Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dränering och växtnäring Katarina Börling Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dränering och växtnäring Katarina Börling Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Dränering och växtnäring Katarina Börling Jordbruksverket

2 Dränering och växtnäring ›Vad händer vid dålig dränering? ›Denitrifikation och lustgas ›Vad händer då dräneringen förbättras? ›Kalkfilterdiken ›Underhåll av öppna diken ›Växtnäringsåtgärder och dränering

3 Vad händer vid dålig dränering? Vattenmättad mark – stående vatten Ytavrinning - erosion

4 Ytavrinning - fosfor Ytavrinning - erosion ›Mättad ytavrinning som samlas i kanaliserade flöden → erosion ›De finaste och mest fosforrika partiklarna följer med ›Sediment i dikena har oftast högre P-AL än matjorden på fälten Diffust flöde Rännilar Raviner

5 Ytavrinning - fosfor Dåligt fungerande diken mot skogen ›Vatten strömmar ut över fältet - ytavrinning ›Marken och grödan förmår inte hålla emot ›Erosion – partikulär fosfor

6 Makroporflöden (fosfor) Stående vatten – fosfor och kväve Denitrifikation (kväve) N 2,N 2 O Leraggregat slammas upp Vattenmättad mark – stående vatten

7 Stående vatten - fosfor Leraggregat slammas upp ›Regnvatten med låg salthalt ›De finaste och mest fosforrika partiklarna slammas upp ›Risk för förluster via dränering

8 Stående vatten - fosfor Makroporflöden ›Marken vattenmättad - aggregat slammas upp ›Vatten rinner undan - undertryck i makroporerna ›Vattnet transporteras snabbt i makroporerna med partiklar och fosfor ›De små porerna är inaktiva

9 Stående vatten - kväve Denitrifikation ›Syremättnad ger denitrifikation ›Önskvärt i våtmarker ›Men på åkermark förloras värdefullt kväve ›Ofullständig denitrifikation kan ge lustgas (N 2 O) ›Lustgasbildning sker på fler sätt... N 2,N 2 O

10 Lustgas (N 2 O) Bildas vid två olika processer: ›Nitrifikation: NH 4 + → NO 3 - ›Denitrifikation NO 3 - → N 2 ›Vid nitrifikation bildas lustgas om syretillgången är för låg ›Vid denitrifikationen bildas lustgas om syre tillförs ›N 2 O är ca 300 gånger kraftigare växthusgas än CO 2 Produktion av lustgas är som högst vid ca 60% vattenfylld porvolym (Wesström och Joel, 2007).

11 Förbättrad dränering Fosfor ›Ökad infiltration – minskad ytavrinning och erosion ›Minskad uppslamning av leraggregat – färre partiklar i vattnet ›Mer vatten passerar genom en större del av jordprofilen - ökad kontakt mellan mark och vatten

12 Förbättrad dränering Kväve ›Mer vatten går genom profilen – ökad läckagerisk ›Mer syre i profilen – ökad mineralisering (nitrifikation) ›Mer nitratkväve i profilen – ökad läckagerisk ›Men det kan kompenseras av ökad rottillväxt – kväveupptaget ökar

13 Kalkfilterdiken ›Strukturkalk i återfyllnadsmassorna ›Infiltrationen ökar ›Aggregat stabiliseras ›Mer vatten passerar genom jorden ›Ska ligga tvärs lutningen för att få effekt Film på You Tube (sök på strukturkalk)

14 Underhåll av öppna diken ›Inte självklart hur det påverkar ›Vegetation i diket ger retention och denitrifikation ›Sediment måste på sikt tas bort ›Dräneringen måste fungera för produktionen ›Klippning av vegetation ›Varsam rensning vid rätt tidpunkt

15 Underhåll av öppna diken

16 Växtnäringsåtgärder och dränering Andra växtnäringsåtgärder som kan påverka dräneringen ›Våtmarker ›Fosfordammar ›Tvåstegsdiken Foton i presentationen av: Katarina Börling, Janne Linder, Anuschka Heeb, Dennis Wiström, Pernilla Kvarmo, Ronny Sköller


Ladda ner ppt "Dränering och växtnäring Katarina Börling Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser