Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Regional bild av vatten- och avloppssituationen i omvandlingsområden Bernhard Jaldemark Andreas Egbäck Martin Bunn Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Regional bild av vatten- och avloppssituationen i omvandlingsområden Bernhard Jaldemark Andreas Egbäck Martin Bunn Länsstyrelsen i Jönköpings län."— Presentationens avskrift:

1 1 Regional bild av vatten- och avloppssituationen i omvandlingsområden Bernhard Jaldemark Andreas Egbäck Martin Bunn Länsstyrelsen i Jönköpings län

2 2 Definition omvandlingsområden  Sammanhängande fritidshus- områden om minst 10 fastigheter som inte har kommunalt VA och där omvandling mot permanent- boende pågår  Omvandlingsområden uppfyller ofta inte normala krav på VA- hantering och kräver därför åtgärder i någon form.

3 3 Påverkan från omvandlingsområden  Allt fler flyttar till fritidsbebyggelse vilket ökar permanentningstrycket på fritidshus och bostäder utan kommunalt vatten och avlopp  Den sammanlagda belastningen i området är eller riskerar att bli hög på grund av antalet utsläppsköllor inom omvandlingsområden. Detta kan medföra succesivt försämrad vattenkvalitet eller –kvantitet.

4 4 Påverkan från omvandlingsområden  Avloppsvatten från ett hushåll innehåller näringsämnen, syreförbrukande ämnen, smittämnen (bakterier, virus) och ett antal kemiska ämnen (hygienartiklar, läkemedel). Halterna beror på standard och de boendes beteende.  Befintliga fritidshus har i bästa fall endast avloppsanordning för bad-, disk-, och tvättvatten (BDT) vilket inte är tillräckligt för permanentboende (WC, tvättmaskin).

5 5 Påverkan från omvandlingsområden  Avlopp utan tillfredsställande rening påverkar både människor och miljö  Utsläpp av näringsämnen kan orsaka - förhöjda nitrathalter i grundvatten - övergödning av sjöar och vattendrag  Utsläpp av bakterier och virus kan förorena dricks- och badvatten.

6 6 Påverkan från omvandlingsområden  Hur stor påverkan blir beror på - Recipientens känslighet - Jordarter - Storlek på utsläpp

7 7 Prioriteringsunderlag Värdefulla vatten - de mest skyddsvärda vattenobjekten De grund- och ytvattenföre- komster som inte når god status enligt ramdirektivet för vatten – de mest påverkade vattnen

8 8 Värdefulla vatten Delmål 1 och 2 i miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” 1. Senast år 2005 ska berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram åtgärdsprogram för särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer som behöver ett långsiktigt skydd i eller i anslutning till sjöar och vattendrag. Senast år 2010 skall minst hälften av de skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktigt skydd. 2. Senast år 2005 ska berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram åtgärdsprogram för restaurering av Sveriges skyddsvärda vattendrag eller sådana vattendrag som efter åtgärder har förutsättning att bli skyddsvärda. Senast till år 2010 ska minst 25 % av de värdefulla och potentiellt skyddsvärda vattendragen ha restaurerats. Länsstyrelserna fick i uppdrag av Naturvårdsverket, Fiskeri- verket och Riksantikvarieämbetet att ta fram lista över särskilt värdefulla sjöar och vattendrag ur natur-, fiske- och kulturmiljösynpunkt.

9 9 Värdefulla vatten Länsstyrelserna fick i uppdrag av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet att ta fram lista över särskilt värdefulla sjöar och vattendrag ur natur-, fiske- och kulturmiljösynpunkt. Värdefulla vatten ur natursynpunkt SjöarVattendrag Nationellt särskilt värdefulla142438 Nationellt värdefulla182139 Regionalt särskilt värdefulla101424 Regionalt värdefulla101222 5271123

10 10 Värdefulla vatten - ur natursynpunkt

11 11 Ramdirektivet för vatten Statusbedömning ska göras av yt- och grundvattenstatus utifrån ekologisk och kemisk status. Det övergripande syftet med vattendirektivet är att uppnå god vattenstatus - god ekologisk status och god kemisk status Miljökvalitetsnormer offentliggörs i förvaltningsplanen. En satt miljökvalitetsnorm får inte överskridas och åtgärder ska vidtas redan när det finns en risk att den överskrids.

12 12 Statusbedömning av fosfor i sjöar

13 13 Miljökvalitetsmål Frågor om vattenförsörjning och avlopp berör miljökvalitets- målen: Grundvatten av god kvalitet, Levande sj ö ar och vattendrag, Ingen ö verg ö dning God bebyggd milj ö och i viss m å n Ett rikt v ä xt- och djurliv samt omfattats av riksdagens särskilda åtgärdsstrategi: ”God hushållning med mark, vatten och den bebyggda miljön”.

14 14 Kommunen har ett övergripande ansvar ”Kommunernas roll i samhälls- planeringen och i miljö- och hälsoskyddsfrågor gör tillhanda- hållandet av vattentjänster till ett sådant allmänt intresse för kommuninvånarna att kommunen enligt kommunallagen måste anses ha befogenhet att ordna sådana tjänster”. ”Kommunerna har ett övergripande ansvar för mark- och vatten- användningen och därmed även ett ansvar för planeringen av kommunens vattenförsörjning och avloppshantering”.

15 15 Kommunens skyldighet att ordna allmänna vattentjänster (6 § Lag om allmänna vattentjänster) Behöver vattenförsörjning eller avlopp ordnas med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön i ett större sammanhang för viss befintlig eller blivande bebyggelse ska kommunen … bestämma verksamhetsområdet inom vilken vattentjänsten behöver ordnas se till att behovet snarast tillgodoses genom en allmän va- anläggning


Ladda ner ppt "1 Regional bild av vatten- och avloppssituationen i omvandlingsområden Bernhard Jaldemark Andreas Egbäck Martin Bunn Länsstyrelsen i Jönköpings län."

Liknande presentationer


Google-annonser