Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotprojektet Greppa fosforn Anuschka Heeb Länsstyrelsen Östergötland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotprojektet Greppa fosforn Anuschka Heeb Länsstyrelsen Östergötland."— Presentationens avskrift:

1 Pilotprojektet Greppa fosforn Anuschka Heeb Länsstyrelsen Östergötland

2 Pilotområdena E23 N33 U8

3 Syfte •Utveckla ett arbetssätt för att effektivt minska fosforförlusterna från jordbruket •Praktiskt prova om de åtgärder vi känner till idag kan påverka fosforförlusterna från åkermarken –Identifiera områden där risken för P-förluster är störst –Tillsammans ta fram förslag på åtgärder –Försöka få lantbrukarna att vidta åtgärder •Följa upp effekten

4 E23 i Östergötland •Arbetssätt: –Lantbrukare, markägare & hästägare har inte valt pilotprojektet Greppa P – respektera det! –SJV, Lst, rådgivare, forskare: SLU, JTI, SMHI, LiU, LRF/WWF: …mäter, frågar, inventerar, analyserar, … drar slutsatsar, föreslår … Samordna & utbyt information & återkom med resultat ! Forskning – regelverk – företagande – teori & praktik – synsätt & intressen

5 •Nytt stöd: Anpassade skyddszoner? Identifiera riskområden för P-förluster i fält

6 •…för att fånga partiklar vid stående vatten och ytavrinning från fält Anpassade skyddszoner

7 •…men längs väg? Anpassade skyddszoner

8 •…eller intill skog? Foto:Barbro Ulén, SLU

9 •Runt dräneringsbrunn ? Anpassade skyddszoner •Ja! Men inte 0,25 ha…

10 Vad beror det stående vattnet på? – utveckling av Greppas rådgivningsmodul ”översyn av dränering ” 14D •Rensa kantdiken •Rensa slamfickor •Rensa diken från igenväxning •Dränera, ny-täckdika med nya dimensioner, med kalkfilter? •Undvik erosion •Se över underhåll av diken – aktivera dikningsföretag!

11 Genomförda åtgärder •Individuell rådgivning inom Greppa Näringen Växtodling, djurproduktion, markpackning, …BRA vn-balanser! & den nya dräneringsmodulen 14D –utfört råd: ”rensa kantdiken!”

12 Genomförda åtgärder •Markkartering av hela området genom LRF/WWF •Strukturkalkning genom LRF/WWF under 2010 ca 70 ha & under 2011 ca 77 ha Foto: Inge Adamsson

13 Strukturkalkning i pilotområde U8 • Giva: 4 ton/ha Nordkalk Aktiv • Spridningsperiod: juni - september 2010 • Jordbearbetning: ca en vecka efter spridning förutom på vall och träda (50 ha) • Omfattning: 90 % av åkerarealen (293 ha)

14 Mätningar i bäcken i pilotområde U8 Flödesproportionell vattenprovtagning Torr höst

15 Jämförelse med typ- område C6 i Uppland Typområde C6 • Mellanlera • Spannmål • Låg djurtäthet • 3 300 ha • Lägre avrinning i båda områdena 2010/2011 • Lägre årsmedelhalt i pilotområdet sista året medförde tillsammans med låg avrinning att fosfortransporten blev liten jämfört med de två tidigare åren

16 •Minskar erosion, växtnäringsförluster, grumlighet och underhållsbehov Stabilisering eller avsläntning av dikeskanter

17 •Kostnad… - miljöersättning?! Anläggning av ”2-stegs-diken” •OBS ”Vattenverksamhet” - juridik?!

18 Film 2-stegs-diken: http://vimeo.com/7901535

19 •Jämnar ut högvattenflöden •Fångar upp växtnäring & partiklar •Skapar en livsmiljö för växter & djur Åtgärder – ej genomförd – Våtmarker på rätt plats

20 Några slutsatser •Utveckla ett arbetssätt –Det måste få ta tid –Respekt för olika intressen och synsätt –Någon som håller ihop en ”Vattendragsgrupp” - eldsjäl? - rådgivare? – projektledare/samordnare? •Utveckling av Greppas ”Vattengrupprådgivning” –Det är lättare att motivera om ALLA gör åtgärder, dvs kommun, trafikverket, kraftverksägare, enskilda, … •Slätbakenprojektet!

21 Några slutsatser •Praktiskt prova om de åtgärder vi känner till idag kan påverka fosforförlusterna från åkermarken –Lära att se riskområden i fält –Lära ut vad som är ”problemet” & vilka ”möjligheter” som finns –Få sätta in platsanpassade åtgärder –Åtgärder kostar och kan vara juridiskt komplicerade

22 Några slutsatser •Följa upp effekten –Kräver långsiktig finansiering av insatser & mätserier –Vi kan inte mäta överallt –Modeller fångar (ännu) inte alla aspekter –Vi behöver jobba med alla delarna: forskning, rådgivning, regler & stöd kring praktiskt genomförbara åtgärder foto: Eva Siljeholm & Jonas Edlund, Norrköpings kommun


Ladda ner ppt "Pilotprojektet Greppa fosforn Anuschka Heeb Länsstyrelsen Östergötland."

Liknande presentationer


Google-annonser