Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan kring vattenfrågor och kommunernas roll Anna Ek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan kring vattenfrågor och kommunernas roll Anna Ek."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan kring vattenfrågor och kommunernas roll Anna Ek

2 EGs ramdirektiv för vatten antogs år 2000 och har lagt grunden för en ny vattenförvaltning i Sverige

3 Varför ett vattendirektiv? Tillgång och kvalitet – centralt för Europas framtid Det finns redan stora problem med tillgång i södra Europa, och problem med kvalitet i många andra områden

4 •God vattenstatus •God tillgång på vatten •Ingen försämring •Hållbart utnyttjande Vad är målet? Gäller för grundvatten, ytvatten och kustvatten God kemisk status och god ekologisk status

5 MÅLET = God vattenkvalitet! Tillstånd Påverkan Referenstillstånd Mål/normer Bedömning/ analys Ekonomisk analys Åtgärdsplan Förvaltningsplan Åtgärder Övervakning Hög status God status Måttlig status Otillfredställande status Dålig status 6-års cykler

6 Bottenviken, Luleå Bottenhavet, Härnösand Västerhavet, Göteborg Vattenvårdsdirektör Björn Sjöberg Norra Östersjön, Västerås Södra Östersjön, Kalmar 5 vattendistrikt i Sverige

7 Organisation Västerhavets vattendistrikt Vattenmyndighet/ Lst Västra Götaland Beredningssekr. lst Dalarna Beredningssekr. lst Kronoberg Beredningssekr. lst Örebro Beredningssekr. lst Halland Beredningssekr. lst Jönköping Beredningssekr. lst Värmland Beredningssekr. lst Skåne VM-kansli/bered.sekr. lst Västra Götaland Vattendelegation BESLUTAR

8 •9 län •Norge •70 kommuner helt inom •113 kommuner helt eller delvis inom •ca 30 vattenvårdsförbund •2,4 milj invånare Västerhavets vattendistrikt

9 1. SAMARBETE över traditionella gränser för att nå god status på våra vatten

10 2. ALLMÄNHETENS DELTAGANDE Uppmuntra aktiv medverkan från samtliga berörda parter i genomförandet (Vattendirektivet, art 14) VM skall planera sitt arbete så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs (Förordningen 2004:660) Innan VM fattar beslut om kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram eller andra frågor av större betydelse, skall VM samråda med de myndigheter (även Norge), organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som berörs (Förordningen 2004:660) Lokalt deltagande Deltagande på distriktsnivå

11

12 MÅLET = God vattenkvalitet! Tillstånd Påverkan Referenstillstånd Mål/normer Bedömning/ analys Ekonomisk analys Åtgärdsplan Förvaltningsplan Åtgärder Övervakning Hög status God status Måttlig status Otillfredställande status Dålig status 6-års cykler

13 Vad får kommunerna? Ett detaljerat underlag för sin översiktsplanering Samlad kunskap om sitt grund-, yt- och kustvatten Vattenvården kommer upp på dagordningen En möjlighet att lösa gamla problem En möjlighet att påverka!

14 Statusklassning Viskan (= tillståndsbeskrivning) Hög status God status Måttlig status Otillfredställande status Dålig status

15 Hur kan kommunerna påverka? Medverkan i vattendelegationen Medverkan i referensgrupper till VM Medverkan i vattenråden Bilda vattengrupper inom kommunen Delta i arbetsgrupper kring specifika frågor

16 Så långt har vattenråden kommit ! Ingen eller begränsad diskussion Diskussion påbörjad Fortsatt diskussion Färdigt förslag Vattenråd bildat

17 Fem fördelar med vattenråd • Möjlighet att påverka innan besluten tas • Helhetsperspektiv på vattenresurser • Aktörer och myndigheter lär av varandra • Bättre lokal förankring inför beslut • Rätt åtgärder på rätt plats

18 Förtydliganden: • Vattenråd är ingen myndighet utan ett samverkansorgan • Vattenråd har inga krav på att finansiera och genomföra åtgärder

19 Vem bildar vattenrådet? Kommun eller vatten-/ vattenvårdsförbund eller fiskevårdsorganisation

20 •Lämplig geografisk omfattning •Aktörerna i ARO företrädda •Bredd i ansvarsområdet •Lokalt förankringsarbete Vattenmyndighetens krav på vattenråden

21 RÅD Vattenvårdsförbund RÅD Vattenvårdsförbund Anpassa råden efter lokala behov och förutsättningar RÅD

22 VISKANS VATTENRÅD Allmänhet Vattenförekomst- indelning 2007 Kartläggning och analys 2007 Förvaltningsplan 2008 Åtgärdsprogram 2008 Hitta lösningar på samrådsprocessen som passar aktörerna i Viskans vattenråd Revidering av övervaknings- program 2008

23 Länsstyrelsens beredningssekretariat Tar fram fakta om tillstånd, påverkan, referensförhållanden. Allt i samverkan med vattenrådet Vattenrådet Representanter för kommuner, jordbruk, skogsbruk,företag, kraftintressen mfl Vattenmyndigheten Föreslår mål och åtgärder för vattenmyndigheten Vattendelegationen Beslutar

24 Viktiga frågor: • Engagera er så ni kan påverka! • Hur ska man arbeta längs Bohuskusten med vattenfrågor? • Vilka vattenfrågor är viktiga för kustkommunerna? • Hur kan ett vattenråd för Bohuskusten se ut? • Hur ska vattenarbetet inom kommunerna ske i fortsättningen?

