Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten"— Presentationens avskrift:

1 Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten

2 Varaktighet Från 1 dag till maximalt 2 månader
Kortvariga tillstånd (1-2 dagar) kan beviljas vid högst 10 tillfällen under ett år och högst 2 år i rad

3 Var kan serveringstillstånd beviljas?
I lokal. Lokal är alltid inomhus I utrymme. Utrymme är en uteservering eller ett serveringstält

4 Vem kan söka tillfälligt tillstånd till allmänheten?
Företag (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma) Förening (ekonomisk eller ideell förening)

5 Krav på den som söker Sökanden lämplighetsprövas enligt Alkohollagen. (8 kap 12 §) Personlig vandel (Polisen tillfrågas) Ekonomisk vandel (Skatteverket och Kronofogden tillfrågas) Kunskaper om alkohollagen ska finnas. Kunskapsprov genomförs i den kommun man söker i men gäller i hela landet

6 Krav på lokal eller utrymme
Dispositionsrätt (Gällande hyres-, arrende- eller uppdragsavtal. Äganderätt.) (8 kap 14 §) Tydlig och väl förankrad avgränsning, (8 kap 14 §) Ska vara överblickbar utan svårighet,( 8 kap 17 §)

7 Krav på lokal eller utrymme
Serveringsstället ska ha ett tillräckligt antal sittplatser för ätande gäster. (Riktlinje: minst 20 % av förväntat gästantal). (8 kap 15 § 2 st) Lokalen eller utrymmet ska vara godkänt av Räddningstjänsten med avseende på brandsäkerhet. (8 kap 16 §)

8 Krav på matservering Serveringsstället ska tillhandahålla tillredd mat under hela serveringstiden, (8 kap 15 §3 st) Utbudet ska vara varierat med flera alternativ. Smörgåsar, korv med bröd eller hamburgare är inte tillräckligt, (8 kap 15 § 1 st) Lättdrycker ska finnas i tillfredställande urval och omfattning. Serveras starköl eller vin ska alkoholfria alternativ till dessa drycker finnas, (8 kap 22 §)

9 Krav på matservering Eventuell anmälan om livsmedelshantering görs till Miljö och hälsoskyddsförvaltningen

10 Ärendet, beredning - handläggning
Ansökan - krav Ansökan görs skriftligt på särskild blankett. Blanketten finns på Ansökan ska vara undertecknad av behörig person Sökanden ska visa att avgift betalats in till kommunen i samband med ansökan (Avgifter se hemsida enligt ovan!)

11 Bekräftelse av mottagen ansökan
Kommunen granskar ansökan och bilagor Kommunen skickar efter granskningen ett skriftligt meddelande till sökanden med bekräftelse på att ansökan tagits emot Meddelandet innehåller uppgifter om - diarienummer - normal berednings- och handläggningstid - vilka handlingar som eventuellt saknas

12 Beredning Begärda kompletteringar inkommer
Remisser skickas till Polisen, Skatteverket och Kronofogden Remissvar inkommer Eventuellt kunskapsprov genomförs Vid större evenemang gör alkoholhandläggare ett besök på det aktuella serveringsstället (ev samordnat med Polisen)

13 Utredning och beslut Ett mottagningsbevis skickas till sökanden när underlaget är komplett. I beviset anges inom vilken tid beslut ska fattas. (Lag om tjänster på den inre marknaden, 2009:1079, 8 §) Komplett ansökan består av ansökan och bilagor, remissvar, kunskapsintyg och anteckningar/foton från syn på platsen. Handläggningstiden räknas från det att en komplett ansökan har kommit in till kommunen. Mottagningsbevisets datering är start på handläggningstiden. (SFS 2010:1636, 5 §)

14 Utredning och beslut Utredningen färdigställs och beslut fattas och delges. Vid avslag lämnas överklagningsanvisning.


Ladda ner ppt "Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten"

Liknande presentationer


Google-annonser