Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Privatekonomi och aktiesparande Spara – smart eller tråkigt? Aktiekunskapskurs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Privatekonomi och aktiesparande Spara – smart eller tråkigt? Aktiekunskapskurs."— Presentationens avskrift:

1 Privatekonomi och aktiesparande Spara – smart eller tråkigt? Aktiekunskapskurs

2 Ung Privatekonomi Initiativtagare och huvudsamarbetspartners Samarbetsföretag

3 Vad ska man tänka på? Hur lång tid Avkastning/risk Din privatekonomi Tid, intresse, kunskap Ditt sparande

4 Din privatekonomi Budget –Går din budget ihop? –Kan du spara in på något? Inkomster Studielån Studiebidrag Lön Övrigt Summa Kostnader Hyra El Mat Kläder/skor Hygien Telefon/Internet Hemförsäkring Hemutrustning (dator, tv mm.) Övrigt Summa

5 Småköpen som gröper ur din plånbok Glasspinne (en per dag under sommaren á ca 15 kr)1380 kr Chokladbitar (tre stycken á 10 kr tre ggr per vecka)1560 kr Chips, 200 gr (två per vecka á ca 22 kr)2290 kr Läsk, 33 cl (en per dag á 10 kr)3650 kr Mineralvatten, 50 cl (fyra stycken per vecka á 16 kr)3330 kr Veckotidning (en per vecka á ca 25 kronor)1300 kr Du hade istället kunnat spara totalt 13 510 kronor, 1 126 kr/månad

6 Olika sparformer Värdepapper • Bank –Sparkonto • Obligationer –Premieobligationer –Aktieindexobligationer • Fonder –Räntefonder –Blandfonder –Aktiefonder • Aktier Andra sparformer • Olja • Försäkringar • Valuta • Fastigheter • Hockeybilder

7 Aktier – avkastning, tid och risk En krona investerad 1945 – december 2007 19452007 Aktier 3101 kr Priser 18,7 kr Bank 46,4 kr Obligationer 61,1 kr

8 Aktier – avkastning, tid och risk En krona investerad 1997 – december 2007 Aktier, 2,6 kr Obligationer 1,9 kr Bank, 1,4 kr Priser, 1,2 kr 19972007

9 Vad är en aktie? En ägarandel i ett aktiebolag A-aktieB-aktie

10 Olika sätt att spara i aktier Enskilda företag Investmentbolag Fonder

11 Var handlar du? •Börsen – en second hand shop

12 Hur går handeln till? Köpare/säljare Registrering Order Avräkningsnota Avslut Kontoutdrag Aktiemäklare Börsen

13 Omvärldsfaktorer och marknaden Utländska börser Företagsvinster Rykten/spekulationer Företagsköp Räntor/konjunkturenUtdelningar Utbud och efterfrågan

14 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell 1.Förstå vad du köper –Vilken är företagets affärsidé? –Vilka produkter/tjänster säljer företaget? –Vilken marknad säljer företaget sina produkter på? –Vilka är företagets konkurrenter? –Hur ser företagets framtidsutsikter ut?

15 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell 2.Sök information –Intern information •Årsredovisningar och delårsrapporter •Företagets hemsida •Företagsbesök/presentationer/träffar –Extern information •Dagstidningar och veckotidningar •Analyser •Radio/TV/Internet

16 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell 3. Hur länge kan du avvara pengarna? –Börsen har historiskt sett stigit –Höga transaktionskostnader vid många affärer –Kortsiktiga svängningar

17 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell 4.Spara regelbundet –Omöjligt att pricka in toppar och bottnar –Lätt att falla i psykologiska gropar 100 80 60 Pris Köp 1 Snittkurs: 100 kr Köp 2 Snittkurs: 89 kr Köp 3 Snittkurs: 75 kr Köp 4 Snittkurs: 77 kr Köp 5 Snittkurs: 81 kr

18 Antal bolag Bolagsrisk Marknadsrisk 125 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell 5. Sprid dina risker –Investera i 10-15 olika företag –Investera 5-7 olika branscher –Investera i olika marknader –Undvik belåning Risk