25 Vattenkartan är en webtjänst tillgänglig på Internet - www.gis.lst.se/ vattenkartan Vattenkartan är öppen för alla Vattenkartan

26

27 Mer information…… www.vattenmyndigheterna.se

28

29 Ännu en viktig ingång till ramdirektivet för vatten: www.vattenportalen.se

30 LST Forskning Kunskapsinput : ADMINISTRATION Beslutande: Kommunerna 4 st Markägare 4 st Företag med recipientkontroll 4 st Observatörer: SKS, SNF, FVOF, Fågel- klubb, kommuntjänstemän Arbetsgrupper VISKANS VATTENRÅD STYRELSE Allmänhet • Representativ • Förankrad • Flexibel organisation • Finansierad • Administrerad • Informerande • Kunskapsspridande • Lokal samverkan – skapa det som behövs!

31 •”Vi kan Viskan” • Vattenvårdsförbundet ville fortsätta ha en aktiv roll • Vattenvårdsförbundet valde att förankra politiskt redan från början • Politiskt krav att inte skapa ytterligare en organisation Exemplet Viskans vattenråd

32 •Utgick från befintligt vattenvårdsförbund •Ombildning till vattenråd •Breddning genom både yt- och grundvatten •Breddning genom fler aktörer •Aktivare lokal förankring Exemplet Viskans vattenråd

33 Statusklassning av Viskan

34 •En samling aktörer som gemensamt försöker skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom ett område •Bidrar genom att på ett tidigt stadium delta i förberedelser och diskussioner om hur vattenresurser skall hanteras •Speglar intressena i avrinningsområdet •Tar ställning till ytvatten, grundvatten och eventuellt även kustvatten •Deltar i samverkan och samråd med berörda myndigheter •Organisationsformen utgår från lokala behov •Tar fram förslag på åtgärder Detta är ett vattenråd

35 Vi gör det för vår skull inte för EU Vi måste arbeta tillsammans för att vårda våra vatten

36 •Länsstyrelserna kommer att leverera ett arbetsmaterial med förslag på tillståndsklassning med motiv för klassningen. •Vattenråden kommer sedan att få god tid på sig att komma med synpunkter. •Antingen tas dessa synpunkter in direkt eller, om meningarna går isär, återkommer Länsstyrelsen till vattenrådet för diskussion. •Om det fortfarande finns meningsskiljaktigheter kan ett sätt att lösa dessa vara att genom ytterligare provtagning göra bedömningen säkrare. •Om bedömningarna fortfarande går isär, kan vattenrådet motivera sin bedömning i de förslag till mål och åtgärdsplan som rådet kommer att lämna till vattendelegationen för beslut. • När vattenråd och berörd länsstyrelse förhoppningsvis enats om tillståndsklassningen ska vattenrådet se till att denna får en bredare förankring i avrinningsområdet Så jobbar vi!

37 Vid samrådstillfällen kommer både enskilda organisationer och vattenråd att ha möjlighet att lämna synpunkter till vattenmyndigheten. Det är värt att minnas att ”ett förslag som passerat genom ett vattenråd har särskild tyngd inför att beslut skall tas av vattendelegationen eftersom det kan anses väl förankrat i avrinningsområdet och försäkrar att alla berörda intressen övervägts”

38 Vattenmyndighet/Lst Vattenråd Beredningssekretartiat Distriktsnivå Avrinnings- område Lokal nivå Möten Samverkan Information Dialog Arbetsgrupper

39 •Recipientkontrollen måste bära sig själv •Representationen bärs av den representerade organisationen •Kommunerna tar inom rimliga gränser den ökade administrativa kostnaden •Åtgärder görs med separat finansiering och är inte kopplat till rådet •En rådgivande organisation - ingen myndighet Exemplet Viskans vattenråd

40 Kvarvarande frågor innan det andra och slutliga beslutet om rådsbildning 2007 •Hur ska markägare/areella näringar vara representerade? •Ska de betala? Hur mycket? •Vem ansvarar för att driva de lokala grupperna? •Röstetal •Hur ska SRK organiseras inom rådet?

41 Beredningssekretariat i huvudansvarigt län

42 Vad är god vattenstatus? God vattenstatus omfattar både god ekologisk status och god kemisk status och innebär att påverkan av mänsklig aktivitet är liten och begränsad. Hög status God status Måttlig status Otillfredställande status Dålig status


Ladda ner ppt "Samverkan kring vattenfrågor och kommunernas roll Anna Ek."

Liknande presentationer


Google-annonser