Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärdsbehov (vattenförvaltningen) Kunskapsunderlag ”Åtgärdslistan – 100 åtgärder i Skånes vattendrag” Länsstyrelsens roll Våtmarksstöd för restaurering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärdsbehov (vattenförvaltningen) Kunskapsunderlag ”Åtgärdslistan – 100 åtgärder i Skånes vattendrag” Länsstyrelsens roll Våtmarksstöd för restaurering."— Presentationens avskrift:

1 Åtgärdsbehov (vattenförvaltningen) Kunskapsunderlag ”Åtgärdslistan – 100 åtgärder i Skånes vattendrag” Länsstyrelsens roll Våtmarksstöd för restaurering av vattendrag?

2 Från www.vattenkartan.se Ekologisk status i vattendrag Rönne å Kävlingeån Helge å

3 GOD EKOLOGISK STATUS Biologi -Fisk -Bottenfauna -Påväxtalger Fysikalsik-kemisk (Vattenkvalitet) -Näringsämnen -pH Hydromorfologi (Fysk påverkan) -Kontinuitet -Hydrologisk regim -Morfologisk påverkan Från www.vattenkartan.se Ekologisk status i vattendrag Rönne å Kävlingeån Helge å

4 Varför uppnår vi inte god status? Vattenkvalitet FörsurningNäringsämnen Österlen- åar

5 Fisk Österlen- åar Flodpärlmussla Foto: Marie Eriksson

6 -Rätning/rensning -Hydrologisk regim -Närmiljö/kantzon -Vandringshinder Varför uppnår vi inte god status? Vi behöver återskapa: -Ekologiska kantzoner -Bottnar och strukturer -Svämzoner -Strömsträckor Motverka: -Skadliga vattenuttag -Skadliga rensningar Fysisk påverkan

7 Dikningsföretag

8 Vandringshinder – uppdämt behov av åtgärder Artificiella vandringshinder

9

10 Budskapet: Den fysisk miljön är väldigt viktig och behovet av restaureringsåtgärder är stort! Helhetsperspektiv på avrinningsområdet för att nå god vattenstatus i våra vatten -vattenkvalitet -vattenhushållning -livsmiljöer

11 Källor till information Vattenkartan www.vattenkartan.sewww.vattenkartan.se VISS www.VISS.sewww.VISS.se Biotopkarteringar och fiskevårdsplaner www.lansstyrelsen.se/skane/ www.lansstyrelsen.se/skane/ Dikningsföretag www.gislab.lst.se/dikningsföretag/www.gislab.lst.se/dikningsföretag/ Ekologisk restaurering av vattendrag www.naturvardsverket.se/ www.naturvardsverket.se/ …och mycket mer

12 Inspirera Underlag för diskussion Vi vill gärna diskutera med er Inte förankrade förslag Er kunskap och era idéer är viktiga! Lokal förankring en förutsättning Åtgärdslista - 100 åtgärder i Skånes vattendrag

13 Länsstyrelsens roller Pådrivande/stödjande i restaureringsarbetet! Finansiering Prövning Tillsyn Initiativ till omprövning av vattendomar

14 Om man vill arbeta med restaureringsåtgärder ? Tidig kontakt med Länsstyrelsen -Åtgärdsbehov och genomförande -Prövning och motstående intressen -Finansiering Huvudman? -Varierar -Ansvar för tillstånd och konsekvenser

15 Våtmarksstöd från Landbygdsprogrammet för restaurering av vattendrag? Exempel på projekt: Klingavälsån etapp 1, 2 och 3 (?) Fyleån (?) Rödebäck Grybybäcken Kölebäcken (?) Ja, när svämzoner/våtmarker skapas i åplanet vid restaurering, t ex genom meandring. Foto: Urban Emanuelsson

16 Varför? Livsmiljöer i vatten och på strandängar Vattenrening Flödesutjämning (klimatförändring) Svårigheter Förändrad markanvändning Samordning mellan markägare Fiskeintresset – inget problem om naturliga processer efterliknas Lämpligt där historiskt det varit våtmark, dvs i flacka områden

17 -Mycket pengar: 25 Mkr/år i Skåne (2009 13,5 Mkr) -Hög betalningsvilja för svämzoner -Medfinansiering? -Stöd om åtgärden inte genomförs? -Krav på koppling till odlingslandskapet -Länsstyrelsen beslutar -Ansökan/utbetalning under hela stödperioden -Utbetalning enligt faktiska kostnader Miljöersättning för skötsel av våtmark Jens Morin, Anna Wolfhagen, Anna Fohrman på lst. Kort om våtmarkssstöd

18 Skjerne å Tack för mig!


Ladda ner ppt "Åtgärdsbehov (vattenförvaltningen) Kunskapsunderlag ”Åtgärdslistan – 100 åtgärder i Skånes vattendrag” Länsstyrelsens roll Våtmarksstöd för restaurering."

Liknande presentationer


Google-annonser