19 Vilken aktiemäklare väljer du? BankerNätmäklare

20 Att handla

21 Att välja aktiemäklare •Hur mycket och ofta kommer du att handla? •Vilka tjänster vill du ha tillgång till? •Jämför courtage och minimicourtage

22 Courtage – mäklarens provision Mäklare 1 0,15 % i courtage och minimicourtage 9 kr 1 affär för 5000 kr = 9 kr 1 affär för 80 000 kr = 120 kr Mäklare 2 0,12 % i courtage och minimicourtage 89 kr 1 affär för 5 000 kr = 89 kr 1 affär för 80 000 kr = 96 kr

23 Aktiemarknadens uppgift Aktiemarknadens syften delas in i tre huvudkategorier: •Samhälle –Bidra till en effektiv fördelning av resurser –Bidra till spridning av ägandet –Ökar insynen i börsbolagen •Företag –Tillhandahåller kapital för växande företag •Individen –Bidrar till möjligheten för privatpersoner att spara effektivt

24 Grundprincip I ”En krona idag är mer värd än en krona imorgon”

25 Grundprincip II Avkastningen hos varje investering har två dimensioner: –Investeraren skall ersättas för den tid denne skjuter upp sin konsumtion –Investeraren ska ersättas för den risk investeringen innebär

26 Avkastningskravet Ersättning för tid = riskfri ränta Riskpremie = avkastningskrav - riskfri ränta Riskfri ränta = avkastningskrav på exempelvis statsskuldsväxlar Ersättning för risk = riskpremie

27 Aktier – avkastning, tid och risk En krona investerad 1945 – december 2007 19452007 Aktier 3101 kr Priser 18,7 kr Bank 46,4 kr Obligationer 61,1 kr

28 Aktier – avkastning, tid och risk En krona investerad 1997 – december 2007 Aktier, 2,6 kr Obligationer 1,9 kr Bank, 1,4 kr Priser, 1,2 kr 19972007

29 Förädlingsprocessen Resultat Kunder KostnaderIntäkter Produkter Resurser Leverantör

30 Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning, rörelsens intäkter Kostnad för sålda varor, råvaror, personal, distribution etc. Bruttoresultat Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Minoritetens andel av resultatet Resultat efter skatt 7000 -5900 1100 -400 700 -160 540 -284 256 -77 -5 174 5850 -5073 777 -380 397 -140 257 -50 207 -62 -5 140 20062005 Källa: Aktieboken 2006/2007

31 Balansräkning i sammandrag Tillgångar Anläggningstillgångar Maskiner, fastigheter mm. Omsättningstillgångar Kassa, kundfordringar, varulager mm. Summa Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen Obeskattade reserver Periodiseringsfond Långfristiga skulder Lån mm. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder mm. Summa Eget kapital och skulder Källa: Aktieboken 2006/2007 2006 1790 5343 100 80 1050 1550 1290 1373 174 599 500 2006 3553

32 Vad påverkar aktiens värde Aktie/Bolaget Tekniska faktorer Prisrörelser Likviditetsströmmar Relativ analys Fundamentala faktorer Företagsanalys ”Marknaden”Omvärldsfaktorer

33 Relativ analys Vid relativ analys jämförs nyckeltal för det aktuella bolaget med liknande bolag i Sverige och/eller utomlands

34 Företagsanalys •Ekonomisk ställning –JEK/aktie –Soliditet –Likviditet •Lönsamhet –Vinst/aktie –Avkastning på eget kapital •Utdelning –Direktavkastning –Utdelningstillväxt eller Effektivavkastning •Kursnivå –P/E tal –PEG tal –P/S tal

35 Ekonomisk ställning •Justerat eget kapital (JEK) •JEK/aktie Eget kapital + 70% obeskattade reserver antal aktier

36 Ekonomisk ställning, forts. •Likviditet •Soliditet Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder JEK Balansomslutning

37 Lönsamhet •Vinst/aktie •Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto – 30% skatt Antal aktier Resultat efter finansnetto Justerat eget kapital

38 Utdelning •Direktavkastning •Utdelningstillväxt eller effektivavkastning Utdelning per aktie Aktuell aktiekurs Kursförändring + utdelningar Investerat kapital

