Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avrinningsområdesvisa underlagsrapporter underlagsrapporter Johan Axnér 021-19 51 98.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avrinningsområdesvisa underlagsrapporter underlagsrapporter Johan Axnér 021-19 51 98."— Presentationens avskrift:

1 Avrinningsområdesvisa underlagsrapporter underlagsrapporter Johan Axnér johan.axner@lansstyrelsen.se 021-19 51 98

2 Disposition  Bakgrunden till framtagandet av dessa planer  Underlagsdata  Kortfattad beskrivning av hur arbetet genomförs utifrån miljöproblemen STÄLL GÄRNA FRÅGOR!

3 Syfte Underlag för åtgärdsarbete på en högupplöst skala (mindre avrinningsområde eller vattenförekomst) Underlag för eventuellt framtagande av delåtgärdsprogram Underlag för nästa ÅP (2015)

4 Planeringsunderlag i åtgärdsarbetet Underlag till åtgärdsplanering hos centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, verksamhetsutövare, markägare, vattenvårdsförbund och andra intressenter där det behövs för att uppnå god vattenstatus Konkretisera omfattningen av åtgärder i relation till miljöproblem, nuvarande status och den MKN som ska nås Konkretisera ansvarsfördelning ”vem kan behöva agera och hur mycket” Identifiera vilka dataunderlag som saknas och behöver förbättras

5 Vattenmyndigheterna kan behöva fastställa delåtgärdsprogram 2011 (ev 2012), om regeringen beslutar om det, i enlighet med regeringsprövningen av åtgärdsprogrammen 2009. Ett syfte med det här projektet är att få fram nödvändigt underlag för att kunna samråda och fastställa delåtgärdsprogram. Delåtgärdsprogram

6 En underlagsrapport per område (42 stycken) samt en rapport för alla grundvattenförekomster i distriktet Första version klart till december 2010 Innehålla beskrivning av områdets miljöövervakning, kartläggning, normer, påverkan och åtgärdsbehovet för vattenförekomsterna Rapporterna innehåller den information som är nödvändig för att Vattenmyndigheten/länsstyrelserna under 2011 ska kunna ta fram eventuella delåtgärdsprogram för rapportering december 2011 Mål

7 Innehåll Beskrivning av miljöproblemet Övergödning, Försurning, Fysisk påverkan och Miljögifter Beskrivning av källorna Beskrivning av åtgärdsbehovet Innehåller i nuläget inte förslag på åtgärder

8 Underlagsmaterial för övergödningspåverkan från jord och skogsbrukssektorerna Jordbruk Beräknade förluster av fosfor och kväve till vatten (SMED/PLC5) Grödfördelning (IAKS/blockdatabasen fr Jordbruksverket) Tillståndspliktiga verksamheter (djurgårdar m.m.) Jordarter, P-AL, lutning m fl Nuvarande omfattning av åtgärder (skyddszoner m.m., Greppa näringen; omfattning av nitratdirektivsåtgärder; åtgärder enligt gällande tillstånd) Skogsbruk - Beräknade förluster av fosfor och kväve till vatten (SMED/PLC5) aktuell hyggesareal (Skogens källa) Övrigt: Markavvattning (sjösänkningar, utdikningar, rätning, kulvertering

9 Kunskapsinhämtning Kommunenkät Överblick av vilken typ av information som kommunen har för enskilda avlopp, dagvatten, reningsverk, jordbruk och andra verksamheter som direkt eller indirekt kan tänkas påverka vattnets ekologiska och kemiska status Få information om det finns ytterligare material som kan vara användbart i dessa dokument Få er syn på om dessa dokument är användbara för ert arbete och vad de i så fall behöver innehålla Hur vi på bästa sätt samarbetar om framtagandet av underlagsrapporterna

10 Vi har fått in följande underlag via enkäten  Anmälningspliktiga lantbruk  Anmälningspliktiga reningsverk  Enskilda avlopp  Dagvatten

11 Beskrivning av miljöproblemet: Allmän beskrivning

12 Beskrivning av miljöproblem - Övergödning

13 Beskrivning av miljöproblem – Övergödning Källfördelning

14 Beskrivning av miljöproblem – Övergödning Kvantifiering av hur mycket transporten av fosfor måste minska för att man ska nå god status i varje vattenförekomst

15 Beskrivning av miljöproblem – Övergödning Betingsberäkningar

16 Beskrivning av miljöproblem – Övergödning Betingsberäkningar Preliminära siffror

17 Beskrivning av miljöproblem – Fysisk påverkan HÖG GOD MÅTTLIG OTILLFREDSSTÄLLANDE DÅLIG EJ KLASSAD Morfologi Markavvattningsföretag Rätning/Rensning

18 Beskrivning av miljöproblem – Fysisk påverkan HÖG GOD MÅTTLIG OTILLFREDSSTÄLLANDE DÅLIG EJ KLASSAD KontinuitetVandringshinder

19 Miljögifter  Beskriva de vattenförekomster som inte uppnår eller som riskerar att inte uppnå god status  Västerås Hamn  Köpingsviken  Metallproblem i stora delar av Kolbäcksån  Ganska bra dataunderlag  Screeninganalyser  At risk för vattenförekomster med belastning från reningsverk


Ladda ner ppt "Avrinningsområdesvisa underlagsrapporter underlagsrapporter Johan Axnér 021-19 51 98."

Liknande presentationer


Google-annonser