Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s ramdirektiv om vattenpolitik Direktivet ställer krav på medlemsstaterna att organisera nationella vattenadministrationer. Administrationen ska utgå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s ramdirektiv om vattenpolitik Direktivet ställer krav på medlemsstaterna att organisera nationella vattenadministrationer. Administrationen ska utgå."— Presentationens avskrift:

1 EU:s ramdirektiv om vattenpolitik Direktivet ställer krav på medlemsstaterna att organisera nationella vattenadministrationer. Administrationen ska utgå från vattnets väg och organiseras i avrinningsdistrikt I Sverige har direktivets miljömål genomförts i lagstiftningen som MKN (Miljö-Kvalitets-Norm) För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status, medan det för grundvatten finns MKN för kemisk och kvantitativ status

2 Tillsyn och prövning enligt Miljöbalken Verksamhetsområde enligt VA-lagen Fysisk planering enligt PBL Miljömålsarbetet Skydd och restaurering Kalkning Dotterdirektiv för grundvatten Översvämningsdirektiv RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN Dricksvattendirektiv Badvattendirektiv Avloppvattendirektiv Fågel- och habitat direktiv Hög status GOD STATUS Måttlig status Otillfredställand e status Dålig status m fl direktiv Integrerad vattenförvaltning m fl verktyg åtgärder

3 Kommunernas uppgifter i vattenförvaltningen är Inom sin tillsyn prioritera områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå MKN Ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp Inrätta vattenskyddsområden Tillse att vattentäkter som inte är kommunala har god kemisk status, god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd Utveckla sin planläggning och prövning så att MKN uppnås Utveckla vatten- och avloppsvattenplaner Rapportera den 28 februari varje år

4

5 Ekologisk status Status 2009 Måttlig ekologisk status God ekologisk status 2021 Kemisk status (exklusive kvicksilver) Status 2009 Kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus God kemisk ytvattenstatus 2015 Miljökvalitetsnorm (MKN) Storsjön

6 Kravnivå Frivillighet Ramdirektiv MKN tillsyn hög skyddsnivå för enskilda avlopp inrätta vattenskyddsområden vattentäkter som inte är kommunala har ett långsiktigt skydd planläggning och prövning så att MKN uppnås vatten- och avloppsvattenplaner Lokala KN miljöledningssystemet tillsyn hög skyddsnivå för enskilda avlopp planläggning och prövning så att LKN uppnås vatten- och avloppsvattenplaner Östersundarnas förväntningar Besöksnäringen miljöövervakning


Ladda ner ppt "EU:s ramdirektiv om vattenpolitik Direktivet ställer krav på medlemsstaterna att organisera nationella vattenadministrationer. Administrationen ska utgå."

Liknande presentationer


Google-annonser