39 Kursnivå •P/E tal •PEG tal •P/S tal Aktuell aktiekurs Vinst per aktie P/E tal Vinsttillväxt i % Aktuell aktiekurs Försäljning per aktie

40 Vad påverkar aktiens värde Aktie/Bolaget Tekniska faktorer Prisrörelser Likviditetsströmmar Relativ analys Fundamentala faktorer Företagsanalys ”Marknaden”Omvärldsfaktorer

41 Betavärde – ett riskmått Hur rör sig kursen i jämförelse med övriga marknaden? –Betavärde 0 = rör sig helt oberoende av övriga marknaden –Betavärde 1 = rör sig exakt som övriga marknaden Om marknaden stiger med 10% Aktie Betavärde Stiger aktien med Företag Ett AB0,8 + 8 % Företag Två AB1 + 10 % Företag Tre AB1,2 + 12 %

42 Index – något att jämföra med –Viktat index – stora företag påverkar genomsnittet mer än små –Oviktat index – alla företag påverkar genomsnittet lika mycket –PI eller GI All-shareindex, listindex och sektorindex Benchmarkindex Handelsbara index Ett index visar hur det går totalt sett för till exempel ett land, en region eller en bransch

43 Olika index •Några av de mest vanliga indexen –OMXS – Stockholm All Share –OMXS30 – 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen –AFGX – Affärsvärldens generalindex •Listindex –OMXS Small Cap –OMXS Mid Cap •Sektorindex –SX10 Energi –SX15 Material –SX20 Industri –SX25 Sällanköpsvaror

44 Vad påverkar aktiens värde Aktie/Bolaget Tekniska faktorer Prisrörelser Likviditetsströmmar Relativ analys Fundamentala faktorer Företagsanalys ”Marknaden”Omvärldsfaktorer

45 Teknisk analys •Grundar sig i historiska kursrörelser •Likviditetsströmmar –Betalningsströmmar till och från institutionella placerare –Nyemissioner –Nyintroduktioner –Uppköp –Sammanslagningar

46 Grafer och trender

47 Dagliga kursrörelser

48 Att vara aktieägare Som aktieägare har du rätt att: –Delta och rösta på bolagsstämman –Ta del av företagets eventuella vinst –Företrädesrätt vid ev. avknoppningar av dotterbolag –Delta i de flesta typer av emissioner Som aktieägare är du skyldig att: –Betala skatt på den eventuella utdelning du får –Betala skatt på eventuella reavinster vid försäljning –Deklarera ditt aktieinnehav i deklarationen

49 Aktiebeskattning Tre sätt aktieaffärer beskattas på: –Förmögenhetsskatt 1,5 % (av belopp överskjutande 1 500 tkr) –Utdelningsskatt 30 % –Reavinstskatt 30 % Exempel vid försäljning med vinst: Sålt 150 kr Köpt-100 kr Vinst= 50 kr Skatt: 0,3x50 kr = 15 kr

50 Nyemission Nyemission - ägartillskott Exempel 1:2 167Nytt teoretiskt värde ??300Totalt 50 000100 Nytecknade aktier 40 000200 Gamla aktier VärdeKursAntal aktier

51 Fondemission Fondemission – stärker aktiekapitalet i företaget Exempel 1:3 300 75 4Efter emission 3001003Före emission VärdeKursAntal aktier

52 Split Split – delar aktien i flera delar Exempel 1:3 600 200 3Efter split 600 1Före split VärdeKursAntal aktier

53 Split Det finns även omvänd split Exempel 3:1 30 1Efter split 30103Före split VärdeKursAntal aktier

54 Var handlar du? •Börsen – en second hand shop

55 Hur går handeln till? Köpare/säljare Registrering Order Avräkningsnota Avslut Kontoutdrag Aktiemäklare Börsen

56 Reglerad marknad vs. handelsplattform •Reglerade marknaden –Stockholmsbörsens Nordiska lista (OMX) •Large cap •Mid cap •Small cap –Nordic Growth Market (NGM) •NGM Equity •Handelsplattformer –Stockholmsbörsens First North –NGM MTF –Aktietorget –Göteborgslistan m.fl.

