Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

•Översikt av lagen •Förrättningsformer •Ärendegången Fastighetsbildningslagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "•Översikt av lagen •Förrättningsformer •Ärendegången Fastighetsbildningslagen."— Presentationens avskrift:

1 •Översikt av lagen •Förrättningsformer •Ärendegången Fastighetsbildningslagen

2 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Grundläggande bestämmelser 4 kap Fastighetsbildningsförrättning 3 kap Allmänna fastighetsbildningsvillkor 5 kap Allm. best. 5-9 kap Fastighetsreglering 6 kap Sam- fäl- lig- heter 7 kap Ser- vitut 8 kap Inlö- sen 9 kap Ge- men- samt arbete 9 kap Gemensamt arbete 10 kap A v s t y c k n. 11 kap K l y v n i n g 12 kap S a m m a n l 13 kap K o m m. i n d. 14 kap F a s t i g h b e s t. OmbildningNybildning Ordning och reda 15 kap Fullföljd till fastighetsdomstol 16 kap Förfarande vid fastighetsdomstol 17 kap Rättegången i hovrätt 18 kap Rättegången i Högsta domstolen 19 kap Fastighetsregister Fastighetsbildningslagens systematik

3 Lantmäterimyndigheten Lantmäterimyndigheten består av en förrättningslantmätare. Om förrättningslantmätaren anser att det behövs eller någon sakägare begär det ska den utökas med två eller flera gode män. Det gäller samma regler för förrättningsmän som för domare då det gäller jäv och att ingå i lantmäterimyndigheten. Om sakägare vill anföra jäv mot någon förrättningsman ska de göras första gången han för talan i ärendet sedan han fick kännedom om att det finns jävsanledning.

4 Vilken lantmäterimyndighet ska handlägga ärendet? En lantmäteriförrättning ska handläggas av lantmäterimyndigheten i den ort där marken är belägen. Ansökan ska göras skriftligt hos lantmäteri- myndigheten.

5 Gången i en lantmäteriförrättning Ansökan - Första prövning av om förrättningen går att göra - Diarieföring - Utredning av vilka som är berörda av den sökta åtgärden - Begär eventuell komplettering av ansökan - Skicka ut bekräftelse av ansökan - Lägga upp förrättningsakten Utredning - Förberedande utredning inför samråd - Prövning av bestämmelserna i 3 kap FBL

6 Villkor för fastighetsbildning 3:1 – Varaktigt lämpad för ändamålet 3:2 och 3:3 – Planer och bestämmelser 3:4 – Trafiksäkerhet 3:5 - 3:7 – Skydd för jord- och skogsbruket 3:8 – Skydd för fisket 3:9 – Undantag för utveckling av fastigheten 3:10 – Undantag för samhällsutvecklingen Fastighetsbildning

7

8 Samråd Samråd med byggnadsnämnd, länsstyrelse, väghållare, skogsstyrelsen, museet, sameby och ev. andra som kan ha intressen att bevaka Utredning Fullständig utredning Fältarbete I ungefär hälften av alla förrättningar behöver gränser märkas ut och mätas in Gången i en lantmäteriförrättning

9 Överklagandetid – fyra veckor Laga kraft Registrering - Efter registreringen skickas kopia av förrättningsakten ut - Fakturering Arkivering Gången i en lantmäteriförrättning

10 Förrättningsformer Avstyckning Fastighetsreglering Klyvning Sammanläggning Legalisering av sämjedelning Äganderättsutredning Fastighetsbildning

11 Avstyckning Berga 3:2 Berga 3:3 3:3 3:9 3:8 3:7 3:6 3:11 3:10 3:4 3:5 3:13 3:14 3:12 ga:2 ga:4 ga:1 Rv 123 ga:5 ga:3 Servitut

12 Fastighetsreglering Berga 3:3 Berga 3:2

13 Klyvning Berga 3:1 Berga 3:2 Berga 3:3

14 Berga 3:2 Berga 3:4 Berga 3:2 Berga 3:3 Sammanläggning

15 Berga 3:2 Berga 3:1 A Berga 3:2 Berga 3:3 Legalisering Berga 3:1 B

16 Äganderättsutredning

17 Laga skifte 1924 Mångman tillhörde bönderna i Stöcksjö och Röbäck Ekonomisk karta 1959

18 Fastighetsbestämning


Ladda ner ppt "•Översikt av lagen •Förrättningsformer •Ärendegången Fastighetsbildningslagen."

Liknande presentationer


Google-annonser