Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärdsbehov (vattenförvaltningen) Kunskapsunderlag ”Åtgärdslistan – 100 åtgärder i Skånes vattendrag” Länsstyrelsens roll Våtmarksstöd för restaurering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärdsbehov (vattenförvaltningen) Kunskapsunderlag ”Åtgärdslistan – 100 åtgärder i Skånes vattendrag” Länsstyrelsens roll Våtmarksstöd för restaurering."— Presentationens avskrift:

1 Åtgärdsbehov (vattenförvaltningen) Kunskapsunderlag ”Åtgärdslistan – 100 åtgärder i Skånes vattendrag” Länsstyrelsens roll Våtmarksstöd för restaurering av vattendrag?

2 Från Ekologisk status i vattendrag Rönne å Kävlingeån Helge å

3 GOD EKOLOGISK STATUS Biologi -Fisk -Bottenfauna -Påväxtalger Fysikalsik-kemisk (Vattenkvalitet) -Näringsämnen -pH Hydromorfologi (Fysk påverkan) -Kontinuitet -Hydrologisk regim -Morfologisk påverkan Från Ekologisk status i vattendrag Rönne å Kävlingeån Helge å

4 Varför uppnår vi inte god status? Vattenkvalitet FörsurningNäringsämnen Österlen- åar

5 Fisk Österlen- åar Flodpärlmussla Foto: Marie Eriksson

6 -Rätning/rensning -Hydrologisk regim -Närmiljö/kantzon -Vandringshinder Varför uppnår vi inte god status? Vi behöver återskapa: -Ekologiska kantzoner -Bottnar och strukturer -Svämzoner -Strömsträckor Motverka: -Skadliga vattenuttag -Skadliga rensningar Fysisk påverkan

7 Dikningsföretag

8 Vandringshinder – uppdämt behov av åtgärder Artificiella vandringshinder

9

10 Budskapet: Den fysisk miljön är väldigt viktig och behovet av restaureringsåtgärder är stort! Helhetsperspektiv på avrinningsområdet för att nå god vattenstatus i våra vatten -vattenkvalitet -vattenhushållning -livsmiljöer

11 Källor till information Vattenkartan VISS Biotopkarteringar och fiskevårdsplaner Dikningsföretag Ekologisk restaurering av vattendrag …och mycket mer

12 Inspirera Underlag för diskussion Vi vill gärna diskutera med er Inte förankrade förslag Er kunskap och era idéer är viktiga! Lokal förankring en förutsättning Åtgärdslista åtgärder i Skånes vattendrag

13 Länsstyrelsens roller Pådrivande/stödjande i restaureringsarbetet! Finansiering Prövning Tillsyn Initiativ till omprövning av vattendomar

14 Om man vill arbeta med restaureringsåtgärder ? Tidig kontakt med Länsstyrelsen -Åtgärdsbehov och genomförande -Prövning och motstående intressen -Finansiering Huvudman? -Varierar -Ansvar för tillstånd och konsekvenser

15 Våtmarksstöd från Landbygdsprogrammet för restaurering av vattendrag? Exempel på projekt: Klingavälsån etapp 1, 2 och 3 (?) Fyleån (?) Rödebäck Grybybäcken Kölebäcken (?) Ja, när svämzoner/våtmarker skapas i åplanet vid restaurering, t ex genom meandring. Foto: Urban Emanuelsson

16 Varför? Livsmiljöer i vatten och på strandängar Vattenrening Flödesutjämning (klimatförändring) Svårigheter Förändrad markanvändning Samordning mellan markägare Fiskeintresset – inget problem om naturliga processer efterliknas Lämpligt där historiskt det varit våtmark, dvs i flacka områden

17 -Mycket pengar: 25 Mkr/år i Skåne ( ,5 Mkr) -Hög betalningsvilja för svämzoner -Medfinansiering? -Stöd om åtgärden inte genomförs? -Krav på koppling till odlingslandskapet -Länsstyrelsen beslutar -Ansökan/utbetalning under hela stödperioden -Utbetalning enligt faktiska kostnader Miljöersättning för skötsel av våtmark Jens Morin, Anna Wolfhagen, Anna Fohrman på lst. Kort om våtmarkssstöd

18 Skjerne å Tack för mig!


Ladda ner ppt "Åtgärdsbehov (vattenförvaltningen) Kunskapsunderlag ”Åtgärdslistan – 100 åtgärder i Skånes vattendrag” Länsstyrelsens roll Våtmarksstöd för restaurering."

Liknande presentationer


Google-annonser