57 Nordiska listan - krav •3 års verifierbar historia •Normen 500 aktieägare – 1 000 EUR •Normen 25 % av aktierna i allmän ägo •Marknadsvärde min. 1 miljon EUR •Delas in i listor efter marknadsvärde –Large Cap –Mid Cap –Small Cap

58 List- och branschindelning •Marknadsvärde –Large Cap1 miljard EUR –Mid Cap150 miljoner EUR –Small Capunder 150 miljoner EUR •Branschtillhörighet –Information Technology –Consumer Disrectionary –Telecommunication services –Och flera…

59 Olika typer av aktier •Tillväxtaktier –Teknologi –Telekom •Cykliska aktier –Skog –Verkstad •Räntekänsliga aktier –Finans –Fastigheter •Defensiva aktier –Läkemedel –Dagligvaror

60 Fatta köpbeslut En aktie kan vara köpvärd när: –Kurstillväxten varit långsammare än försäljnings- och vinsttillväxten –P/E talet är historiskt lågt –Bolagets ekonomiska ställning är god –Den förväntade avkastningen är hög

61 Fatta säljbeslut En aktie kan vara värd att sälja när: –Kurstillväxten varit snabbare än försäljnings- och vinsttillväxten –P/E talet är historiskt högt –Bolagets ekonomiska ställning är mindre god –Den förväntade avkastningen är låg Eller när: –Du väljer bland bättre investeringsalternativ –Du har nått ditt mål/delmål med ditt sparande

62 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell 1.Förstå vad du köper –Vilken är företagets affärsidé? –Vilka produkter/tjänster säljer företaget? –Vilken marknad säljer företaget sina produkter på? –Vilka är företagets konkurrenter? –Hur ser företagets framtidsutsikter ut?

63 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell 2.Sök information –Intern information •Årsredovisningar och delårsrapporter •Företagets hemsida •Företagsbesök/presentationer/träffar –Extern information •Dagstidningar och veckotidningar •Analyser •Radio/TV/Internet

64 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell 3. Hur länge kan du avvara pengarna? –Börsen har historiskt sett stigit –Höga transaktionskostnader vid många affärer –Kortsiktiga svängningar

65 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell 4.Spara regelbundet –Omöjligt att pricka in toppar och bottnar –Lätt att falla i psykologiska gropar 100 80 60 Pris Köp 1 Snittkurs: 100 kr Köp 2 Snittkurs: 89 kr Köp 3 Snittkurs: 75 kr Köp 4 Snittkurs: 77 kr Köp 5 Snittkurs: 81 kr

66 Antal bolag Bolagsrisk Marknadsrisk 125 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell 5. Sprid dina risker –Investera i 10-15 olika företag –Investera 5-7 olika branscher –Investera i olika marknader –Undvik belåning Risk

67 Fonder och PPM Orange ångest eller rik pensionär?

68 Hur lång tid Att spara Avkastning/risk Din privatekonomi Tid, intresse, kunskap Ditt sparande

69 •En fond kan beskrivas som en låda full med värdepapper som ägs av många investerare. •Varför välja aktiefond istället för egna aktier? Vad är en fond?

70 Vilka fördelar finns det med att fondspara? •Enkelt •Riskspridning •Professionell förvaltning •Valmöjlighet •Månadssparande Fördelar med fondsparande

71 Avgifter •När avkastning visas är alltid alla avgifter borträknade. •Jämför likvärdiga fonder, Sverigefond med Sverigefond och skogsfond med skogsfond Förvaltningsavgiften •TKA (Totalkostnadsandel) •TER (Total Expense Ratio) •Insättnings och uttagsavgift Vad kostar det?

