Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöanalys 2013- 03-12 SIDAN 1. Vattenförvaltning - Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten 2013- 03-12 SIDAN 2 av Myndigheter och kommuner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöanalys 2013- 03-12 SIDAN 1. Vattenförvaltning - Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten 2013- 03-12 SIDAN 2 av Myndigheter och kommuner."— Presentationens avskrift:

1 Miljöanalys 2013- 03-12 SIDAN 1

2 Vattenförvaltning - Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten 2013- 03-12 SIDAN 2 av Myndigheter och kommuner är enligt 5 kap. 8 § miljöbalken skyldiga att inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett fastställt åtgärdsprogram.  Konsekvenser för Stockholms stad  Miljöförvaltningens arbete med lokal vattenförvaltning Nytt Åtgärdsprogram 2015-2021

3 2013- 03-12 SIDAN 3 10 ytvattenförekomster blir 24 Sjöar Mälaren-Görväln Mälaren-Stockholm Drevviken Magelungen Vattendrag Bällstaån Norrström Tyresån-Forsån Övergångsvatten Brunnsviken Lilla Värtan Strömmen Flaten Judarn Kyrksjön Långsjön Råcksta Träsk Sicklasjön Trekanten Ältasjön Igelbäcken Hursarviken Mälaren - Görväln Fiskarfjärden Riddarfjärden Rödstensfjärden Ulvsundasjön Årstaviken

4 Övervakning ekologisk status 2013- 03-12 SIDAN 4 Startade 2012 • 8 sjöar • 3 vattendrag • 3 övergångsvatten Kiselalger: vattendragen Nätprovfiske: Årstaviken, Judarn, Laduviken och Kyrksjön Vattenkemi: komplettering av SV provtagning 2013 Bottenfauna, plankton och vattenkemi + Övervakningsprogram i MHN Fler vattenförekomster Fler provlokaler?

5  Idag undersöks miljögifter i vatten och fisk i fyra lokaler  Fler vattenförekomster Fler provlokaler? Övervakning kemisk status • Vi har hittills studerat sju ämnesgrupper. • Fler ämnen föreslagna till vattendirektivets lista över prioriterade ämnen (tot 48 st). Förbjudna och utfasade ämnen ersätts med nya. Foto: Sten Fogelström 2013- 03-12 SIDAN 5 Studera fler ämnen?

6 Sedimentundersökningar 2013- 03-12 SIDAN 6 Uppströms Stockholm Nedströms Stockholm

7 Bällstaån Undersökning av prioriterade ämnen 2012 RESULTAT 2013- 03-12 SIDAN 7 Prioriterade ämnen • PAH • Fluoranten MKN överskrids • DEHP = Ej god kemisk status Föreslås bli prioriterat ämne • PFOS- överskrider föreslaget gränsvärde Passiv provtagning Traditionell vattenprovtagning Är det möjligt att uppnå god vattenstatus?

8 2013- 03-12 SIDAN 8 MÄLAREN • Görväln-Närområde • Rödstensfjärden-Närområde • Skarven-Närområde • Fiskarfjärden-Närområde • Riddarfjärden-Närområde • Ulvsundasjön-Närområde • Årstaviken-Närområde KUSTVATTEN • Igelbäcken, Edsviken och Brunnsviken • Tyresån och Kalvfjärden • Stockholms inre skärgård Tyresåns VVF Bällstaågruppen Svealands KVVF Igelbäcksgruppen Mälarens VVF Brunnsviken Nya vattenförvaltningen 10 åtgärdsområden

9 Vattenprogrammet Handlingsplan för god vattenstatus 2021 Handlingsplanen ska:  Tydliggöra vad som behövs för att Stockholms sjöar, vattendrag, Mälarvikar och Saltsjövikar ska kunna uppnå en god ekologisk och kemisk status  Vara ett underlag i den fysiska planeringen, i tillsynen och för planering av åtgärder  Koordineras med vattenmyndighetens Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram Fokus på vattenkvalitet och åtgärder! 2013- 03-12 SIDAN 9

10 Förutsättningar för ett effektivt åtgärdsarbete! Ansvarsförhållandena för dagvattenhantering, vattenvård, och sjörestaurering i staden måste bli tydliga. Bra samverkan inom staden och med berörda grannkommuner och vattenvårdssamarbeten. 2013- 03-12 SIDAN 10

11 2013- 03-12 Arter Naturtyper Livsmiljö- nätverk Övervakning Biologisk mångfald SIDAN 11

12 Övervakning Biologisk mångfald 2013 Förslag till: Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster  Strategiskt urval av parametrar  Strukturerad övervakning  Kostnadseffektiv I syfte att:  Tydligt underlag fysisk planering  Planering av kompensationsåtgärder  Långsiktig miljöövervakning 2013- 03-12 SIDAN 12

13 Samlar miljöförvaltningens mätdata på ett och samma ställe. Datum Namn: Värtahamnen Värde: Klorid(mg/l): 410 Natur Biotopkarta 1998 2009 Punkter Ytor Vatten Grundvatten 1997 Arter 2003 2012 Metaller och miljögifter Mark Buller Tillsynsobjekt Miljödatabas - Intern portal 2013- 03-12 SIDAN 13

14 Mottagare:  Övriga förvaltningar/bolag  Myndigheter  Externa utförare  Allmänhet  Utvecklare Miljödatabas - Externa mottagare Förvaltning och utveckling efter projektavslut 2013?  Uppdatering mätdata  Publicering av tjänster  Utveckling av funktionalitet Exempel elektroniska tjänster:  Biotopkarta  Bullerkarta  Tillsynsobjekt Elektroniska tjänster (WMS, WFS, REST-API) 2013- 03-12 SIDAN 14

15 Kemikalieplan för Stockholm-omfattning och utmaningar 2013- 03-12 SIDAN 15 UPPHANDLING BYGGMATERIAL MILJÖÖVERVAKNING INFORMATION TILLSYN

16 Kemikalieplanen - genomförande 2013- 03-12 SIDAN 16 Genomförande av kemikalieplanen Kemikaliecentrum?

17 Enheten för Miljöanalys - Sammanfattning 2013- 03-12 SIDAN 17 Vattenförvaltning Fler vattenförekomster Fler provlokaler? Studera fler ämnen? Vattenprogrammet Handlingsplan för god vattenstatus 2021 Biologisk mångfald Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster Hantering av miljödata Förvaltning och utveckling efter projektavslut 2013? Kemikalieplan Genomförande av kemikalieplanen Kemikaliecentrum?


Ladda ner ppt "Miljöanalys 2013- 03-12 SIDAN 1. Vattenförvaltning - Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten 2013- 03-12 SIDAN 2 av Myndigheter och kommuner."

Liknande presentationer


Google-annonser