Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 1  Introduktion  BNP Litteratur: kapitel 3, (F&J) 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 1  Introduktion  BNP Litteratur: kapitel 3, (F&J) 1."— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 1  Introduktion  BNP Litteratur: kapitel 3, (F&J) 1

2 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 2 Varför beräknas BNP?  Jämförelser över tiden – långsiktiga: levnadsstandard – kortsiktiga: hög- eller lågkonjunktur  Jämförelser mellan länder

3 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 3 Det cirkulära flödet Varor, tjänster Faktortjänster Realt flöde Hushåll Faktormarknad Varumarknad Företag Inkomster (Y) Konsumtions- utgifter (C) Monetärt flöde

4 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 4 BNP =Y: tre mätmetoder: tre mätställen Konsumtionsutgifter (C ) Investeringsutgifter (I+I L ) Offentliga utgifter (G) Nettoexport (NX =X-IM) Företag 3. Produktion = Y Y = C + I + I L + G + (X-IM) 2. Inkomster = Y 1:Utgifter:

5 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 5 BNP - tre sätt att beräkna  1. Utgiftsmetoden (användningsmetoden) –summa utgifter för nya, inhemska varor och tjänster för slutlig användning  2. Inkomstmetoden –summa faktorinkomster = löner (arbetsersättning) och driftsöverskott (kapitalersättning)  3. Produktionsmetoden –summa förädlingsvärden  Principer är fastställda av FN med specialbestämmelser i EU

6 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 6 Utgiftsmetoden  C = privat konsumtion (hushåll)  I = investeringar (företag)  I L = lagerinvesteringar (företag)  G = offentlig konsumtion och investeringar (offentlig sektor)  X = export (utlandet)  IM = Import (hushåll, företag och offentlig sektor)  BNP-identiteten: Y= BNP = utgifter = (C-C IM ) + (I-I IM ) + (I L – I L,IM )+ (G –G IM ) + (X- X IM ) = C + I + I L + G + X - IM = C + I + I L + G + NX

7 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 7 BNP-identiteten, forts  BNP = utgifter om: – endast utgifter för inhemsk produktion genom subtraktion av import, IM – endast utgifter för ny produktion – endast utgifter för slutlig användning – utgifter för osålda varor, lagerinvesteringar, inkluderas

8 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 8 Försörjningsbalansen: alternativ uppställning av BNP-identiteten

9 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 9 Försörjningsbalansen år 2008 i Sverige, miljarder kronor Källa: SCB Nationalräkenskaper, kvartal, (ej slutlig).

10 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 10 Produktionsmetoden  Förädlingsvärde (value added) Försäljningsvärde minus kostnader för insatsvaror.

11 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 11 Från ax till limpa. Alla BNP-metoder ger samma resultat Utgifts- metoden Produktions- metoden Inkomst- metoden

12 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 12 Att jämföra BNP över tiden  Real BNP Mått på den totala kvantiteten varor och tjänster som produceras under ett år. Benämns också BNP i fasta priser.  Nominell BNP Mått på den totala kvantiteten varor och tjänster som produceras under ett år i löpande priser. Benämns också BNP i löpande priser.  BNP-deflatorn Genomsnittlig prisnivå på samtliga varor och tjänster som ingår i BNP relativt ett basår (referensår).

13 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 13  BNP-deflator = prisindex = enhet: ingen (axelmarkering: Index 1990 =1, eller Index 1990 = 100)  Real BNP = enhet: 1990-kronor (om prisindex = 1 år 1990)  Nominell BNP = BNP-deflator  real BNP enhet: kronor/år

14 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 14 Real och nominell BNP i Sverige 1970-2010

15 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 15 Årlig tillväxt i real BNP i Sverige 1970-2010

16 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 16  Real BNP per capita Ett mått på materiell levnadsstandard  Real BNP per capita =  Tillväxt i real BNP per capita = tillväxt i real BNP - befolkningstillväxt  Läs appendix: Relativa förändringar