72 •Hur öppnar du ett fondkonto? •När kan du ta ut pengarna? •Hur vet du hur mycket dina fondandelar är värda? Att fondspara

73 Olika fondtyper Investeringsfonder delas in i två kategorier: •Värdepappersfonder •Specialfonder Typer av värdepappersfonder: •Räntefonder •Blandfonder •Aktiefonder Typer av specialfonder: •Hedgefonder

74 Aktiefonder •Minst 75 % av pengarna i aktier •Sparande på minst 5 - 7 års sikt •Placerar i minst 16 olika företag Olika värdepappersfonder

75 Blandfonder •Placerar både i aktier och räntepapper •Inga bestämmelser om fördelning Olika värdepappersfonder

76 Räntefonder •Placerar endast i räntebärande värdepapper •Korta räntefonder (kortare än 1 år) •Långa räntefonder (3-4 år)

77 Avkastning i aktiefonder Aktiefonders genomsnittliga avkastning de senaste 9 åren, 1999-2007

78 Avkastning i räntefonder Räntefonders genomsnittliga avkastning de senaste 9 åren, 1999-2007

79 Olika fondtyper Investeringsfonder delas in i två kategorier: •Värdepappersfonder •Specialfonder Typer av värdepappersfonder: •Räntefonder •Blandfonder •Aktiefonder Typer av specialfonder: •Hedgefonder

80 •Etiska och ideella fonder •Indexfonder •Fond-i-fond Övriga värdepappersfonder

81 Vilka regler gäller? •Måste godkännas av Finansinspektionen •Handla med derivat •Använda sig av blankning •Handla onoterade bolag Specialfonder

82 Risknivå i olika fondtyper Hög Räntefonder Blandfonder Globala aktiefonder Regionala aktiefonder Länderfonder Branschfonder Risk Låg Specialisering

83 Fondförvaltare

84 Vilka fördelar finns det med att fondspara? •Enkelt •Riskspridning •Professionell förvaltning •Valmöjlighet •Månadssparande Fördelar med fondsparande

85 Avgifter •När avkastning visas är alltid alla avgifter borträknade. •Jämför likvärdiga fonder, Sverigefond med Sverigefond och skogsfond med skogsfond Förvaltningsavgiften •TKA (Totalkostnadsandel) •TER (Total Expense Ratio) •Insättnings och uttagsavgift Vad kostar det?

86 Värdepappersfonden •Ägs gemensamt av andelsägarna Fondbolaget •Bestämmer vad som skall köpas och säljas i fonden •Får representera fonden på bolagsstämman Förvaringsinstitutet •Tar hand om fondens tillgångar och genomför fondbolagets order om besluten följer lagen och de riktlinjer som finns för fonden. Aktörer på fondmarknaden

87 AndelsägarnaFondbolaget Förvaringsinstitutet avtal Fonden

88 Är ni redo för pensionen?

89 Vad ger pension? Inkomst (deklarerad) • Inkomstgräns 17 399 kronor • Övre gräns 360 000 kronor Annat • Studier • Plikttjänst • Barnår • A-kassa • Sjukpenning • Föräldrapenning • Förtidspension Jobb ger pension

90 •Individuellt pensionssparande (IPS) •Tjänste- och avtalspension •Allmän pension Pension – vad betyder begreppen? Inkomstpension 16 % Premiepensionen 2,5 % IPS 18,5 % Tjänstepension

91 PPM = Premiepensionsmyndigheten •Du får spara i upp till fem olika fonder •Du kan när som helst kostnadsfritt byta till andra fonder •I dagsläget ca 780 olika fonder. •Om du inte gör något? •Premiesparfonden - 7:e AP-fonden Vad är PPM?

92 Ett val kan göra stor skillnad 2,5 % 380 000 kr 4 500 kr avsätts årligen mellan åldrarna 20 år – 65 år 10 % 3 600 000 kr 5,0 % 760 000 kr

93 Finns det några hjälpmedel? Faktablad Rating www.morningstar.se www.privataaffärer.se Rådgivning Din bank eller ett oberoende fondbolag Information, tävlingar och spel www.fondspara.se www.ungaaktiesparare.se

94 Unga Aktiesparare – bäst på aktier Webben är vår självklara mötesplats –Forum med aktietips och möjlighet att ställa frågor –Kunskapsbanken –Karriär och lediga jobb –Medlemsförmåner –Utbildningar –Aktiespararna –Och mycket, mycket mer…


Ladda ner ppt "Privatekonomi och aktiesparande Spara – smart eller tråkigt? Aktiekunskapskurs."

Liknande presentationer


Google-annonser