Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Vattenlagar” och aktörer Skogsvårdslagen Miljöbalken Plan- o bygglagen Väglagen Vattenförbund, Vattenägare, Vattenrättsägare, …. VA- lagen Banlagen DomstolarKommunen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Vattenlagar” och aktörer Skogsvårdslagen Miljöbalken Plan- o bygglagen Väglagen Vattenförbund, Vattenägare, Vattenrättsägare, …. VA- lagen Banlagen DomstolarKommunen."— Presentationens avskrift:

1 ”Vattenlagar” och aktörer Skogsvårdslagen Miljöbalken Plan- o bygglagen Väglagen Vattenförbund, Vattenägare, Vattenrättsägare, …. VA- lagen Banlagen DomstolarKommunen Skogsstyrelsen Vägverket Länsstyrelsen NV Banverket Regeringen Fiskelagen Fiskeriverket Sjöfartsverket Lag Farled, hamn Räddn.verket Boverket Räddn lagen Jordb.V

2 Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt ”Mälarregionen”

3 Norra Östersjöns vattendistrikt 37 000 km 2 2 900 000 inv 7 Län 71 Kommuner 13 Huvudavrinningsområden 4060 Sjöar 126 Kustbassänger 334 Grundvatten

4 Vattendirektivet - ram Ytvatten och Grundvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) Avrinningsområdesgränser styr (ej administrativa gränser) God vattenstatus (kemisk, ekologisk/kvantitativ) Kraftigt modifierade vatten (God ekologisk potential) Inget vatten får försämras!

5 Syftet - en ram för skyddet av ytvatten, kustvatten och grundvatten a) hindra ytterligare försämringar och skydda och förbättra statusen hos akvatiska ekosystem, och anslutande terrestra ekosystem och våtmarker b) främja en hållbar vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser, och c) eftersträva ökat skydd och förbättring av vattenmiljön - särkilda åtgärder mot prioriterade ämnen, d) säkerställa en gradvis minskning av förorening av grundvattnet och förhindra ytterligare förorening, och e) bidra till att mildra effekterna av översvämning och torka

6 Vattendirektivet i svensk lagstiftning • Utse VM5 kap MB, Länsstyrelseinstruktionen (Riksd, reg) • Bakgr. BeskrFo om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VM/Lst) • Reg skydd omr- ” - (VM/Lst) • Ekon. analys- ” - (VM/Lst) •Övervak. Prog- ” - (VM/Lst) •Miljömål/MKN - ” - (VD/Lst) •Åtgärdsprogram- ” - (VD/Lst) • Förvaltningsplan- ” - (VD/Lst) •Vattenavgifter?? •Genomföra åtgärderMB, PBL, VägL m m(Lst, kommun, VV m fl)

7 5 vattendistrikt Vattenmyndigheterna placerade vid länsstyrelserna i: Norrbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Kalmar län Västra Götalands län

8 Vattenförvaltningsplaneringsprocess 1. Bakgrundsbeskrivning 2. Miljömål - miljökvalitetsnormer 3. Åtgärdsprogram 4. Miljö- övervakning 5. Förvaltningsplan & Rapportering

9 Tidplan för att uppnå God vattenstatus • God ekologisk och kemisk vattenstatus2015 • Genomföra eller påbörja åtgärder2012 • Vattenavgifter2010 • Åtgärdsprogram • Förvaltningsplan 2009 • Övervakningsprogram 2006 • Bakgrundsbeskrivning • Register över skyddade områden • Ekonomisk analys 2004

10 Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattendelegation Ordförande – Mats Svegfors, landshövding, Västmanland Arne Gustafsson, professor, SLU Barbro Grönberg, fil kand, Länsstyrelsen Uppsala län Cathy Hill, enhetschef, Länsstyrelsen Stockholms län Lars Östring, länsråd, Länsstyrelsen Örebro län Åsa W Broberg, Agr Lic, Länsstyrelsen Södermanlands län Kansli Lennart Sorby Johannes Sandberg Erik Lundborg

11 Vattendirektivet – MKN o Åtgärder Miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram Miljöbalken PBL Infrastruktur lagarVA-Lag Fiskelagen


Ladda ner ppt "”Vattenlagar” och aktörer Skogsvårdslagen Miljöbalken Plan- o bygglagen Väglagen Vattenförbund, Vattenägare, Vattenrättsägare, …. VA- lagen Banlagen DomstolarKommunen."

Liknande presentationer


Google-annonser