Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rådgivning Ec: Else-Marie Mejersjö Rådgivning Ec: Magnus Franzén Analys Ec: Martin Sjödahl Regel Ec: Tobias Olsson Vatten Ec: Tomas Johansson 3 st. Miljömålsamordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rådgivning Ec: Else-Marie Mejersjö Rådgivning Ec: Magnus Franzén Analys Ec: Martin Sjödahl Regel Ec: Tobias Olsson Vatten Ec: Tomas Johansson 3 st. Miljömålsamordnare."— Presentationens avskrift:

1 Rådgivning Ec: Else-Marie Mejersjö Rådgivning Ec: Magnus Franzén Analys Ec: Martin Sjödahl Regel Ec: Tobias Olsson Vatten Ec: Tomas Johansson 3 st. Miljömålsamordnare Ac: Olof Johansson Klimat Ec: Vakant Miljömålssamordnare –klimat Växt- och miljöavdelningen

2 Jordbruksverkets förslag till åtgärder och styrmedel för att nå god status i jordbrukslandskapets vatten Disposition: Utgångspunkter, avgränsningar och förutsättningar Förslagen så här långt Förslag Verktyg Åtgär- der Styr- medel

3 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram: Statens Jordbruksverk behöver, efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ta fram underlag för, och utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel med syfte att minska jordbrukets inverkan på vattenkvaliteten, särskilt i områden med vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk status eller god kemisk status. Ta fram föreskrifter och andra styrmedel Utveckla underlag för föreskrifter och andra styrmedel Styrning till områden som riskerar att inte nå god ekologisk status och god kemisk status Rådgivningen inom miljöområdet Växtskyddsmedel

4 Projekt grupp: Jordbruksverket Havs- och vatten- myndigheten Vattenmyndig- heterna Länsstyrelsen Projekt: Styrmedel för bättre vattenkvalitet Styrgrupp: JV, HaV VM, Lst Referensgrupp: Länsstyrelsen, Hushållnings- sällskap, HaV, SLU, SGU LRF, WWF Klart: 28Februari Ny tid: Slutet av maj

5 Avgränsning Styrmedel och åtgärder som: - leder till minskad tillförsel och ökad retention av kväve och fosfor -förbättrar de biologiska förhållandena i vattendrag -Tillhandahålla styrmedel och åtgärder som kan utnyttjas regionalt/lokalt

6 Förutsättningar och utgångspunkter : Det finns befintliga styrmedel och åtgärder i miljöbalken och landsbygdsprogrammet mm Miljöbalken: Miljökvalitetsnormer Tillståndsbeslut Generella föreskrifter Vattenlagstiftning Vattenskyddsområden Landsbygdsprogram och andra ersättningar: Rådgivning, Greppa Näringen Miljöersättningar Miljöinvesteringar LOVA mm Det pågår processer som kommer att påverkar hur nya styrmedel och åtgärder kan utformas: Ny gemensam jordbrukspolitik fr.o.m. 2014 Förgröning av jordbruksstöden Nytt landsbygdsprogram 2014-2020 Operativa åtgärder till slutet av 2012? Jordbruksverkets bemyndigande att utfärda föreskrifter är begränsat Kan begära att få bemyndigande Nytt LBP tidigast 2014

7 Förslag Verktyg Åtgär- der Styr- medel Tekniskt underlag LBP Nitrat- känsliga områden Förgrö- ning

8 Styrmedel för bättre vattenkvalitet TULPAN-projektet Förenkling och minskad administrativ börda Platsspecifika åtgärder Samordning med projekt som tar fram ”tekniskt underlag” för nästa programperiod för landsbygdsprogrammet, TULPAN-projektet Fortsatt process landsbygdsprogram: Olika förordningar: EU-kommissionen och EU Programförslag: Regeringen och ÖK Godkännande av program: EU-kommissionen

9 Vilka åtgärder har behandlats i projektet ”Styrmedel för bättre vattenkvalitet” Ny kunskap Styrmedel saknas eller behov av se över nuvarande tillämpning Ingen fullständig åtgärdskatalog Kväveåtgärder behandlas översiktligt ÅtgärdPreliminärt styrmedel Reducerad jordbearbetningRådgivning VårbearbetningMiljöersättning Nedbrukning av stallgödselFöreskrift? StrukturkalkningFöretagsstöd Underhåll av täckdikningFöretagsstöd Skyddszoner, Anpassade skyddszonerMiljöersättning ?? Behovsanpassad fosforgödslingRådgivning, annat ? FosfordammarMiljöinvestering Fosforåtgärder på åkermark och för retention av fosfor:

10 Vilka åtgärder har behandlats i projektet ”Styrmedel för bättre vattenkvalitet” ÅtgärdPreliminärt styrmedel Busk- och trädbevuxna kantzonerSpecialinsats TvåstegsdikeMiljöinvestering Avfasning av dikesslänterSpecialinsats Lämna avstånd vid jordbearbetning längs dike? Åtgärda rörledningar i odlingslandskapet som blivit vandringshinder Specialinsats Meandring av vattendragSpecialinsats Biotopvård i vattendragSpecialinsats Åtgärder i och vid vattendrag och diken

11 Tvåstegsdiken Tänkbara effekter: Ökad stabilitet i dikesslänten Näringsretention Ökad biologisk mångfald Dämpning av flödestoppar Utvärdering av förslag inom TULPAN: Ersättning för kostnader för anläggning Ersättning för skötsel terrass/åplan täckdikning lågvattenfåra

12 Skyddszoner och andra zoner vid vattendrag och i fält Nuvarande landsbygdsprogram: Skyddszoner längs vatten drag Anpassade skyddszoner Nitratdirektivet och tvärvillkor: Gödslingfria kantzoner längs vatten (2m) och på kraftigt sluttande mark Vid användning av vissa växtskyddsmedel (även tvärvillkor): Skyddszon ska anläggas Skyddszon vid vatten Skyddszon i fält Skyddszon vid vägar Gödslingsfria zoner Oplöjt vid diken Busk- och trädbevuxna zoner vid vattendrag Nitratdirektivet Tvärvillkor Ekologiska fokusområden Tillståndsvillkor Produktvillkor växtskyddsmedel Miljöersättningar Rådgivning Var finns behoven ?ÅtgärderStyrmedel Vad ska ingå i ekologiska fokusområden ?

13 Verktyg/hjälpmedel behövs för att genomföra åtgärder på rätt plats -Åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram: -SGU behöver ta fram kartunderlag som anger åkermarkens erosionskänslighet och risken för höga fosforförluster. -Möjligheter med Lantmäteriets höjdmodell -Kan resultat från pågående jordartskartering utnyttjas?

14 Slutförande av projektet Underlagsrapport, slutet av mars Samråd med HaV och Naturvårdsverket Möten med projekt- och referensgrupp Kortare huvudrapport, slutet av maj Ev. bryta ut och återkomma till några frågeställningar Jordbruksverket arbetar vidare med åtgärden även efter projektavslut


Ladda ner ppt "Rådgivning Ec: Else-Marie Mejersjö Rådgivning Ec: Magnus Franzén Analys Ec: Martin Sjödahl Regel Ec: Tobias Olsson Vatten Ec: Tomas Johansson 3 st. Miljömålsamordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser