Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008-10-09 Hur mår våra vatten? Anette Björlin och Uwe Stephan Miljöanalysenheten Länsstyrelsen Stockholms län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008-10-09 Hur mår våra vatten? Anette Björlin och Uwe Stephan Miljöanalysenheten Länsstyrelsen Stockholms län."— Presentationens avskrift:

1 Hur mår våra vatten? Anette Björlin och Uwe Stephan Miljöanalysenheten Länsstyrelsen Stockholms län

2 Vad är god status? Hur ser det ut i Norrtälje kommun?

3 Uppdaterad Jag vill också finnas … Svaret beror på vem du frågar?

4 Ekologisk status - Kvalitetsfaktorer Hydromorfologiska Kontinuitet Vandringshinder Morfologi Fysisk påverkan t.ex. rätning, kanalisering, rensning Hydrologi Förändringar orsakade av vattenreglering Biologiska Fisk Ej kust Bottendjur VattenväxterVäxtplankton Påväxt- kiselalger Näringsämnen N P Endast P för sötvatten Förorenande Ämnen Icke syntetiska ämnen Syntetiska ämnen Syrgas O 2 SiktdjupFörsurning (pH, SO4, Cl, Ca, Mg, DOC) Ej kust Fysikalisk-kemiska

5 Ekologisk status - bedömningsskala

6

7 Ekologisk status i praktiken… DåligOtillfredsställandeMåttligGodHög

8 Vattenförekomster  Sjöar och vattendrag –Sjöar > 1 km 2 –Större vattendrag, samt vattendrag som sammanbinder sjöarna  Kust –Omfattar allt kustvatten  Grundvatten –Främst grusåsar/ grusavlagringar med god vattenkapacitet. –Några förekomster i berg.

9 Vattenförekomster Norrtälje kommun  Sjöar 24 st. (41%) (189 st. ”övrigt vatten”)  Vattendrag 37 st. (43%) (290 st. ”övrigt vatten”)  Kust 41 st. (36%)  Grundvatten 37 st. (25%) (%) andel av Stockholms läns vattenförekomster

10 Ekologisk status Rimbo-Långsjön Växtplankton Vattenväxter Biologi Fosfor Siktdjup Försurning Fys-kem Kontinuitet Reglering Markanvändning närmiljö Hydromorfologi Övergödning

11 Ekologisk status Broströmmen Övergödning Växtplankton Vattenväxter Biologi Närings- ämnen Fys- kem Fisk Bottenfauna Biologi Närings- ämnen Fys- kem Vandringshinder Växtplankton Vattenväxter Biologi Närings- ämnen Fys- kem Övergödning

12 Ekologisk Status Norrtälje kommun Hög God Måttlig Otillfredsställande Dålig VATTENDRAG SJÖAR

13 Ekologisk Status Norrtälje kommun Hög God Måttlig Otillfredsställande Dålig Edeboviken Norrtäljeviken Bergshamraviken KUST

14 Ekologisk status Norrtäljeviken Växtplankton Bottenfauna Biologi Näringsämnen Siktdjup Fys-kem Övergödning Miljögifter

15 Miljöproblem Övergödning Artificiella totala vandringshinder

16 Risk att god ekologisk status inte uppnås till 2015 Behöver åtgärdsprogram Behöver inget åtgärdsprogram (får ej försämras) OBS! Kartbild ej slutgiltig.

17 Kemisk status ytvatten enligt ”VFF”  Är INTE detsamma som ekologisk status! Är inte en bedömning av kväve och fosfor!  Kemisk status bestäms av att halter av förorenande ämnen inte får överskrida miljökvalitetsnorm.  Dotterdirektivet för prioriterade ämnen (2455/2001/EG)  Ej infört i svensk lagstiftning. 1. Alaklor 2. Antracen 3. Atrazin 4. Bensen 5. Brominerad difenyleter 6. Kadmium och kadmium- föreningar 7. Kloroalkaner, C Klorfenvinfos 9. Klorpyrifos 10. 1,2-dikloretan 11. Diklorometan 12. Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 13. Diuron 14. Endosulfan 15. Fluoranten 16. Hexaklorbensen 17. Hexaklorbutadien 18. Hexaklorcyklohexan 19. Isoproturon 20. Bly och blyföreningar 21. Kvicksilver och kvicksilverföreningar 22. Naftalen 23. Nickel och nickelföreningar 24. Nonylfenol (4-nonylfenol) 25. Oktylfenol (para(tert)oktylfenol) 26. Pentaklorbensen 27. Pentaklorfenol 28. Polyaromatiska kolväten 29. Simazin 30. Tributyltenn föreningar (tributyltenn-katjon) 31. Triklorbensener (1,2,4-triklorbensen) 32. Triklormetan (kloroform) 33. Trifluralin

18 Miljöproblem Miljögifter

19 Risk att god kemisk status inte uppnås 2015 Behöver åtgärdsprogram Behöver inget åtgärdsprogram (får ej försämras)

20 Kemisk status grundvatten enligt ”VFF”  Kemisk status bestäms av att halter av förorenande ämnen inte får överskrida miljökvalitetsnorm/ tröskelvärde.  …eller en ”startpunkt”.  Ej infört i svensk lagstiftning. Remissversion juni 2008

21 Grundvatten – kemisk status  Stockholm har 149 grundvattenförekomster – mest i sand och grus men även några i berg.  Analysresultat finns endast i 14 % av grundvattenförekomster na.  Fyra förekomster har EJ GOD STATUS p.g.a. bekämpningsmedel eller höga kloridhalter.

22  Metod: –Påverkansanalys, –Ämnen med halter över startpunkt (Cl, bekämpningsmedel, tungmetaller), –Expertbedömning  I Stockholms län är 53 st. (36%) grundvatten- förekomster klassade ”at risk”, 9 st. i Norrtälje.  Dessa har åtgärdsprogram. Grundvatten – risk att inte uppnå god status 2015

23 Underlagsdata för status och riskbedömningar  Sjöar och vattendrag –Nationell och regional miljöövervakning –Kommunala data –Modellering (riskbedömning kemisk status, status hydromorfologi)  Kustvatten –Svealands kustvattenvårdsförbund  Grundvatten –Sveriges geologisk undersökning (SGU)/vattentäktsdatabas (DVG) –Utredningar/undersökningar –Modellering (riskbedömning kemisk status)

24 Miljöövervakning  Ökade krav på provtagning –Fokus på biologi –Metoder, frekvens, tidpunkt etc. enligt bedömningsgrunder och handböcker från Naturvårdsverket.  Samordning

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


Ladda ner ppt "2008-10-09 Hur mår våra vatten? Anette Björlin och Uwe Stephan Miljöanalysenheten Länsstyrelsen Stockholms län."

Liknande presentationer


Google-annonser