observationer av småhuspriser och månatliga för utlåning till hushåll.

60 Diagram 55. BNP Kvartalsförändringar i procent, uppräknad till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

61 Diagram 56. Konfidensindikatorn för viktiga branscher Säsongrensade nettotal Källa: Konjunkturinstitutet

62 Diagram 57. Fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring Källa: SCB och Riksbanken

63 Diagram 58. Detaljhandelns omsättning och hushållens konsumtion Årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet och SCB Anm. Ej kalenderkorrigerade värden.

64 Diagram 59. Hushållens sparande Andel av disponibel inkomst, procent Källa: SCB och Riksbanken Anm. Fyra kvartals glidande medelvärde.

65 Diagram 60. Offentligt sparande Procent av BNP Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos.

66 Diagram 61. Nationellt bruttosparande Procent av BNP Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

67 Diagram 62. Nyanmälda och kvarstående lediga platser samt varsel 1000-tal, säsongsrensade data Källa: AMS Anm. Tre månaders glidande medelvärde.

68 Diagram 63. Anställningsplaner och sysselsatta i näringslivet Nettotal respektive årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken

69 Diagram 64. Skattade gap Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken

70 Diagram 65. Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongsrensade data Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

71 Diagram 66. Andel företag med brist på arbetskraft Procent, säsongsrensade data Källa: Konjunkturinstitutet Anm. Tre tjänstebranscher avser datakonsulter, uppdragsverksamhet och åkerier.

72 Diagram 67. Sysselsättningsgrad Procent av befolkning 16-64 år i arbetskraften Källor: SCB och Riksbanken Anm. Data före 1993 är länkade av Riksbanken.

73 Diagram 68. Löner i näringslivet Årlig procentuell förändring Källa: Medlingsinstitutet Anm. Tre månaders glidande medelvärde.

74 Diagram 69. Enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

75 Diagram 70. Vinster i näringslivet enligt nationalräkenskaperna Procent av förädlingsvärde Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

76 Diagram 71. Faktisk inflation (KPI) samt hushållens och företagens inflationsförväntningar på ett års sikt Årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet och SCB Anm. Kurvorna har förskjutits framåt 12 månader för att motsvara den tidpunkt som förväntningarna avser.

77 Diagram 72. Olika aktörers inflationsförväntningar på två års sikt Årlig procentuell förändring Källa: Prospera Research AB Anm. För perioden 1996-2001 avsåg förväntningarna "de kommande två åren", sedan 2002 avses "om två år".

78 Diagram 73. Skillnaden mellan nominella och real 5-årsräntor (break-even inflation) Procentenheter Källa: Riksbanken

79 Diagram 74. UND1X exklusive energi uppdelat i varor, tjänster och livsmedel Årlig procentuell förändring Källa: SCB och Riksbanken Anm. Inom parentes anges respektive komponents vikt i UND1X.

80 Diagram 75. Prisförväntningar och Livsmedelspriser i UND1X Nettotal och årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken

81 Diagram 76. Metallpriser och importpriser i producentled Årlig procentuell förändring Källor: SCB och IMF Anm. Metallpriser är IMF:s sammanvägning av priset på ett antal basmetaller.

82 Diagram 77. KPI, UND1X och UND1X exklusive energi Årlig procentuell förändring Källa: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

83 Diagram 78. Olika mått på underliggande inflation Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

84 Tabell A1. Inflation, tolvmånaderstal Årlig procentuell förändring Anm. Bedömning i föregående rapport inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken

85 Tabell A2. Förändring i KPI jämfört med UND1X Årlig procentuell förändring och procentenheter Källor: SCB och Riksbanken Anm. Bedömning i föregående rapport inom parentes.

86 Tabell A3. Finansiella prognoser i sammanfattning Procent, årsgenomsnitt Källa: Riksbanken Anm. Bedömning i föregående rapport inom parentes.

87 Tabell A4. Internationella förutsättningar Årlig procentuell förändring Källor: IMF, Intercontinental Exchange, OECD och Riksbanken Anm. Bedömning i föregående rapport inom parentes.

88 Tabell A5. Försörjningsbalans Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Bedömning i föregående rapport inom parentes.

89 Tabell A6. Produktion och sysselsättning Årlig procentuell förändring om ej annat anges Källor: AMS, SCB och Riksbanken Anm. Bedömning i föregående rapport inom parentes. * Procent av arbetskraften

90 Tabell A7. Löner och enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

91 Tabell A8. Reporänta Procent, årsgenomsnitt Källa: Riksbanken

92 Tabell A9. UND1X Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

93 Tabell A10. BNP Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

94 Tabell A11. Arbetade timmar Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

95 Tabell A12. Öppen arbetslöshet Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

96 Tabell A13. Scenario med högre kostnadstryck Årlig procentuell förändring om ej annat anges Anm. Huvudscenariots prognos inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken * Procent, årsgenomsnitt

97 Tabell A14. Scenario med svagare efterfrågan i omvärlden Årlig procentuell förändring om ej annat anges Källor: SCB och Riksbanken Anm. Huvudscenariots prognos inom parentes. * Procent, årsgenomsnitt

98 Diagram R1. Börsutvecklingen i USA, euroområdet och Sverige 1987- 2007 Nivå, logaritmisk skala, index 1987 = 100 Anm. De lodräta strecken indikerar början på olika turbulenta perioder. Källor: Bloomberg och Reuters Ecowin

99 Diagram R2. Räntan på företagsobligationer i USA Procent Anm. De lodräta strecken indikerar början på olika turbulenta perioder. Källa: Reuters Ecowin

100 Diagram R3. Ted-spreadar i USA, euroområdet och Sverige Räntepunkter, månadsgenomsnitt Källor: Bloomberg och Reuters Ecowin Anm. De lodräta strecken indikerar början på olika turbulenta perioder.

101 Diagram R4. BNP i Euroområdet, Sverige och USA Årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och SCB Anm. De lodräta strecken indikerar början på olika turbulenta perioder.

102 Diagram R5. Inflation och inflationsförväntningar Årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken

103 Diagram R6. Sambandet mellan inflationsförväntningar och inflation ett år senare, 1993-2007 Årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken

104 Diagram R7. En jämförelse av Riksbankens och hushållens inflationsprognoser Årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken Anm. Prognoserna är framskjutna 12 månader för att matcha KPI-utfallen de avser.

105 Diagram R8. Riksbankens och hushållens inflationsprognoser Årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "PPR 2007:3 071030. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken."

Liknande presentationer


Google-annonser