Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vad är en miljökvalitetsnorm? •Halter –Utan hänsyn till ekonomiska och tekniska styrmedel •Tider –Rimlig tid skall ges för uppfyllelse av normen •Geografiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vad är en miljökvalitetsnorm? •Halter –Utan hänsyn till ekonomiska och tekniska styrmedel •Tider –Rimlig tid skall ges för uppfyllelse av normen •Geografiska."— Presentationens avskrift:

1 1 Vad är en miljökvalitetsnorm? •Halter –Utan hänsyn till ekonomiska och tekniska styrmedel •Tider –Rimlig tid skall ges för uppfyllelse av normen •Geografiska avgränsningar –Hela Sverige, utvalda delar, objekt, etc. ”En MKN = Ett gränsvärde + åtgärdskrav”

2 2 Miljökvalitetsnorm - Ett rättsligt instrument •Syfte: –Varaktigt skydd för människors hälsa –Varaktigt skydd för naturen/miljön –Ej för skydd av kulturföremål •Mål: –Åtgärda existerande miljöproblem –Förebygga att nya uppkommer –Operationalisera miljömålen och EG-rätt

3 3 MKN och andra styrmedel 1 - olika syften, olika status och olika ambitionsnivå •Miljökvalitetsnorm –Bindande värde –Stark koppling till MB och andra lagar –Uppfyller EG-direktivens konstruktion •Miljökvalitetsmål –Högsta ambitionsnivån? –Inte bindande värde –Hänsyn skall tas enligt MB, men hur och när? –Beslutade av riksdagen –Skall även skydda kulturföremål

4 4 MKN och andra styrmedel 2 - olika syften, olika status och olika ambitionsnivå •Gränsvärden –Bindande värde –Ingen koppling till åtgärder •Riktvärden/Målvärde –Inte bindande värde –Rekommenderat värde, bör följas –Anges ofta i Allmänt råd •Bedömningsgrunder för miljökvalitet –Sammanställning av forskningsunderlag –Ingen formell status –Underlag för målprecisering och beslut

5 5 Befintliga MKN Värde (  g/m 3 ) 0,51 år Bly 501 år (98 percentil) 1001 dygn (98 percentil) 2001 h SO2 Medelvärdestid

6 6 MKN för kvävedioxid som skall var uppfylld till 2006 Medelvärdestid Värde (  g/m 3 ) 401 år (98 percentil) 601 dygn (98 percentil) 901 h NO2

7 7 Gräns- och riktvärden för partiklar som PM10 (µg/m 3 ) MKNDygn50 (35 ggr) 2005 År40 EU steg 2Dygn 50(7 ggr) 2010 År20 MiljömålDygn 30 2020 År15

8 8 Kommande normer (utomhusluft) Bensen Kolmonoxid Polyaromatiska Kolväten (PAH) Bens-a-pyren Metaller (Kadmium, Nickel, Arsenik, Koppar)

9 9 ORSAK EFFEKT Utsläppskrav Kommuner och myndigheter Enskilda verksamhetsutövare Kvalitetskrav Olika regleringsmodeller

10 10 ORSAK EFFEKT MKN Kommuner och myndigheter Enskilda verksamhetsutövare Operationaliseringsprocess Från effekt till orsak med hjälp av MKN - operationaliseringsprocess krävs

11 11 Normernas styrande verkan - skall beaktas i många fall •Miljöbalken 5 kap. 3 §: Myndigheter och kommuner skall säkerställa att miljökvalitetsnormer uppfylls när de… –prövar tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden –utövar tillsyn –meddelar föreskrifter –vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer •Plan- och bygglagen •Åtgärdsprogram

12 12 Plan- och bygglagen - Reglering av den kommunala och regionala planeringen •Hänsyn skall tas till MKN i översiktsplaner •Detaljplaner får inte antas om norm riskerar att överskridas

13 13 Plan- och bygglagen - Reglering av den kommunala och regionala planeringen •Detaljplan får inte antas om norm riskerar att överskridas – vad betyder det i praktiken?? •Kan detaljplaner i Nynäshamn stoppas av att norm överskrids i Stockholms innerstad?

14 14 Operationaliseringsprocessen - För vem? •Myndigheter och kommuner skall säkerställa att de miljökvalitetsnormer som meddelats uppfylls –Myndigheterna respektive kommunerna har ansvaret för uppfyllandet av normerna –De agerar genom befintliga verktyg och planering –Riskerar normen ändå att överskridas skall ett åtgärdsprogram upprätts •Indirekt rättsverkan mot enskilda –Regleras genom myndigheterna på olika sätt

15 15 Åtgärdsprogram 1 - Vad kan de innehålla? •Myndigheterna reglerar genom befintliga verktyg: –Generella föreskrifter –Tillståndsprövning, omprövning, godkännanden, dispenser, etc. –Planering, PBL, MKB •Mjuka styrmedel är också viktiga! –Allmänna råd –Information –Frivilliga överenskommelser

16 16 Åtgärdsprogram 2 - När, vem, hur? •När upprättas ett åtgärdsprogram? –Om det behövs för att en norm skall uppfyllas •Vem upprättar åtgärdsprogram? –Regeringen eller efter bemyndigande myndigheter eller kommuner •Hur upprättas ett åtgärdsprogram? –I samråd med myndigheter och kommuner som berörs samt verksamhetsutövare som berörs i betydande omfattning

17 17 Åtgärdsprogram 3 - När, vem, hur? •Åtgärdsprogrammen kan omprövas och överprövas •Vilken är åtgärdsprogrammens rättsliga status? - Bindande för kommuner och myndigheter •Vad händer om ett åtgärdsprogram inte följs? - inga ”böter” finns idag

18 18 Föreskrift om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat: • referensmetod • beräkningsmodeller • riktlinjer för val av provtagningsplats • kvalitetsmål • minsta antal mätplatser • redovisning av resultaten

19 19 Vilka krav ställs på modeller? - Validering mot uppmätta mätvärden - ”Följebrev”

20 20 Vilka krav ställs på metoder? - Standardmetod - Godkänd av referenslab

21 21 Utvärderingströsklar - ett sätt att reglera kvaliteten på kontrollen Miljökvalitetsnorm Övre utv.tröskel Undre utv.tröskel Mätning som får kompletteras med beräkningar Mätning som får kombineras med beräkningar Beräkningar eller annan objektiv skattning

22 22 Vem gör vad? 1 •Länsstyrelser –samordnar kontrollen (inget krav) –föreslår åtgärdsprogram (Stockholm & Göteborg för NO 2 ) •Kommunerna –kontrollerar att normen inte överskrids (§10) –rapporterar till NV om norm riskerar att överskridas (§14) –informerar om haltsituationen för allmänheten (§17-18)

23 23 •Naturvårdsverket –meddelar föreskrifter om mätmetoder… (§13) –bedömer om åtgärdsprogram behövs (§15) –föreslår vem som skall ta fram åtgärdsprogram (§15) –rapporterar till EU (§20) •Regeringen –beslutar om nya normer –beslutar vem som skall ta fram förslag på åtgärdsprogram –fattar beslut om åtgärdsprogrammen Vem gör vad? 2

24 24 Halt PM10 (  g/m 3 ) medelvärde 98-percentil


Ladda ner ppt "1 Vad är en miljökvalitetsnorm? •Halter –Utan hänsyn till ekonomiska och tekniska styrmedel •Tider –Rimlig tid skall ges för uppfyllelse av normen •Geografiska."

Liknande presentationer


Google-annonser