Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsutbytet på elmarknaden EDIEL- och avräkningskonferens 4-5 oktober 2011 Tor Ny.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsutbytet på elmarknaden EDIEL- och avräkningskonferens 4-5 oktober 2011 Tor Ny."— Presentationens avskrift:

1 Informationsutbytet på elmarknaden EDIEL- och avräkningskonferens 4-5 oktober 2011 Tor Ny

2 Projekt för effektiv hantering av informationsutbytet på elmarknaden •Behovet av en översyn av regelverket för mätning har länge lyfts inom Elmarknadsutveckling •Bakgrund – Brister i informationsutbytet på elmarknaden – Luckor i nuvarande regelverket – Brist på entydig tolkning och efterlevnad •Syftet med projektet är att öka kvaliteten och effektivisera informationsutbytet på elmarknaden

3 Projektorganisation •Projektet ägs och projektleds av EI •Projektgruppen består av representanter från EI, Svenska Kraftnät Svensk Energi och Oberoende elhandlare •Intern styrgrupp på EI •Extern referensgrupp består av beslutsgruppen i Elmarknadsutveckling

4 Vad vill vi åstadkomma? •Effektmål för aktörerna: – Smidigare informationsutbyte mellan aktörerna – Hög kvalitet till låg kostnad •Effektmål för kunderna: – Effektiva leverantörsbyten och flyttar – Korrekta fakturor

5 Utgångspunkter •Det ska vara enkelt att agera på elmarknaden •Informationsutbytet ska vara standardiserat, automatiserat, effektivt och ha hög kvalitet •Det ska vara enkelt för nya aktörer att träda in •Det ska vara enkelt för elkunderna

6 Särskilda frågor att beakta •Nordisk slutkundsmarknad •Revideringar av mätföreskriften till följd av NELGA

7 Tidplan •Projektet löper under 18 månader •Projektet är indelat i två faser – Analysfas – kravspecifikation för det nya regelverket – Utformning och beslut av föreskrifterna

8 Fas 1: Hösten 2010-våren 2011 •Inventera det befintliga ramverkets beståndsdelar (ellag, mätförordning, mätföreskrifter, edielanvisningar och elmarknadshandboken) •Analysera ramverket •Prioritering •Fas 1 bemannas gemensamt av EI, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Obeorende elhandlare

9 Fas 2: Hösten 2011-våren 2012 •Utformning och beslut av nya mätföreskrifter •Fas 2 bemannas huvudsakligen av EI

10 Preliminära slutsatser •Bristerna i informationsutbytet på elmarknaden beror i första hand inte på brister i regelverket •Problemet ligger i första hand i bristande efterlevnad av gällande regelverk •Åtgärder – Fortsatt (och utökad) tillsyn av EI – Mindre justeringar och tillägg i lag, förordning och föreskrifter för att rätta till mindre brister i regelverket

11 Några förändringsförslag •Ändra i Mätförordningen •Leverantörsbyten och flyttar •”Vardagar” byts ut mot ”dagar” •Absoluta maxgränser •Null-värde •Frånslagna anläggningar

12 Några förändringsförslag forts. •Avisering av rättade mätvärden •Registreringstidpunkter •Beräknad årsförbrukning i anvisningsmeddelanden •Kontaktuppgifter

13 Ny mätföreskrift EIFS 2011:3 •Konsekvens av tredje elmarknadsdirektivet •Nya regler i ellagen (1997:857) – Byte av elhandlare ska ske inom 14 dagar (8 kap. 6 §) – Övertagande av balansansvar vid byte av elhandlare får göras från och med den dag som elhandlaren övertar elleveransen (8 kap. 9 §) •Anpassningar i Mätförordningen – Hänvisningar till ovanstående paragrafer i ellagen •Ny mätföreskrift som ersätter STEMFS 2007:5 13


Ladda ner ppt "Informationsutbytet på elmarknaden EDIEL- och avräkningskonferens 4-5 oktober 2011 Tor Ny."

Liknande presentationer


Google-annonser