17 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 17 Att jämföra BNP mellan länder  BNP i dollar =  Exempel: –Svensk BNP 2005: 2 673 miljarder kronor –Faktisk växelkurskurs 2005: 7,50 SEK/USD  Alltså: 2 673 miljarder SEK/7,50 SEK/USD = 356 miljarder USD

18 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 18  Big Mac-index Hypotetisk växelkurs mot dollar som gör att en Big Mac kostar detsamma i dollar i USA och det andra landet.  Big Mac-index = enhet: SEK/USD

19 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 19  Köpkraftsjusterad växelkurs (PPP-växelkurs) Hypotetisk växelkurs mot dollar som gör att en varukorg kostar detsamma i dollar i alla länder.  Köpkraftsjusterad växelkurs = enhet: SEK/USD

20 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 20  Köpkraftsparitetsjusterad BNP (PPP-justerad BNP) BNP i dollar med hänsyn till köpkraften av dollar.  Köpkraftsjusterad BNP i dollar =  Exempel: –Svensk BNP 2005: 2 673 miljarder kronor –PPP-växelkurs 2005: 9,06 SEK/USD –Alltså: 2 673 miljarder SEK/9,06 SEK/USD = 295 miljarder USD

21 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 21 BNP per capita i Sverige och USA i dollar enligt faktisk- och PPP-växelkurs 2007

22 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 22 BNP och BNI  Bruttonationalprodukten (BNP) Värdet av alla inkomster som genereras inom nationens gränser under en viss period.  Bruttonationalinkomsten (BNI) Värdet av alla inkomster som genereras av nationens permanent bosatta befolkning under en viss period.  BNI = BNP + primära inkomster från utlandet, netto –Primära inkomster från utlandet, netto Nettot av löner och kapitalersättning från utlandet.

23 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 23  Nettonationalprodukten (NNP) BNP minus kapitalförslitning. Den långsiktigt hållbara produktionsnivån.  NNP = BNP – kapitalförslitning  Nationalinkomsten (NI) = BNI - kapitalförslitning NNP och NI

24 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 24  Disponibel nationalinkomst (DNI) = nationalinkomst + nettotransfereringar från utlandet (U-hjälp m.m.)  Disponibel bruttonationalinkomst DBNI = BNI + nettotransfereringar från utlandet (U-hjälp m.m.) Disponibelbegrepp

25 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 25 Från BNP till disponibel nationalinkomst i Sverige år 2006, miljarder kronor Bruttonationalprodukt : 2 901 Nettonationalprodukt: 2 547Bruttonationalinkomst: 2 949 Nationalinkomst: 2 595 Disponibel nationalinkomst: 2 557 - Kapitalförslitning: 354 + Primära inkomster från utlandet, netto: 48 - Kapitalförslitning: 354 + Nettotransfereringar från utlandet: -38

26 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 26

27 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 27 Mäter BNP per capita levnadsstandard?  Tidsserieperspektivet. Hur mycket rikare eller fattigare är ett visst land idag än under tidigare perioder?  Tvärsnittsperspektivet. Hur mycket rikare eller fattigare är ett visst land än andra länder.  Systematiska fel av samma relativa storlek spelar ingen roll.

28 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 28 Mäter BNP per capita levnadsstandard? Produktion underskattas:  Ekonomiska aktiviteter utanför den reguljära marknaden –Svart sektor: nu c:a 5 % av BNP –Ilegal sektor: öka BNP 0,15 procent –Hemarbete: öka BNP 100 procent  Produktivitetsutvecklingen i den offentliga sektorn = 0% (underskattning eller överskattning)

29 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 29 Mäter BNP per capita levnadsstandard? ProblemLösning Aktiviteter utanför reguljär marknad BNP per sysselsatt FritidBNP/timme InkomstfördelningGini-koefficient MiljöförstöringGrön NNP Ändliga resurserGrön NNP Icke-materiella levnadsbetingelserHDI o liknande, Lyckomått


Ladda ner ppt "Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 1  Introduktion  BNP Litteratur: kapitel 3, (F&J) 1."

Liknande presentationer


Google-annonser